Wat onze lezers ons zonden. MEER BAET 244 Dat ook de „note gaie" in deze campagne niet ont breekt, moge blijken uit het vouwblaadje „Een Geslaag de avond", waarin op komische wijze een verkeerde zui nigheid met licht aan de kaak wordt gesteld. (Zie af beeldingen). De reclame van Philips voor „Meer en Beter Licht", richt zich echter niet alleen tot den particulier, maar ook tot den fabrikant en den winkelier. Het mag bekend worden verondersteld, dat vele fa brieken zoowel als winkels nog slecht of zeer onvoldoen de zijn verlicht, hetgeen nog niet altijd op een gebrek aan inzicht van den fabrikant of winkelier behoeft te wijzen, daar deze onvoldoende verlichting dikwijls een gevolg is van het niet weten tot wien men zich moet wenden om in de bestaande situatie verbetering te brengen. Hier dicteert als het ware de bestaande situatie het karakter van de reclame. Waaraan deze belangengroepen behoefte hebben is voorlichting, dus ook hier weer treedt het service prin cipe op den voorgrond, en alle annonces en het brochu remateriaal, dat voor de bewerking van deze categoriëen gebruikt wordt, is dan ook geheel gebaseerd op het ge ven van dienstbetoon. Wij geven hierbij afbeeldingen van eenige annonces, welke op deze campagne betrekking hebben, terwijl wij eenige pamfletjes inhechten. Allereerst de vouwblaadjes. Uit de opschriften blijkt al direct, hoe men zich bij deze reclame heeft georiënteerd. Dezelfde overwegingen die bij een fabrikant of winkelier zouden gelden bij een beschouwing van zijn lichtinstallatie, zijn ook hier als „Leitmotive" voor het brochurebetoog genomen. Wat ons evenwel in dit materiaal de grootste verdien ste lijkt, is het telkens herhaalde onderschrift, „Vraagt onze adviezen". Hier is nu een fabrikant-adverteerder, die er zich niet uitsluitend toe bepaalt, zijn waar zoo goed mogelijk aan den man te brengen, doch die het als modern zake lijk aanvoelt, dat op den producent tevens de verplich ting rust, den consument de beste wijze van gebruik van het artikel bij te brengen. Commercieel geredeneerd o.i. het eenige ware stand punt en wat dan ook al door vele groot-adverteerders wordt ingenomen. Hetzelfde geldt voor de serie brochures voor de win keliers, die dezelfde karakteristieke eigenschappen heb ben. Ook hier weer raadgevingen, alles afgewogen naar het belang en de behoefte van den consument. Geen al gemeenheden, doch zuivere commercieele argumenten die direct tot den verbruiker spreken. Wat de uitvoering van deze vouwbladen betreft, kun nen wij ermede volstaan te zeggen, dat zij een zeer fris- schen indruk maken en dat vooral het tekstgedeelte ty pografisch zeer goed is verzorgd. Over het illustratief gedeelte van deze vouwbladen kan men van meening verschillen, doch wij voor ons ge ven de voorkeur aan de opvatting van de fabrikanten brochures. Als voorbeelden geven wij ook nog eenige annonces, welke Philips voor zijn nieuwe series armaturen voor winkel-, kantoor- en fabrieksverlichting lanceerde welke in dit opzicht van de normale gloeilampenannonces ver schillen, dat hier veel meer aandacht aan de afbeelding van de armaturen zelf wordt geschonken, hetgeen vol komen logisch is, gezien het feit, dat eenigen tijd geleden de geheele serie armaturen belangrijk is uitgebreid en aangevuld. Over het geheel genomen zeer goede annonces, met als hoofdkenmerk een sobere layout en goede argumen- teerende copie. Aan de hand van het bovenstaande kunnen wij con- cludeeren, dat de adverteerder in zijn reclamecampagne een vaste gedragslijn volgt, en dat die eigenschappen, die voor een campagne zoo belangrijk zijn, n.l. gelijkvor migheid en continuiteit hierin te vinden zijn. Gelijkvormigheid in dit opzicht, dat van te voren wel is overwogen, welke eigenschappen van het product voor den consument het belangrijkst zijn en deze eigenschap pen en argumenten in al het materiaal telkens naar voren gebracht. Continuiteit door het lanceeren van series adverten ties met hetzelfde onderwerp en series brochures waarin hetzelfde probleem telkens op een andere wijze wordt belicht. Wij gaan in dezen geheel met Philips accoord, dat bij het bereiken van het doel, dat zij zich hebben gesteld het oude principe: „Frappez toujours" nog steeds van kracht is. Tenslotte vertrouwen wij, dat wij binnen kort in de gelegenheid zullen zijn, ook eens een opstel te wijden aan den steun die door deze adverteerders aan zijn ge heele handelaarsorganisatie wordt gegeven om te berei ken, dat de consument ook van den kant van den detail list op een wijze wordt bewerkt, die het grootste nuttig effect waarborgt. Tevens hoe er naar gestreefd wordt deze handelaren activiteit geheel in dezelfde lijn als de algemeene campagne aangeeft, te houden. Firma s in levensmiddelen kunnen dankbare reclme- drukwerkjes maken: receptenboekjes komen altijd wel in de keuken terecht al gebeurt 't vaak ,dat de door de eene firma gegeven recepten gebruikt worden om met van een andere firma afkomstige producten te bereiden. Maar daarvoor dient dan ook die andere, groote recla me-vorm goed adverteeren, teneinde dit te voorkomen. Zoo'n goed_ receptenboekje werd ons gestuurd door de A. F. G. Avis Oliefabrieken. Alleen pagina 1 en 2 vallen uit den toon door ordinaire zetwijze.

Meer Baet nl | 1929 | | page 26