raiiLiirs 245 MEER BAET General Motors zet zich in de „General Motors Revue" schrap tegen de campagne „De 4 Sterke Man- nan" van Ford in een artikel „Zes Cylinders Superieur". Zal er ook geen defensieve advertentie-campagne vol gen, met toepassing van de in dit artikel genoemde argu menten? Wij voor ons vinden er prachtig materiaal in en het huisorgaan bereikt toch lang niet iederen „prospect Wij vinden „Sprokkelingen" van Lindeteves Stokvis toch wel zoo'n bijzonder goed huisorgaan, dat wij er nog eens extra op terugkomen. De inhoud is goed geschreven en zakelijk, volkomen, verlucht met talrijke mooie foto's, maar daarneven nóg interessanter gemaakt door overname van artikelen uit buitenlandsche technische en commerciëele bladen, die men nu niet bepaald overal tegenkomt. Zoo is ongemeen interessant een artikeltje over „Geëlectriseerde Wo ningen" uit het „Koudenummer". Omdat het niet direct in de lijn van ons blad ligt, belet plaatsgebrek ons helaas het over te nemen. Ook vinden wij er b.v. de volgende cijfers van de automobielmarkt in Sprekende getallen uit de automobielwereld. Ze komen natuurlijk uit Amerika en zijn zéér groot, dat spreekt vanzelf! Het wil tenminste nogal wat zeggen, dat men sinds Jan. 1914 in de V.S. 30 milliard dollar voor den aankoop van 36 V2 millioen automobielen heeft uitgegeven, waaronder bijna 33 millioen personenauto s. En het gaat nog steeds crescendo; in Jan. 1928 werden geproduceerd 231.728 wagens, in Febr. 323.796; maar voor 1929 zijn deze cijfers al gestegen tot 400.715 resp. 466.084! Als dit in hetzelfde tempo doorgaat, rekent men voor het jaar 1929 op een totale productie van 6 millioen stuks (personen- en vrachtwagens tezamen)! Geen wonder, dat de automobiel-fabrieken in 1928 85% van het totale rubberverbruik voor haar rekening namen en 74°/o van al het verbruik aan spiegelglas en dat alle auto's te zamen 8o°/0 van het totale benzinegebruik ver slonden. Het aantal benzinepompen in de V.S. bedraagt dan ook ruim 600.000. En hier nog iets over het vliegwezen in Amerika Een vermakelijk staaltje van de toepassing der lucht fotografie is onlangs vertoond in een der oostelijke indu- strieele centra der V.S. Er moest een fabriek onder den hamer komen, waarin een artikel werd gemaakt, dat ver schillende geheime procédé's vereischte, welke in een aantal gebouwen werden uitgevoerd, die door een hoo- gen muur waren omgeven. Door bijzondere omstandig heden zouden de gegadigden eerst op het laatste nipper tje toegang tot het complex kunnen krijgen en teneinde nu toch met kennis van zaken een bod te kunnen doen, kwamen twee liefhebbers, onafhankelijk van elkaar, op het denkbeeld een serie luchtfoto's te laten nemen en wendden zich daarvoor toevallig tot dezelfde maat schappij. Voor den directeur dezer onderneming een moeilijk gevalEr waren flinke sommen mee gemoeid en die wil de hij zich toch liever van geen der beide partijen laten ontgaan. Niettemin was het duidelijk, dat, als hij aan B. vertelde, wat hij voor A. ging doen, B. naar een concur rent zou stappen, die aan B. echter om zoo te zeggen niet veel anders dan een duplicaat van het aan A. gele verde zou kunnen verschaffen. Maar om zonder meer aan B. dezelfde gegevens ter hand te stellen, die hij voor A. had gemaakt, dat stuitte hem tegen de borst. Hij vond echter een verbluffend eenvoudige oplossingéén piloot liet hij op Maandag, Woensdag en Vrijdag voor A. op namen doen en een andere piloot (in een ander vlieg tuig!) deed op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag dezelf de opnamen voor B.Dank zij het constante mooie weer werden de beide series practisch identiek. Het bod van A. werd geaccepteerd en deze schreef dit natuurlijk toe aan den origineelen inval, dien alleen hij had gehad Een mooie luchtfoto gaf nog een andere typische toe passing weer. Een vliegtuig zweeft boven de machtige wolkenkrabbers van Manhattan-eiland, ten behoeve van de taxatie-commissie, die zich met het herschatten van de belastingen bezig houdt om van het geheel een keuri- gen plattegrond te maken." („Nation's Business").

Meer Baet nl | 1929 | | page 29