BETER Adverteeren „BETTER ADVERTISING" MEER BAET Bewerkt naar ran HERBERT N. CASSON EEN PLEIDOOI VOOR GOED DRUKWERK. MAG ik, als belangstellend buitenstaan der, een paar woorden zeggen ten gunste van het verbeteren van de kwaliteit van ons drukwerk? En mag ik mij richten, niet tot den drukker, maar tot hem, die het drukwerk bestelt? Mijn persoonlijke ervaring van drukken heeft niet veel om 't lijf. Een jaar of veertig geleden schreef ik teksten voor een drukker. Een tijdje bezat ik zelf een kleine drukkerij, dat was in 1894. Ook was ik vier jaar lang uitgever van de „Forum Page", van de „Sunday World" te New York, en oefende ik toezicht uit op den opmaak van mijn pagina. Daarom, hoewel ik niet genoeg ondervinding heb opgedaan om met autoriteit tegenover een drukker te durven praten, geloof ik, dat ik gerust een paar woorden kan richten tot den man die drukwerk koopt en gebruikt. Ik vind, dat van vijf zakenmenschen er zeker vier zijn, die de mogelijkheden van kwaliteit in drukwerk niet inzien. Hun eenige gedachte, wan neer zij een drukker een order opgeven, is „Vlug en goedkoop". „Hoe vlug kunt U het ons leveren?" Dat is de fatale phrase, die het drukwerk heeft gemaakt tot wat het nu al te vaak is. Goedkoope rommelOverhaast gemaakte prulle- boelDat hebben wij van het drukwerk gemaakt, door onze gewoonte de laagste offerte te accep teeren en den tekst tot op de laatste minuut vast te houden. Stel je eens voor, dat wij horloges kochten op dezelfde manier als we drukwerk bestellen „Vlug! Geef me het goedkoopste horloge dat U hebt". Wat een manier om horloges te koopen, of auto's, of kleeren, of huizen, of drukwerk, of n'importe wat! Het is een feit, dat vlug en goedkoop beteekenen slechte kwaliteit. In geen enkele zaak of beroep kan het beste werk vlug en toch op een koopje gedaan worden. Drukwerk is drukwerk denkt men. Men is er heelemaal naast. Even goed zou men kunnen zeggen „kleeren zijn kleeren", of „menschen zijn menschen". Er zijn groote kwaliteitsverschillen in drukwerk, juist als in kleeren of in menschen. Wij zijn allemaal zoo gewend aan het goedkoope, vlugge, slechte drukwerk van de dagbladpers, dat we vergeten zijn welke mogelijkheden van goed drukwerk in elke groote drukkerij bestaan. Wij zijn zoo overstroomd door een stroom van prul lig drukwerk en circulaires, goedkoop en haastig in elkaar gezet, dat we er bijna toe zijn gekomen drukwerk meer als 'n plaag dan als 'n kunst te beschouwen. Maar goed drukwerk bestaat tóch nog wel. Af en toe krijg ik er een staaltje van te zien iets moois, dat ik lees, bestudeer en bewonder en zorgvuldig bij mijn schatten wegberg. De hoogtepunten van kwaliteitsdrukwerk reiken tot in het rijk van de kunst zelf. Een drukker kan het tot kunstenaar brengen, even goed als een handwerksman. Om te beginnen zou ik willen zeggen, dat drukwerk niet alleen leesbaar moet zijn. Het moet zijn overzichtelijk suggestieflevendig. Geen kapotte, noch smerige druk. Frisch en af moet het drukwerk zijn. Het papier moet zwaar genoeg zijn, dat geen doordrukken voorkomt. De druk mag niet te zwaar te zijn, maar ook niet te licht. Hij moet juist het papier „kussen", zooals een drukker placht te zeggen. De lettersoort moet aangepast worden aan het artikel, waarvoor het drukwerk reclame maakt. Stellig is voor een catalogus van een grofsmederij een ander lettertype vereischt dan voor ee'n bro chure over lingeries. De letters moeten vet of mager, zakelijk of sierlijk zijn, passend bij den aard van het artikel en de natuur van de menschen, die het druk werk zullen lezen. 247 Copyright „MEER BAET". Nadruk geliccl oï in gedeelten verboden.

Meer Baet nl | 1929 | | page 31