Wat onze lezers ons zonden. MEER BAET 248 Breede kolommen maken den. tekst moeilijk te lezen. Het oog wordt gauw moe als het lange regels moet volgen. Voor alle reclamedoeleinden voldoen smalle kolommen het best. Laat Uw drukwerk ook veel wit bevatten. Het mag niet gedrongen schijnen. De meeste cata logi en tal van brochures worden bedorven, doordat men poogt zoo weinig mogelijk papier te gebruiken. Ook het juiste papier moet uitgekozen worden. Dikwijls wordt een werk verknoeid, doordat de prijs zoo laag is gesteld, dat slecht papier of een oud restant gebruikt moet worden om geen ver lies te lijden. Van het geld, dat het vorig jaar verspild werd door het drukken van brochures, circulaires en catalogi op goedkoop papier, zou men een uni versiteit kunnen stichten. Vooral kleurendruk vereischt een groote be kwaamheid, wanneer U tenminste niet wilt, dat het een fiasco wordt. De kleur moet juist ge kozen zijn. Sommige inktsoorten verschieten eer der dan andere. Wanneer het rood te schitterend is, of het blauw te doodsch, is het resultaat on bevredigend. Sommige drukwerken vergen niet meer dan eenige uren om ze persklaar te maken. Andere, zooals elke goede drukker weet, vereischen vaak dagen. De cliché's moeten soms wat opgehoogd worden. Kleine papierstrookjes van verschillende dikten moeten worden aangebracht daar, waar zij noodig zijn om den druk gelijk te maken. Er moet precies genoeg inkt zijn, niet te weinig en niet te veel, gelijkelijk over de rollen verdeeld. Wanneer dit laatste niet het geval is, dan zal de eene helft van den druk donkerder van tint zijn dan de rest. Dan is daar het nieuwe proces, dat in de laat ste tien of vijftien jaar op den voorgrond is ge komen het offset proces, waardoor aan een illustratie 'n wonderbaarlijke charme en zacht heid verleend kan worden rotogravure, dat een artistieke samenstelling is van fotografie, ets en eerste klas drukwerk het autotype of collo- type proces, waardoor zeer fijn werk ontstaat voor kleine oplagen en relief-druk, dat uit sluitend gebruikt wordt voor chique brieven hoofden. Dan is er ook nog lithografie, het oude Duitsche steendrukproces. Hoewel het door de nieuwere methodes in veel gevallen vervangen werd, is het toch nog in gebruik, en het ver eischt jaren van oefening en ervaring, om er de beste resultaten mee te bereiken. Dit zijn alzoo een paar opmerkingen over goed drukwerk. Om er alles van te zeggen, wat er van te zeggen is, zou een bibliotheek gaan vormen. Doch zooals U nu reeds begrepen zult hebben, is drukken niet een werkje, dat verricht kan worden door goedkoope krachten en in den grootsten spoed. Drukwerk moet beter zijn dan goed. Het moet bepaald superieur zijn. Het moet origineel zijn; het moet zelfs artistiek zijn. Het is beter geen drukwerk te verzenden dan het slecht te doen. Een schamele brochure geeft den lezer den in druk van een schamele firma. Een goedkoope, haastig gemaakte catalogus geeft hem den indruk van goedkoope, haastig gefabriceerde artikelen. En stellig zou het veel tot het voordeel van alle gebruikers van reclame-drukwerk bijdragen, wan neer zij zich aan deze gezonde en eenvoudige regels hielden: 1. Gun den drukker een behoorlijke winst, opdat hij zijn inrichting kan verbeteren. 2. Geef hem tijd genoeg om aan het werk alle zorgen te kunnen besteden. Beroemd in drukkers- en uitgevers kringen vooral is het huisorgaan „De Molenpost" vanBührmann. Dezefirma blijkt ook hierin trouw aan haar strijd kreet „Beter dan een ander". Feitelijk is het een maandelijksche prijslijst, doch het uiterlijk van de boekjes en de soms uitstekende artikelen doen deze publicatie volkomen beantwoorden aan den bovenaangehaalden slagzin. Alleen blijkt uit het verzet, dat een ,,service"-plan' door de firma Bührmann voor opdrachtgevers uitge" dacht, bij grootere drukkerijen ontmoette, hoe om zichtig en tegelijk ook precies men een dergelijk idee, dat zich ten deele tot het terrein der tusschen- persoon-afnemers uitstrekt, moet afpalen en om schrijven teneinde er niet een tegenovergestelde uit werking van te verkrijgen dan beoogd wordt. Na iedere misvatting immers al wordt zij hersteld blijft er toch altijd een zekere argwaan bij de andere partij hangen. Kromhout-Nieuws van Juli is een rouw-nummer: het herdenkt het overlijden van den Heer D. Goedkoop, grondlegger van de Kromhout Motoren Fabriek en oud ste Commissaris der N.V. Origineel is de opzet van het artikel „Onze materialen zijn erfelijk belast", waarin wordt aangetoond, dat ook het doode metaal afhankelijk is van invloeden, die aanwezig waren vóór de geboorte van het metaal en bij het verwekken van den aanleg ervan.

Meer Baet nl | 1929 | | page 32