HUISHOUDING ■KELVINATOR HAD EVIL EEN HULP IN DE AT IS DE KELVINATOR AMSTERDAM W OMTRENT DEN N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ ELEFOON 308 VIJZELSTRAAT 64 die eenmaal geïnstalleerd blijft. Uw leven lang, die dag en nacht voor U werkt, die een schutse voor de gezondheid van Uw heele gezin is, die U helpt de lekkerste schoteltjes en meest origineele ververschin- gen klaar te maken, die maakt, dat U steeds ijs bij de hand hebt, in kleine handige blokjes; die U ook in staat stelt alle mogelijke dranken en spijzen in huis te heb ben frisscher en verscher dan toen ze pas gebracht warendie onschatbare hulp is de Kelvinator. toelkast, het beroemde product der Kelvinator- orieken te Detroit in Amerika, waar 15000 man gelijks 2000 van deze koelkasten afleveren. In den Kelvinator heerscht constant en automatisch een koele, droge, vriesachtige atmosfeer van tusschen de 5° en 10° C. de temperatuur-zóne, waarin alle voedsel veilig is tegen bederf door bacteriën. elk nut heeft dus de Kelvinator? U behoeft niet meer bij mondjesmaat tegelijk te koopen en te kdken. U kunt, als U wilt, voor een heele week tegelijk levensmiddelen nemen. Als 't ware kunt U een com pleten winkel in levensmiddelen in huis hebben welk een gemak! -frTkunt het diner voor den volgenden dag heelemaal ^^gereed maken, wegzetten en den volgenden dag kost het niet meer dan tien minuten om alles dam pend op tafel te hebben, zonder eenige gedachte aan opgewarmd eten te wekken het is alsof U alles zoo pas hebt klaargemaakt en ook de voedingswaarde heeft niet geleden. ^■y^unt gerust 'n week-end van huis gaan en thuis- komend de melk, de boter, de eieren, vleesch, groenten en fruit even versch en frisch vinden als voordat U wegging. A de onverwachte gast zal U nimmer meer in verlegenheid brengen steeds zult U ver- jnt nu room in huis hebben, ^ma;yonnaise goed houden, jes gereed hebben staan en ijs en heerlijke ijs koude puddingen. «jKgllchten, in den Kelvinator bewaard, blijven zoo T Irisch alsof ze pas geplukt zijn, groenten even versch als pas van den grond en dat niet gedurende enkele uren, doch dagen achtereen. X7.J1 het vleesch ieder weet, dat de malschheid en ae smaak van de biefstuk, welke in de beste res taurants geserveerd wordt, door de huisvrouw zelden geëvenaard wordt. De Kelvinatormaakt het U moge lijk juist zulke sappige, malsche biefstuk te maken. jLunt ook veel meer maken uit Uw kookboek allerlei nieuwe heerlijkheden halen allerhande fijhe schoteltjes, desserts, sorbets, frappé's en andere lekkernijen, die U tevoren niet of niet dan met veel moeite hadt kunnen gereed maken. fcrschingen in voorraad hebben en heerlijk koele of ijskoude dranken in den zomer. U behoeft niet meer bang te zijn, dat vleesch, visch, melk enz. bedorven zullen zijn. lak, genot, bescherming van de gezondheid denk eens aan de kleinen besparing van tijd, besparing ook van geld dit alles biedt de Kelvinator U, die een onbeperkten levensduur heeften een maal aangeschaft U haast niets meer kost, omdat het stroomverbruik gering is. ^.warrne dagen vooral is het een waarachtig ge not een Kelvinator in huis te hebben, die U a la minute en doorloopend voorziet van verkwikkend koele dranken. vindt U aan de andere zijde nog enkele nadere byzonderbeden. Kom eend in onze ebowroom, J'yzelelraal 6J, Amsterdam, of écbryf of bel one eren: 5-0-8-6-6, Anuterdam. ,,AMA"STUDIO

Meer Baet nl | 1929 | | page 36