Wat onze lezers ons zonden. MEER BAET EEN FRISSCHE BROCHURE Een kwaliteitsbrochure voor een kwa liteitsartikel is zeker wel het hierbij ge hechte vouwdrukwerkje voor de Kelvinator. Het matte zilver en het blauw geven direct de impressie van vrieskoude en maken deze brochure alleen daardoor reeds tot een verkoelende" lectuur, aantrek kelijk om op een warmen dag in den zomer te lezen De afbeelding op den voorkant is niet maar 'n naturalistische afbeelding van een coupe" omdat immers het bereiden van roomijs e.d. slechts op de tweede plaats komt, doch strekt om ons alleen even het begrip van koude en frischheid te geven. De tekst is in zijn beknoptheid volledig en laat zich prettig lezen. Het ,,Ama" Studio verzorgde het geheel, zoowel tekst als illustratief gedeelte, drukkerij ,,De IJsel" in Deventer vervaardigde dit fraaie druk werkje. „Nat en Droog" van de N.V. Haarl. Stoomverffabriek is nog niet heelemaal droog achter de ooren waar het op rekenen aankomt. Men oordeele: „AD VERTEEREN" (in de groote dagbladen). Groote advertenties vallen het meest op, zegt de reclame-man. Kwart, halve, heele pagina's trekken het best. Goed, zeggen we, reken dan even na of het klopt, dat: van de 100 lezers, ioo drinkers zijn van koffie en thee; ioo zich voeden en kleeden 90 snoepen 70 rooken maar verf kan de meesten niets sche len, zeg 2 of 3 van de honderd. Deel Uw regelprijs naar deze verhou ding in enne, noteer maar een heele pagina De reclame-man zou er nog eens over denken". Wij loven een prijsje van f 10.uit aan den „reclame-man", die er het meest snedige antwoord op weet te geven. Henk Meyer teekende voor de „Nillmy" een practischen en fraaien Verjaardag kalender, vier verschillende kalender bladen in vier verschillende toepasselijke kleuren, waarvan vooral het grasgroen voor de Lente bijzonder goed getroffen is. De mooie uitvoering is van L. van Leer Co. 249 4 nj I ervolg

Meer Baet nl | 1929 | | page 40