M. Clement MEER BAET Op 20 Juli 1929 is M. Clement overleden. Deze naam zal voor velen van onze lezers weinig zeggen, maar het is juist omdat wij dezen jongeman en zijn werk te belangrijk vinden om zonder meer in het vergeetboek te geraken, dat wij hier een en kel woord aan hem willen wijden. Nadat hij de hoogere Burgerschool was afgeloo- pen was hij nu 4 jaar geleden bij de Philips-fabrie- ken als beginnend reclame-teekenaar en is daar on afgebroken tot zijn dood toe werkzaam geweest. Hij was een geboren Eindhovenaar en heeft van de wereld weinig meer dan Brabant gezien. Des te verrassender was de omvang van zijn teekentalent. Binnen enkele jaren had hij zich van beginneling opgewerkt tot een teekenaar van buitengewone ca paciteiten en iemand met een zeer eigen kijk op menschen en dingen. Zijn buitengewone eerlijkheid en helder door- M. Clement had ons blad in zijn eerste gewaad ge stoken: de eerste omslag van ons t ijdschrift, die met het groote tee" ken was van hem. Wij hadden meer dere teekenaars gevraagd het ontwerp van Cle ment washetveel- zeggendst, het best overwogen, artis tiek het fraaist. Zijn plotselinge dood op zoo jon gen leeftijd drong ons, aan zijn chef in zekeren zin ook zijn vormer als reclame-teeke naar Ir. L. Kalff van Philips om een „in memoriamte verzoeken wat deze met de meeste bereidwilligheid deed.

Meer Baet nl | 1929 | | page 41