DAGBLAD 2ST MEER BAET De gestadige vooruitgang van de Amstelbode heeft een groote uitbreiding onzer zetterij en drukkerij noodzakelijk gemaakt. Mede door aanschaffing eener moderne Rotatie pers staat onze Vennootschap thans aan de spits der katholieke dagbladondernemingen in Nederland. De publiciteits-waarde van De Amstelbode wordt daadwerkelijk door de grootste binnen- en buitenlandsche firma's erkend, waardoor alléén de omzet onzer contract-adverteerders in één jaar met 93.2 pCt. werd vermeerderd. Adverteerders in Nederland, op zulk een suc ces kan alleen een goed dagblad bogen Immers, succes brengt vooruitgang, vooruit gang succes, doch beiden zijn een logisch gevolg van het nuttige effect onzer adver tentiekolommen Vy V7 I y_ BUREAUX: N.Z. VOORBURGWAL 69-73 AMSTERDAM INT. TEL. AFD. ADVERTENTIËN 49646.

Meer Baet nl | 1929 | | page 42