W-A 9 DRAADLOOZE GIDS MEER BAET zicht zijn direct uit zijn werk te proeven. Er ligt een klaarheid en zuiverheid in zijn tee- keningen, die men slechts zelden aantreft. Het is duidelijk, dat de ontwikkeling van een dergelijk zuiver artistiek werk soms met conflicten gepaard ging, waar zijn hoofdar beid uit reclame-ontwerpen bestond. Deze conflicten echter gaven steeds tot amusante en vriendschappelijke gedachten- wisselingen aanleiding, die dikwijls zeer vruchtdragend waren. Het resultaat is dan ook, dat, nu wij dezen goeden vriend en talentvollen medewerker uit ons studio mis sen, wij wel heel duidelijk de leegte gevoe len, die hij achter zich laat en met weemoed denken aan alles wat deze nog zoo jonge mensch (hij is op 21 jarigen leeftijd gestor ven) had kunnen volbrengen Wij voegen aan dit artikeltje eenige afbeel dingen van zijn laatste werk toe en zijn er van overtuigd, dat allen die hem gekend hebben, met ons een gevoel van spijt zullen hebben bij de gedachte aan den vroegen dood van M. Clement. REGISTER VAN SLAGZINNEN in Nederland in gebruik. Onze redactie zal gaarne opgaaf ontvangen van slagzinnen, ivelke in ons register in dit of de vorige nummers gepubliceerd nog niet mochten voorkomen. No. Datum SLAGZIN In gebruik voor: 25 Juli Knight's Castile, de beschermer van Uw schoonheid. f Knight's Soap: Herman Welcker, 187 Knight's Castile, de zeep waar men op l Amsterdam. terug komt! 1 2 Aug. „Wees een man, rook 'n sigaar, 'n Kosmos". N.V. v. d. Putt de Vlarn's Sigaren fabrieken, Eindhoven. „Verhuurt alles op haar gebied". Meubelverhuur Centrale, Amsterdam. „De beste ter wereld". N.V. R. G. van Slooten's Suikerwerk- Sterk en Groot door Ulrich's Brood. fabriek Harlingen. C. Ulrich Zoon, Rotterdam. 252 8e Aanvullingslijst 186 25 188 189 6 190 15 191 28

Meer Baet nl | 1929 | | page 43