DAGBLAD VAN ROTTERDAM ASTRA was het eerste magazine in het land het is het eerste gebleven, het voornaamste, het beste, het meest gelezen magazine. BELOOFT niet alleen succes aan zijn adverteer ders, het GEEFT ze dit; adverteerders zelf getuigen het. Aangesloten bij het Bureau v. Oplaagcontrole. UITGAVE HOLDERT CO. - KEIZERSGRACHT 324 - AMSTERDAM Ook als publiciteilsorgaan heeft het f Pj j j groote waarde. Een ieder weet, dat het Behoort gij tot de geregelde lezers van het „Dagblad van Rotterdam", dan weet gij reeds, dat het onder de vooraanstaande dagbladen van Rotterdam gerekend kan worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen wij U er op attent maken, dat het „Dagblad van Rotterdam" reeds meer dan 50 jaar een algemeen verspreid dagblad is, dat in alle kringen gelezen wordt. Met een oplage van 45.000 exemplaren staat het „Dagblad van Rotterdam" op de 2e plaats in de rij van de Rotterdamsche Dagbladen. De redactioneele verzorging van het „Dagblad van Rotterdam" is in bekwame handen. De meest volledige nieuws tijdingen, beursberichten, theater, sport, enz. enz. hebben 't „Dagblad van Rot terdam" gemaakt tot een orgaan, dat den meest verwenden lezer bevredigt. voor een zaak noodzakelijk is te adver- teeren. Wie hieraan twijfelt, twijfelt aan het voortbestaan van zijn zaak. Door publiciteit moet de aandacht der koop krachtige lezers gevraagd worden. Vrijwel alle Nederlandsche groot-adverteerders maken van het „Dagblad van Rotterdam" hiervoor gebruik. De advertentie-tarieven van het „Dagblad van Rotterdam" zijn dusdanig gesteld, dat zij een reclame-budget nooit noemens waardig verhoogen. Ondanks die lage prijzen staan de tarieven van het „Dagblad van Rotterdam" voor den adverteerder op volle goudwaarde. Advertenties in het „Dagblad van Rotter dam" geven altijd het volle pond. ASTRA

Meer Baet nl | 1929 | | page 45