RENAULT Lrid&. 6 P.K. Wat onze lezers ons zonden. MEER BAET Maar er is ook een massa goeds in automobiel advertenties. Hierin juist vindt men mooie staal tjes van enthousiasme in copy anders zoo zeld zaam. Men neme slechts de afgebeelde Chrysler- advertentie. „Als de straten nat zijn." De heele Chrysler-serie behoort trouwens tot de beste reclame, ooit hier in Nederland verschenen. onder andere categoriëen adverteerders vaak veel weliger tieren. Als héél erg voorbeeld hiervan, drukken wij bijgaand fragment van een advertentie voor schoenen af. Ook de copy van de Renault-advertentie is goed en zakelijk, en laboreert niet aan de be ruchte superlativa epidemica, doch afgod lay out maakt den tekst het tegendeel van aantrek kelijk om te lezen. Dan zijn er nog de uitstekende heele pagina's General Motors, waarin verteld wordt van de proefterreinen en van de laboratoria met foto's daarvan. De gespierde Ford-campagne „De 4 Sterke Mannen" werd reeds in ons Juli-nummer be sproken. Tenslotte, tot goed verstand, nog dit: de be doeling is allerminst geweest om te beweren, dat de advertenties, waar we tekstgedeelten uit knipten, alleen blaam verdienden, doch zinlooze en soms zelfs onzinnige tekst-, .verfraaiingen", als welke hiervoor afgedrukt staan, kunnen ge mist worden. Overigens moet erkend worden, dat over 't 'geheel de dagbladreclame voor auto's tot de beste advertenties in de Nederlandsche pers behoort en de euvels, hiervoren genoemd, Bij zooveel „make believe"-geleerdheid is 't geen wonder, dat de afgebeelde mannetjes het hoofd verloren Een propaganda-drukwerkje van N.V. Gebr. Rikkers voor het nieuwe blokschrift „Schrift van vandaag" is kort en goed. Korte zinnen, beslist, dus suggestief gesteld, een goe de voorpagina, alleen wat minder mooi gereproduceerd. Ontwerp van Van Alfen. De brochure van de Heemaf voor de landbouwers is zeker fraai van uitvoering (door de Ned. Rotogravure Mij.), maar de tekst leest niet gemakkelijk. Ook zelfs de landbouwers, die een groot genoeg bedrijf hebben voor toepassing van installaties met S.K.A. motoren, vormen over 't algemeen geen publiek waarvoor zonder schro men zinnen kunnen worden neergeschreven als „Het feit, dat het Nederlandsche Landbouwbedrijf terecht hooge eischen aan zijn electromotoren stelt, heeft ertoe geleid, dat, daar wij reeds vele jaren met deze eischen hebben rekening gehouden, ons fabrikaat, zoo wel bij de binnenlandsche als buitenlandsche landbouw bedrijven, een zekeren voorrang is gaan genieten", e.d.... BrochureI-3 „De Heemaf S.K.A.motor" enPubl. II- 2 „Moderne Aanzetters voor Draaistroommotoren" zijn welverzorgde, technische propaganda-geschriften. 263 Activiteit wint! Het zakenleven van heden vraagt één ding, vöór alles activiteit. De voortvarende zakenman, die de waarde hiervan heeft ingezien, heeft tot gewoonte genomen zoo weinig mogelijk uit te stellen. Hij laat geen dag verloren gaan. Zelf trekt hij er op uit snel, want de werkdag is maar kort. En dan op eens een tijdverlies. Tien minuten wachten op een tram. Een kwartier sukkelen, van halte tot halte. Nog een eindje Ioopen verkeerd, een eindje terug Zijn zaak zou reeds beklonken ge» wcest zijn. indien hij altijd de kleine, betrouwbare vier cylinder zes P.K. Renault tot zijn beschikking had staan. Het vervoermiddel, dat hem snel en gemakkelijk verplaatst tegen een tarief, dat dit PRIJZEN: van de tram nabij komt. Torptdo luxe F. I9Ï0.» Cond. Int. Inxe F. 2150» Cabriolet F. 2350» 2150.- Soc. Anon. des Usincs Renault, Afdeeling Holland Calandpleln DEN HAAG Telefoon 16157 Zooals de minste mensch moet bijdragen tot de orde van het geheel, moet alles in zijn eigen lichamelijk gestel berekend zijn op het behoud van gezondheid en krachten. Vooral gewichtig is de zorg voor de voeten, die tot wanordelijkheid in het lichaam moeten voeren bij gemis van goed, rustgevend schoenwerk. De ARCHSHOE (Welfschoen) is garantie voor orde in het lichaamsgestel, want hij geeft den juisten steun aan de voeten-

Meer Baet nl | 1929 | | page 13