Wat onze lezers pervoig ons zonden. OWA MEER BAET w///,, wm. Zorg er voor, dat al Uw reizigers steeds opwekkende critiek uit Uw brieven te lezen krijgen. Regelmatige scherpe critiek doodt energie en verkoopkracht. Gaat het om een klacht over Uw reiziger, waarbij het kantoorpersoneel betrokken is, onderzoek zelf en oordeel zelf. De reis- en verblijfkosten van goede vertegenwoordigers behoeven niet hooger te zijn dan die van slechte reizigers. De dag van de minste orders is niet altijd de slechtst besteede. Orders boeken doet men bij klanten. Die niet bestellen eischen méér zorg en tijd. Let eens op, of de vroegsten ook de laatsten zijn! Reisvoorschotten zijn er niet om op te maken, doch om te gebruiken als het noodzakelijk is. Reizigersauto's, beschilderd met groote reclames, zijn de oorzaak, dat zoovele klanten nooit thuis zijn. 'n Dag van veel orders behoeft niet noodzakelijk de. duurste te zijn. Crack. («v „I wonder ,,Buick will build them." „When better automobiles are built, they will imitate the Stutz" stond er in Life. Wal zal de Buick doen? Een aanklacht indienen? „Vort sik Een brochure om trotsch op de eigen nationale in dustrie tewordenis „BulletinNo. 1 van DikkersHen gelo, A Short Description of Dikkers' Works", bedoeld dus vooral om in Engeland te worden verspreid. Een heel duidelijk en volledig opgezet drukwerk om de En- gelschen een indruk te geven van wat Dikkers eigenlijk voor een mooi bedrijf is en hoe gemakkelijk, nuttig en aangenaam belangstellenden hun reis naar Berlijn even onderweg kunnen onderbreken aan de halte Hengelo. Ook in deze brochure worden de prachtige eigenschap- penlvan luchtfoto's benut o.a. om zoowel een overzichte lijk beeld van de fabrieken te geven, als van haar ligging als men van het station afkomt. Handig 1 Heel goed, foto-technisch vooral, is ook de brochure „Smeedstalen afsluiters". Uit flRvn» Waarom „trekt" de groote stad? Door het Department of Commerce, in Amerika, is kortelings een onderzoek in gesteld, wat toch de reden mag zijn, dat men voor zijn inkoopen veelal naar de stad komt, en de winkels in eigen omgeving voorbijgaat. Een dergelijk onderzoek had nog nimmer plaats ge vonden, de antwoorden waren dan ook buitengewoon interessant en leerzaam. Men kwam tot de volgende 7 redenen Grootere keuze van artikelen Nieuwere modellen (snufjes!) Grootere winkels Voordeeliger prijzen Theaters en andere attracties Betere kwaliteit Betere, meer coulante bediening U kunt den Permanent Duplex-haard als een paard aan den teugel leiden. Er zijn adverteerders wier opinie omtrent suc cesvolle reclame altijd was, is en zal blijven: de reclame die de ander maakt speciaal de con current. H °/o 8 6 °/o Het zal voor eiken winkelier in buitenwijk of kleine plaats van groot belang zijn, deze 7 redenen eens te be- studeeren. Zij, die grootere winkels prefereeren of graag naar theaters of bioscopen gaan, zal hij moeilijk kunnen trek ken, maar wèl kan hij wat meer kwaliteits-artikelen gaan voeren. Ook kan hij zijn best doen, méér nouveauté's te étaleeren. En hij kan zijn verkoop-methodes, z'n dienst betoon tegenover zijn cliënten verbeteren en vervol maken Hij zou zeker z'n omzet met minstens 30 kunnen verhoogen, als hij 1) De vriendelijkheid en welwillendheid van zijn ver kooppersoneel zou verhoogen en verbeteren. 2) Meer persoonlijke belangstelling zou toonen voor z'n cliënten. 3) Wat meer artikelen van betere kwaliteit zou voeren. 4) Snufjes zou étaleeren. Het drukwerk, dat Animo-Amsterdam ons toezond, is niet erg geschikt om de animo voor lichtreclame op te wekken. Hier zou een kleurige brochure op haar plaats geweest zijn het goede van lichtbakken als Animo verkoopt, zit voor een groot deel in welgekozen, frissche kleurcontrasten. Dit had ook animeerend naar voren moeten komen in dit drukwerk. 278 NIEUWS 30 °/o 15 i5 °/o 12

Meer Baet nl | 1929 | | page 28