fe W-r 4- i fis' s«4~ MEER BAET Kaart van de Gemiddelde Inkomens in de ^Verschillende Gemeenten m Vula¥ .i ,-" Provincie Noord-Brabant tcuue 'ieumUöi emeer T ir skcuiïland Ouiis< _pXJoudüdie/n /dtVJückant*. £JU)swijl +jflmkcrk i/eea Wtjku fjeuutujeji Zevenbergen Terheyden. Di,Moord stPrmsland %5landdaar buiten %7ëieruyi Oudeabo^l ^ooge* LyeZwaluwe 4^°dt Zeelaa +Nadefr Drimmeleu +^"N OJfeijLyA. -w^ertoymbosch A4•/Jru/iMi r\ -t\ a. A norz/rt/ Esc/iac&i a J/owai -yröreda 7* Bavel Zeeland +%<^- *D™'eN"''"' DenDunget «A«W t/M&ttfubert +&»taW Loon opZmd f/elwirt +5tA1ichLels+X>inther 5ambeek Ajaashaes I f/alsieren i ftucp/ie/ióAfore/iseuide A7 Roosendaal Rijsbeiye/l Bavel m£9 %Cjilze &Reyen +(joirle +Chaam Zundert t \Jd°"Mi diaybecym •jOtiendrecht ^-t--+-+. feite V -t Ox* d/lphen ^enbeeK Diessen X x-X'*"* Oost -UJesé /Bande Aassan _x" „Afid&óoea %Oisterwijk. 4^^ Lieshout v +0irsaioi +öest d/arle-LjlxU +,filheeze. 3, Ouerloon. x- llessemc.a. Zune/tcaJf EiruLhoeen. 5lip/toul jj tfeunond ^Deur/ie f 1250—1500 1500—1750 1750—2000 2000—2250 *W 2250—2500 \Afierlo ■L 7ï<jü9e Gel ar op Lier op ^cu^j/eiersel +Waa!re %~tfeeze Qjo/neren •¥/laisel VZZkenstJanrd. Eersel+ tfflieüLOVeii leemde \Jestechovp Dommelen. utfanr/ieeze Berqeuk, £>ockel»-5c/tafè +Liu/ksgeitel *"».x Copyright „Meer Baet" Nadruk Verboden

Meer Baet nl | 1929 | | page 19