De G A: r Waarom is GLAD 1 1 1 l i i i i NIEUWE TILBURGSCHE COURANT 10ene ilmsterdammer DE NIEUWE FINANCIER EN KAPITALIST MEER BA ET Omdat voor Uw reclamecampagne het aangewezen orgaan 100.000 betalende abonne's in de koopkrachtigste kringen des lands heeft, d.w.z. méér dan alle andere groote dagbladen tezamen. EEN GOED FINANCIEEL VO LD OENDE en AFDOENDE GROOTSTE GECONTR O LEERDE OPLAGE BEREIKT HET KOOPKRACHTIGSTE PUBLIEK VAN HEEL NEDERLAND ADVERTENTIETARIEF OP AANVRAGE Amsterdam C. - Telefoon 57961 - Keizersgracht 555 ^<r^<rb<?^(rb<^<rb<5^<^(pb(^<^(Fb<rb(?^(j^(rb(^(^(rb(^(f^(^(pb<rb!pb(5=b(?=b(?^b(?=b(rb(?;sb<rb(pb(?::?bPb^ 316 wordt uit den aard der zaak zeer minu tieus gelezen de belegger moet immers op de hoogte blijven van uitlotingen, couponbetalingen, emissies etc. Zulk een blad is van niet zoo'n grooten omvang als de dagbladen, waarom ook een advertentie zeker goed tot zijn recht komt. Het voldoet bovendien aan de eischen van koopkrachtige, aandachtige lezers Een goed financieel blad, hetwelk van geen enkele groep afhankelijk is en een strikt onpartijdig standpunt inneemt is het 3 maal per week verschijnend blad Proefnummers op aanvrage bij de Uitg. N.V. P. NOORDHOFF fe GRONINGEN. Advertentietarieven op aanvraag bij de Administratie N.Z. Voorburgwal278-280, Amsterdam C Wenscht U Tilburg en Centraal N.-Brabant te bereiken? Dan kunt U daarvoor VOLSTAAN met te adverteeren in de Uitgave der N.FDagblad en Drukkerij Nieuwe Tilburgscbe Courant Tilhurgscb Dagblad voorbeen firma Antoine Arts.) Verschijnt dagelijks in Tilburg en meer dan 30 plaatsen van Centraal Noord-Brabant Heuvel 25 Tilburg. Telefoon N rs. 175 en 1715 7W I l =b<?^b <Tb<?^ (T^bt/^b (7=b<?=b <?=b(?=b ó^ó^b <?=btf=b S=b<Pb <rb£=b ^<?^b tr^b< (PbtT^b <?=bö^ <^b<?^b (Tb(?^b ö=b(?=b ó^d^b (J=b<pb (P^bó^b (r^ (Tb Pb <?=b<?^b <?^6=b ó^bó^b <Tb<?=b <?=b<?=b ó=bö=b (F^btf^b (F^bfTb (F^cTb (Pb<F^b <^b(/=b tf=b(Pb

Meer Baet nl | 1929 | | page 8