DE MAASBODE De beste groote courant van Nederland. een aanwas van 5798 nieuwe abonne's de beste groote courant van Nederland. Wij verlaagden onzen abonnements-prijs van f6.— tot f 4.50 per kwartaal, begonnen een „kruistocht" om DE MAASBODE onder de breede lagen van de katholieke bevolking te brengen en deden daartoe al mede een beroep op de medewerking onzer lezers. Nog vóór den aanvang van onze eigenlijke propa- ganda-actie hadden wij te boeken, welke abonne's door onze lezers in eigen kring spontaan voor ons zijn aangeworven in nog geen 3 weken tijds, n.l. gedurende de periode van 20 No vember 1929 tot aan het tijdstip, waarop dit nummer van „Meer Baet" ter perse ging, dat is 9 December 1929. Wij beginnen onzen opmarsch ter verovering van heel katholiek Nederland voor DE MAASBODE, blijven van de zoo fortuinlijke assistentie van onze kzers ook in de toekomst verzekerd en gaan worden, óók voor den adverteerder: MEER BAET 346

Meer Baet nl | 1929 | | page 10