IMAGINAIRE Reclame-Campagnes 347 MEER BAET door C. SLEWE 5o voor TABAK (Vorige Campagnes handelden over Schoenen, Rijwielen, Verzekering, Toiletzeep.) VAN de omstreeks 162 millioen gulden die aan sigaren, cigaretten en tabak jaarlijks besteed worden, wordt aan tabak onge veer 27,7 millioen uitgegeven, aan sigaren ca. 87,5 millioen, aan cigarettes ruim 46,5 millioen. Wanneer men overweegt, dat bij de 27,7 millioen voor tabak nog een zeer aanmerkelijk bedrag aan pruimtabak inbegrepen is, dan blijkt het wel voorzoover we het niet al wisten dat de sigaar in ons land het verre wint van de pijp. Op de tien sigaren ontmoet men één pijp en op de twintig sigarenadvertenties hoogstens één voor rooktabak. De tabaksfabrikanten zijn ook bescheiden adver teerders. Wie herinnert zich ooit een advertentie van een heele pagina voor tabak gezien te hebben in de dagbladpers of een reclame-campagne van een serie van kwart pagina's? Sigaren en sigaretten worden aldus wèl geadverteerd. De inhoud der advertenties bepaalt zich verder tot het verkondigen van den roem van het fabrikaat Dit nu zou voor het land van John Buil den ge zworen pijprooker voldoende zijn. Zoo zou men ook kunnen volstaan als men in het Noordpoolgebied zaken dreef met de Eski mo's te overtuigen, dat onze bontsoort de warmste en duurzaamste was. Het zou nutteloos zijn de idee „warme kleeding" te gaan verkoopen. De behoefte daaraan bestaat in ruim voldoende mate. De behoefte aan het pijprooken bestaat ook in Engeland in genoegzame mate maar hier te lande niet. Bij het ontwerpen van deze campagne zou ik derhalve willen uitgaan van de overweging, dat het terrein van de pijptabak, waarvan ik het ver bruik ga propageeren^ grooter is dan hetwelk door de „mannen met de pijp" hier te lande wordt gevormd. Zooals voor gramofoons, radio en auto's en pud dingpoeders en zooveel meer de begeerte naar het product werd, en nog wordt, opgewekt of aange wakkerd door uit te weiden over het genot van het bezit of gebruik er van, zoo heeft 't zeker zin ditzelfde ook voor de pijptabak te doen. Het is niet moeilijk, daarvoor motieven te vinden Allereerst staat een pijp beter dan een sigaar; een pijp heeft een zooveel mooieren vorm dan een si gaar, voorts wordt een pijp tusschen de tanden ge klemd, terwijl een sigaar door de lippen moet wor den vastgehouden, hetgeen de mannelijke physio- nomie niet verhoogt. En verder beteekent een pijp tabak voor den echten pijprooker meer dan een si gaar zelfs voor den meest verwoeden sigarenrooker. Kent men die sublieme opdracht, waarmee de beroemde humorist Jerome K. Jerome een van zijn boeken aan zijn pijp opdroeg ,,Aan den zeer dierbaren en welbeminden vriend van m ijn goede en kwade dagen aan den vriend met wien ik, weliswaar, in de eerste dagen van onze kennismaking vaak onaan genaamheden had, doch die sindsdien mijn warmste kameraad geworden is Firma's die meenen, dat onze medewerker haar van dienst zou kunnen zijn bij het samenstellen van een reclame-campagne, kunnen zich daarvoor tot de redactie van dit blad wenden. Onze medewerker die in deze Imaginaire Reclame-Cam pagnes aan zijn verbeelding den vrijen teugel laat, preten deert niet dat alles wat hij oppert, voor verwezenlijking vatbaar is. Hij wil slechts op practische wijze laten zien, in welke richting het denk-apparaat van den man die een reclame-campagne beraamt, in werking moet worden gezet om een campagne met een eigen karakter samen te stellen

Meer Baet nl | 1929 | | page 11