349 MEER BAET aan den vriend die, hoe vaak ik hem ook uit maak, zich (nu) nooit zoekt te wreken aan den vriend die, ofschoon hij door alle vrouwelijke leden van mijn gezin met opmerkelij ke koelheid bejegend wordt, en zelfs door mijn hond met achterdocht wordt beschouwd, niette min dag aan dag meer en meer door mij aange trokken schijnt, en, mij meer en meer doordrenkt met den geur van zijn vriendschap aan den vriend, die mij nooit op mijn fouten wijst, die nooit geld wil leenen en nooit over zich zelf pradt aan den gezel van mijn ledige uren, den ver- zachter van mijn zorgen, den vertrouwde van mijn vreugde en verwachtingen, mijn oudste en sterkste P IJ P is dit kleine boekje in dankbaar heid en toegenegenheid opgedragen." Een dergelijk stukje proza werd over de sigaar nog niet geschreven en zal er ook wel nooit over geschreven worden. Al deze overwegingen leiden me tot de grond idee, waarop deze campagne opgebouwd zal wor den: propaganda voor het rooken van een pijp in 't algemeen met ónze tabak in 't bijzonder. Dit motief behoeft heelemaal niet sterk tot uiting te komen uit psychologische overwegingen is 't zelfs beter dat het publiek den opzet heelemaal niet in de gaten krijgt men wordt niet graag bekeerd en dus zou men zich in den geest schrap gaan zetten. Men kan 't indirect doen, zooals bewust of onbewust in een erg goede advertentie-serie voor Three Nuns in Engeland gebeurde. Daar hiel den twee „chatterboxes" (kletskousen) worden ze genoemd, samenspraken in zinnen van drie, vier woorden met minutenlange pauzen meer dan twintig a dertig woorden vertelden ze niet, maar als dan de rest „silence" was geworden en ze door- dampten, dan zou ikdie geen rooker en dus zeker geen pij prooker ben haast in de verzoeking zijn gekomen nu toch zelf ook eens een pijp Three Nuns op te steken. Ik vind die serie niet te verbeteren. Ze heeft dit gemeen met de series voor Buyoant Chairs, voor Bass, voor Worthington. Engeland brengt wel de beste campagnes. Om een dergelijke campagne te doen slagen kan niet met kleinere advertenties volstaan worden zooal geen kwart pagina's zijn toch minstens adver tenties van drie kolom breed en 90 regels hoog (to taal dus 270 regels) noodig. De middelen moeten aan het doel aangepast worden maar in dit geval ook het doel aan de middelen. Heeft men de midde len niet beschikbaar voor een dergelijke campagne, dan stelle men zich een doel dat wat dichterbij ligt. Ik zag op een advertentie-pagina van een der groote bladen een „advertentie" voor rooktabak, waarin in een ruimte van 2,8x3,7 c.M. een ver haal van 25 woorden, de afbeelding van een roo- kend mannetje èn van een pakje tabak voorkwamen. Ik zag en las deze annonce, omdat ik naar alle mo gelijke levensuitingen van adverteerders zocht en dus ook deze microbe ontdekte, anders zal wel haast niemand zich de moeite en den tijd voor dit speuren getroost hebben. De annonce wilde den lof zingen van een lekkere pijp tabak het zingen werd piepen en haast niemand die 't hoorde. Een campagne evenwel, als ik op 't oog heb en die den rooker suggereeren moet, welk kalm, rustig genot een pijplaten wij 't noemenBahia-tabak hem schenkt een rookgenot dat geen sigaar of cigaret kan benaderen moet een rustplaats in de krant zijn, waarin hij „fellow-men" ontmoet, be- hagelijk genietend van hun pijp. Die sfeer van wel behagen moet geheel op den lezer worden overge bracht en daartoe mag er aan de ensceneering van het geheel niets ontbreken. De figuren moeten krachtig en vlot geteekend zijn en 'n expressie van rustig welbehagen vertoonen. De zetwijze moet tot lezen lokken waartoe de tekst in voldoende wit en met genoegzaam groote letters moet worden uitgevoerd. De tekst moet kort en duidelijk zijn en zich prettig lezen laten. Het geheel moet echt zooals ik zeide ge ënsceneerd worden. Met een goede ensceneering kan men de halve wereld winnen. Liebermann een intuïtieve psycholoog heeft bewezen dat volkomen gevoeld te hebben. Moest er een groote slag geslagen worden, dan ensceneerde Liebermann als het in den zomer was een bijeenkomst in een plaats als Ostende aan den Boulevard in het beste hotel in clubsessels. Achter glazen koelen wijn, terwijl zon, zee en strand de decors op den achtergrond waren. En zij die ge wonnen moesten worden, waren als zacht-gekookte eitjes

Meer Baet nl | 1929 | | page 13