ZAKEN PERS en 35i MEER BAET Ik geef enkele voorbeelden op ware grootte hoe ik mij een dergelijke serie denk. Men houde in 't oog, dat ik Bahia-tabak tot een fijne, niet goedkoope tabakssoort heb gepromoveerd. Deze campagne is derhalve minder geschikt voor goed- koopere merken, die het van de groote massa moeten hebben. Om de groote massa te bereiken, moet men andere situaties, andere stijl, andere figuren scheppen. Eén persoon voer ik slechts op telkenmale zal het weer een ander type moeten zijn: een sports man, een zakenman, een aristocraat, een jongere man, iemand van middelbaren leeftijd, een artist, een geleerde enz. De typen hierbij afgebeeld, zijn gewone fellow-men van ons zij konden vrienden van ons zijn, kennissen of collega's. Ik voer slechts één type op om een origineele situatie te scheppen. Deze heeft dit voor, dat de lezer zijn gezelschap wordt en niet slechts de rol van den derden vervult (,,two is company three is none") de lezer is ook daar waar onze man is: in de sociëteit, buiten, op kantoor, aan 't strand, of waar dan ook. Goede tabak smaakt eerst recht goed in een goe de pijp. Dat is een feit, waarmede onze adver teerder zijn voordeel kan doen. Men zou bij voorbeeld aan het opsparen van coupons in de pak jes het cadeau van een dier beroemde pijpen kun nen verbinden, op het bezit waarvan iedere pijp- rooker trotsch is. De campagne zou niet volledig zijn zonder een goed affiche, dat aan dezelfde voorwaarden voldoen moet als de advertenties van deze serie. De cam pagne is evenmin compleet zonder een reclame boekje, dat wij betitelen willen „Mannen en Pij pen", en dat behalve de noodige raadgevingen be vattend om het rooken van een pijp tot het opperste genot te maken vertelt van beroemde mannen van nu en voorheen wier pijp hun inspiratie en hun trouwe gezel is of was: van Gogh, Picasso, Jerome, Baldwin e.a. In deze brochure wordt de aanval op een anderen zwakken kant van den man gericht: op zijn ij del heid. In een voortgezette campagne zou dit nieuwe motief het hoofdthema van een nieuwe serie kun nen worden. oor Op welke wijze kunnen fabrikant en importeur bun nieuwe artikelen door middel van dagbladen en periodieken een grooler bekendheid geven, zonder bun reclameuitgaven belangrijk teverhoogen DE uitgevers van boeken hebben de ge woonte hun nieuwe uitgaven aan de pers ter bespreking te zenden. De bladen van eenige belangrijkheid hebben voor deze besprekingen vooraanstaande litteratoren of in elk geval die daar voor doorgaan en het beroep van litterair criticus is een uitstekend emplooi, qua geestelijke, invloedrijke positie. Een gunstig oor deel van den bekenden criticus (U weet wel die Pietje Passem van de Middageditie, een kei hoor van het eerste water, alleen niet zoo zwaar) is voor velen een aansporing om het besproken boek te koopen, hetzelve wanneer het in een mooi bandje gestoken is, op een tafeltje te etaleeren en het voor al niet te lezen. Deze beoordeeling is voor den uit gever de beste advertentie; zij is goed en kost niets.

Meer Baet nl | 1929 | | page 15