SSb 353 MEER BAET Want, hoe vreemd het ook moge klinken, de uitgever betaalt niets voor een uitge breide reclame in de redactioneele kolom men; ach, hij betaalt tenslotte weiiets, doch alleen het bedrag dat den aanmaak van een boek hem kost, d.w.z. een sommetje varieerend in den regel tusschen 80 centen en vier gulden. De kleine, provinciale bladen volstaan met een vermelding van den inhoud en een toevoeging in den geest van „opwekkende, frissche lectuur", „onderhoudend geschreven" of „uitstekend met gevoel gezien". (Een ander doet het liever met zijn oogen). De redacteuren van deze bladen dik wijls de eigenaar zelf, die met de functies drukker, directeur, copiejongen, corrector, recensent,hoofd redacteur, verslaggever en advertentiecolporteur op voortreffelijke wijze jongejant, deze redac teuren dan zijn bescheiden mannen gebleven, die het zich een eer rekenen een gedrukt product aan te bevelen, zij het in wat eenvoudiger woorden dan de schrijver-zelf pleegt te doen. Maar hoe het zijeen gunstige bespreking van den echten Querido of Buning of van een imitatie-van Eeden uit de pro vincie, voor den uitgever beteekent het een kostelooze advertentie in de redactioneele kolom men. Het zenden van recensie-exemplaren van boeken is, op kleiner schaal, gevolgd door het insturen van grammofoonplaten. Meer en meer treffen wij be sprekingen van deze moderne discussen in de bladen aan. Beide vormen van recenseeren gaan, dikwijls geheel ten onrechte, onder het mom van kunst. Zuiverder koffie schenken de radiofabrikanten; ook zij hebben het pad der deugd betreden en de redacties verblijd met toestellen, lampen, onder- deelen, luidsprekers, menig kind dankt tijdens het kinderuurtje den hemel dat pa in zijn vrijen tijd aan radio heeft ge daan en thans tot radio-redacteur is gepromoveerd en het zou ons niet in het minst verwonderen als vandaag of morgen onder het piepjonge re- dactiepersoneel hoogfrequentitis en de ultra-kortegolf uitbreekt. Zuiver der is hier de zaak gesteldvan kunst is geen sprake meer, alleen van kun stig. Beter nogeenvoudig zakelijk. In de eerste plaats komen deze radio-artikelen voor een beoordeeling in de pers in aanmerking, omdat fabri kanten en importeurs het bestaan der bladen op loffelijke wijze schragen door afneming van een groot aantal advertentie regels. Er is hier een dienst van wederzij dsch hulpbetoon geschapen (neen, vergis U niet, het is nog altijd het artikel in Meer Baet, dat U leest, en niet een prospectus van de Hulp voor Onbehuisden), die alleszins is toe te juichen. De liefde kan immers niet van een kant komen, dat weet U net zoo goed als ik uit den tijd van uw eerste verloving. Dat de beoordeeling beïnvloed kan zijn door die advertenties wil ik in geenen deele insinueeren. Ten eerste zal het blad daarmede te kort schieten in zijn taak het publiek en zoo goed mogelijk voor te lichten (het geeft toch ook de Loterij lijst zonder fouten) en ten tweede is de fabrikant daarmede niet gebaat, doordat de lezer heel spoedig in de gaten krijgt (zoo intelligent mogen wij hem veronder stellen, al is hij nóg zoo dol op de goedgevormde beenen van de fotopagina) of een zekere beoordee ling iets met de kat en de kandeleer te maken heeft, of niet. De fabrikant die een goed product maakt, de importeur die een voortreffelijk artikel importeert vreezen een strenge, eerlijke beoordeeling dan ook geenszins. Zij zijn tenslotte geen tooneelspelers. De beunhazen hebben daarvoor misschien wel angst, maar die zijn voorbestemd om te vermol men. 't Duurt soms wat lang. De door de radioneezen ingeslagen weg moet ook door anderen worden gevolgd. De componist van kindermeel, chocolade, stoe len, sigaren, bedden, vulpenhouders en de impor teurs van bananen, kousen, wijnen, en wat niet al sturen in de toekomst een exemplaar van hun nieuwste artikel ter bespreking naar de bladen. Wanneer een koekfabrikant de beste grondstoffen gebruikt, wan neer de schepper van rook- en pruim tabak zijn eigen product durft te rooken, wanneer een importeur van kaneel de beste kwaliteit levert, waarom zal hij dan een eerlijk oor deel schuwen Wanneer eenuitgever, die slechte ontspanningslectuur, en soms nog wel met een zwaar-eroti-

Meer Baet nl | 1929 | | page 17