L 9» DE 10.000 LEGENDE 357 MEER BA ET ieder voortaan een Sinterklaas naar één standaardtype kan „bouwen" - zuiver meetkundig geconstrueerd alleen kunnen teekenaars hun fantasie nog laten werken in het fatsoeneeren van baard en snor wij spreken de hoop uit, dat men zich nu in de toekomst aan dit schema zal houden, uit dankbaarheid voor den heiligen man, die niet het minst ook als weldoener van het zakendom ge- eerd mag worden. per j EEN AANKLACHT TEGEN HET ENGELSCHE ZAKENLEVEN Wij troffen een artikel onder bovenstaand hoofd aan in de „Advertising World". De redactie van ons Britsche zuster- orgaan teekent er bij aan, dat zij voor de waarheid van de feiten, in dit artikel ver meld, kan instaan. Zij verwacht nog meer brieven over het zelfde onderwerp. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht." Daarom namen wij dit artikel over. Immers ook in ons landje wordt vaak de verzuchting gehoord, dat men krachten die reuzensalarissen kunnen verdienen, te kort komt EEN paar jaar geleden werd mij opgedragen in Amerika een man te zoekendie i o.ooo per jaar zou kunnen en moeten verdienen - letterlijk om hem een belangrijke leidende functie in dat land toe te vertrouwen. Ik maakte er al werk van voordat ik op de boot ging" Bij mijn aankomst werden mij geheele dossiers en schriftelijke sollicitaties van meer dan een dozijn geschikte menschen voorgelegd, die allen reeds be langrijke, goed-betaalde posities bekleedden; in enkele gevallen waren de sollicitaties op papier van de firma geschreven, waar de sollicitant in functie was. Mijn eenige moeilijkheid was, den besten man te kiezen uit een uitgelezen schare. Waar ik nadruk op wil leggen is, dat er niet geïntrigeerd werd; het solliciteeren ging op de zelfde manier, alsof er een kantoorbediende ge vraagd werder werden geen pogingen aangewend om er door beinvloeding, protectie of „lobbying" te komen. De sollicitaties waren verkregen deels als ant woord op een advertentie, deels door persoonlijk informeeren naar geschikte krachten via adverten- tie-bureau's en banken, en ik geloof in bepaalde ge vallen door de betrokken personen zelf er voor aan te zoeken. Nu wat betreft de Engelsche helft van mijn verhaal. Ik was zelf zoo'n 10.000 per jaar man en om de beste redenen ter wereld besloot ik eenigen tijd ge leden de functie, die ik had, neer te leggen. Ik raadpleegde enkele vrienden, die me zeiden, dat aan de hand van het succes, dat ik verworven had, er niet de minste moeilijkheid zou zijn een gelijk soortige baan in een andere zaak te vinden, maar dat ik te veel aan handen en voeten gebonden was zoolang ik in mijn tegenwoordigen werkkring bleef. Ik geloof dat zij in dit opzicht gelijk hadden (let overigens op het verschil met de Amerikaansche methode). Ik was jong, en mijn lot in eigen hand nemend, zegde ik m'n baan op en begon naar een andere uit te kijken. i

Meer Baet nl | 1929 | | page 21