DAGBLAD VAN ROTTERDAM *0 .00° O* V* VOLKSDAGBLAD Wat onze lezers MAANDAGMORGEN EDITIE MEER BAET 358 Dat heeft me met wel honderd firma' s in connectie gebracht. Mijn succes was onbetwistbaar, moet ik zeggen; het was een doorloopend succes. Het eenige intelligente antwoord was dat, hetwelk me bij verschillende gelegenheden gewerd, namelijk, dat ik te groot was vóór de firma's waarbij ik solliciteerde. In een geval tenminste was de mededeeling van dit antwoord overgebracht door tusschenkomst van een derdeeen vriend van beiden, gedaan aan den president van een vereeniging, die een van de ge durfde jaarlijksche redevoeringen had gehouden, waarnaar „Advertising News" onlangs verwees, en waarbij deze het gemis aan mannen die inkomens van 10.000 per jaar waard zijn, betreurde. Ik plaatste een advertentie in een van de groote dagbladen, dat er het meest voor in aanmerking kwam, waarin ik niets zei van de 10.000 per jaar, ofschoon ik er bij vermeldde, dat ik niet goedkoop was. De eenige antwoorden, die ik ontving, waren van onbekende grootheden, die hoopten dat ik een baantje voor hen zou hebben, wanneer ik in mijn nieuwen werkkring was. Spijtig was het voor mij,te zien, gedurende de periode waarvan ik spreek, dat belangrijke betrek kingen, waarvoor ik bijzonder geschikt was door mijn ervaring en bekwaamheid, door politieken en anderen invloed werden vergeven aan menschen, die er slechts minimum kwaliteiten voor bezaten. Ik ging naar een groote bank, waarmee ik vroe ger groote zaken gedaan had. Men was daar uiter mate beleefd, maar het idee, dat zij mij op eenige manier van dienst zouden kunnen zijn, wierpen zij met verachting van zichdat lag heelemaal buiten hun lijn. Mijn andere idee, als zakenman naar het bank wezen over te gaan, vonden zij belachelijk. Bijna hetzelfde antwoord ontving ik op mijn voorstel om mijn ondervinding in dienst van een groote spoorwegmaatschappij te stellen, die voor uitwerking van nieuwe problemen stond. Ik her inner me nog een onderhoud met een van de chefs van een groote onderneming, die wijd en zijd haar voornemen verkondigd had een gropte uitbreiding van zins te zijn. Ik had een prettig onderhoud met dien leider. Hij zou er over denken en mij dan schrijven. Hij deed het niet; dus herinnerde ik hem er nog eens aan. Ik ontving een allervriendelijkst antwoord: hij had 't erg druk, was juist terug van de Rivièra en stond op het punt om voor een lang week-end te vertrekken; maar zoo gauw hij terug was, zou hij me schrijven. Ik wacht nog steeds op een bericht van hem. Ik kwam in connexie met een grooten financier, die met een plan rondliep, waarvan de uitvoering voor mij geknipt scheen. Ik schreef hem en ontving een lang telegram, waarin hij mij verzocht dadelijk bij hem te komen. Maar toen 't bleek, dat ik geen geld in de onderneming wou steken, maar naar een betrekking uitkeek, was het met zijn belangstelling dadelijk gedaan. De moraal is: Wanneer U het geluk hebt een hoog gesalarieerd man in een Engelsch bedrijf te zijn, tracht dan nooit er uit te gaan; blijf er, totdat je een blok aan 't been wordt. Probeer niet Uw er varing ergens anders ten nutte te maken. Dat wordt niet verlangd. Van de W. L. Kroniek van Wisbrun Liftman ontvingen wij No. 1 van den 3en jaargang. Modes is zoo'n dankbaar onderwerp om de vrouw mee aan te spreken, dat wij bijna gelooven, dat de redactie van dit huisorgaan desnoods de andere rubrieken zou kunnen ontberen. „Belangrijke punten" als advertentie voorkomend op de derde omslagpagina, zou meer gelezen zijn, zoo het als artikel was geplaatst. ALGEMEEN GEWAARDEERD Advertentie tarieven die geen reclamebudget noemenswaardig verhoogen! ALLE SPORT. ALLE NIEUWS HET EENIGSTE IN ROTTERDAM Vervolg OHS ZOUClCD

Meer Baet nl | 1929 | | page 22