N.V. UITG.-MIJ. „MARCO" N.Z. VOORBURGWAL 156 AMSTERDAM-C - TEL. 41868 BEELDEN DIE LEVEN Alle reclame moet leven, levendig zijn I Een beeld, een foto brengen leven in Uw advertentie. Woorden, tekst, letters alléén kunnen suggestief zijn. Maar dat blijft altijd de DOODE letter. Daarom: brengt LEVEN in Uw advertentiereclame. Door een pakkend beeld, een foto of suggestieve teekening. En publiceert dan die reclame daar, waar zij omringd wordt door andere beelden, die óók leven. In geïllustreerde weekbladen, die het leven „in beeld" brengen. En die juist door hun levendigen inhoud zoo in trek zijn. Plaatst Uwe door beelden en foto's levende advertenties in: Utrecht in Woord en Beeld te Utrecht Gelderland in Woord en Beeld te Arnhem Het Noorden in Woord en Beeld te Groningen Van Eigen Erf te Zwolle Fen Fryske Groun te Leeuwarden. Daarin vormen Uwe levendige advertenties één geheel met den levendigen inhoud. Die 5 weekillustraties zijn GOED, ook voor reclamedoeleinden. Omdat zij rijk en naar het leven geïllustreerd zijn. En op prima papier, in een fijn procédé gedrukt worden. Omdat ze een groote, betaalde verspreiding hebben. Van 20.000 tot 30.000 per provincie. Tezamen 124.000 per week. Gegarandeerd. Vrij voor Voor een deel overgenomen uit binnen- en buitenlandsche tijdschriften. Met gefingeerde namen, anderen opmaak en andere teksten. iedere controle. En bovendien: gecontroleerd door het Burea voor Oplaagcontröle. Alle gegevens, omtrent óezar 5 illustraties verstrekt, zijn eerlijk en waar. En geheel VOLUcDlG. Wie advertentieruimte in deze 5 bladen bestelt, koopt geen „kat-in-den-zak". Hij kan haarfijn beoordeelen, wayfiij koopt. En hij krijgt waar voor zijn geld. -Koopt U ook/advertentie ruimte in die 5 sublieme reclame-media! En .plaatst U dan LEVENDE advertenties op die ruimte. Advertenties met beelden, illustraties, teekeninge'n. Met foto's vooral. Die komen in genoemde vijf bladen, beter dan waar ook, tot haar recht. Omdat die bladen geheel volgens een photografisch procédé worden gedrukt. De reproductie van fotos en illustraties geschiedt bij dat procédé zonder cliché's. U behoeft dus geen kosten voor cliché's te maken. Daarom nog eens: Adverteert met leveyaige foto's in die 5 illustraties. Daarbij boeiend suggestieve iekst. Dan zullen de 124.000 betalende abonné's Uwe advertentie bekijken en lezen. Met aandacht en genoegen, En Uwe reclame zal doel-treffen. In de volgende bladzjjoen eenige modellen van levendige advertenties,*) speciaal geschikt voor publicatie in de 5 ge- illustreerde weekblaoen. Vraagt nadere inlichtingen. En bezoek van één ydnzer, voor een vrijblijvende bespreking. pAMlUE .ftlccïc EEN ©U»®*-'

Meer Baet nl | 1929 | | page 30