VOOR ONZE VROUWEN VOOR ONZE KIN DE INTENSIEF GELEZEN WEEKBLAD EEN MEER BAET UW ADVERTENTIE IN DIT 1E KLAS RECLAMEMIDDEL tie-tarieven ministratie: RUKKERIJ !M -NASSA uDl 340 huis en uo hun schoont kleei un spel cn beweging van de afwijzend cegenover de knuts< echtgenoot, omdat we geen En kijken we met met donke pijp, omdat die onze gordii I Zie, dan ontbreekt er toch 1* Zeker, het 13 met prettig. j krullen en zaagsel en wat er al al zoo meer loskomt, wan- knutselen botviert. Maar dat onze echtgenoot znn Philip was de lieveling herinnerde zich geen o, bemind had. Hij had tflj Hubert een bezoel^n gcwoonli j k versc^^kn merige, hartelijke liefde ^^L*n gedachS indien ^^Btn fout m Toen Lady Helen en Beatrice den salon binnentraden, aren de twee mannen hen reeds wachtende. Alan apte voorwaarts en bood de jonge vrouw zijn arm aan eer ontmoetten hun oogen elkaar. Het was slechts oor een oogenblik, maar het was genoeg voor Alan. Philip Eyrle geleidde Lady Helen naar de eetzaal e advocaat volgde alleen. Rekening houdende met en dag, kon het diner niet opgeruimd verloopen. Er 'as een groote terughoudendheid onder de )onge lepschen als Philip of Alan iets tegen Beatrice zeiden, aven ze duidelijk blijk van verlegenheid. Sir Hubert'^ tstament had nooit moeten bestaan, omdat het al porenop haar gezicht achterliet. Zij was geheel gek^J leerd en haar gezicht drukte e^n en al onvu^ull^| ..Zij is een mooie vrouw," zei Alan tm oop, dat Philip haar in den smaak va^BnijtU^^^L n ik zouden rijk genoeg zijn met e s 1BH| Zijn hart sloeg vlugget^^^^Faan L^^^LdachW loe verschillend was zi^^B^^^rotsch^^^^ne. lij zou haar met willen^Men^^^^wintig^^Ptrice 'rane's en twintig lesgoederen gcJ^^^-ton, neen, nog ■iet voor heel de w^^^^en deze g^Bg'.cn zijn geest .ruisttn,cntmoctte^^^^^^^van B^rice's oogen. „DrocS u van ■HiwBjba' Massie T" vroeg mee^H glimlai^^K Qrfldat ze nor i.' kJj c tcstamdHv van Lashmere; en als hij Kli en onrustig was. het venster keek afwezig saar^^^^ee^Bmc bloem-bedden. Hij vyas een flinke,^^^^kerei, wiens breede schouders een vreemd x>ntr»si^B^Pden met zijn fijn gelaat, met zijn droo- mende oogen en hoog voorhoofd en zijn zorgeloos gekamde kastanjebruine haren. Naar hem kijkende voelae men direct dat hij te vertrouwen was. Als de 'wee bloedverwanten naast elkander stonden was het verschil tusschen hen ontstellend. Alen, vol leven, hoop en vroolijkheid en Philip de zachte, droomerige. ..ijget -uwe ook was z haar betrekking en d Shrewsbury," zei nu Burgoyne, „verteld lat zij weduwe is van zekeren Walsingham, di I bie of ergens daar in de buurt een ontdekking: I eed. Hij had z'n vrouw meegenomen, mai I n een gevecht door de inboorlingen om 't leve I hl. Z'n vrouw werd door een bevriend hoof cn wissen dood gered. Maar." vervolgde hi hij Blair en Frances beurtelings aanzag, „o: 1 ik mets aan den jongen man zei, zoo wil ik 'el zeggen, dat ik nooit van dit opzienbaar gev. :d heb, waarover ik me met weinig verwonder, n romantische geschiedenis," zei Blair, „ee ledenis, waarnaar we een onderzoek moete en. U is een vrouw van zaken, juffrouw LcvertDi j t dus veel relaties in de City hebben. Zoudt eheim met eens kunnen informeeren he^l 1 eim natuurlijk wat Carsdale al zoo uitvoexd I ïij zich met uw vader associeerde. Voor dien tij lui toch ook in zaken geweest zijn-" j geloof, dat hij uit New-York kwam," antwoordt les „ik denk niet, dat hij reeds lang in Engelss si." siste Trude en kneep haar zusje hevig in dei jammerde Pharailda, Tommy van de is konden wordei t wil zeggen," verklaarde Bert, „Trude kat ns worden met d'r leeftijd u," suste mijnheer, „niet zoo'n grooten m '.eg. Tommy, heb jij geen goed denkbeeld imy zweette water en bloed hij grinnikte wa h heen en zei tenslotte „Waarom maken julli /andeltocht langs den Rijn Reuze leuk en nit jur ook meende Trude beminnelijk, „dat heb ik di izegd Londen is veel te duur." Moet den heelen dag sjouwen," betoogde Pba en keek Trude strak aan. 'ld, jij verstijft van 't luieren." antwoordd ..voor jou is een wandeltocht héél goed. werke jLgocd> katholieke illostratie7* De mode zelf 13 al eemgszins tot inkeer g De al te korte rokken zijn met meer modern en we zie heel veel laponncn met lange mouwen. Er is in el geval keuze genoeg, en er zijn zoo velerlei modeller dat iedere vrouw de gelegenheid heeft om datgene t kiezen, wat voor haar persoonlijk het geschikste i: Er zullen dezen zomer zeer veel gebloemde stoffe worden gedragen. We zien bloemen op voile en mousse line, op crêpe, chiffon en alle mogelijke zijden stoffel Zelfs voor mantelrosruums worden veel gebloemde e genopte stoffen verwerkt, soms met effen rok ei manieIvoe.ru 1H .son» ook wrj. effen hJaj^^ gewaden te weven, met edelsteenen bestikt. Hij sloeg daar alles kort en klein, brak de weefgetouwen stuk, trok en rukte het-werk er af en vertrapte de mooie weefsels op den grond, zoodat er een vreeselijke verwarring ontstond en de verschrikte meisjes gillend naar alle kanten vluchtten. Wat Ama zelf betreft, die was veel meer beleedigd dan verschrikt, ze draaide haar broer den rug toe, zonder een woord te spreken, liep zoo hard ze kon weg en verborg zich in een spelonk tegen de helling van den zonneberg, die vol kloven en scherpe rots blokken was. En nauwelijks was te in de grot, en had den toegang met een stuk steen gesloten, of het werd over de heele wereld aardedonker, donkerder dan in den langsten winternacht. Want Ama was immers de koningin van de zon, en kon die laten schifben of niet, precies zooals ze wilde Overal heerschte natuurlijk groote angst en treurig heid. toen de zon wegging en met meer terugkwam. Hoe moesten ze op aarde nu weer licht krijgen om bij te werken en feesten te vieren De planten en bloemen wilden heelemaal niet meer groeien, nu ze geen enkel zonnestraaltje meer konden opvangen en de dieren op hel veld verkwijnden. Er moest raad bleef De Poolvlucht van Pim, P„ I DAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 4