EERSTE NUMMER zending werkproeven, schetsen, prijs opgave, o.a.z. 2e. Een beschouwen van zijn mededeelingen of plan voor een reclame door den ontwerper als .vertrouwelijk". 3e. Een zóódanige uitvoering van de op dracht dat het zakelijke doel zoo goed mogelijk bereikt wordt en de reproductie- kosten niet onnoodig opgedreven worden. 4e. Een „tijdige" uitvoering zijner opdracht. 5e. Een honorarium- en onkosten-rekening die niet „artistiek" maar „zakelijk" is en waarin rekening met de omstandigheden voor ieder geval is gehouden. 6e. Het verkrijgen van het „uitsluitend repro ductierecht" op zijn gekocht ontwerp. 7e. De waarborg, dat de ontwerper dien hij opdrachten verstrekt, voor zijn con current geen opdrachten uitvoert op zoodanige wijze dat verwarring kan ontstaan. 8e. Volle medewerking en service van den ontwerper waar deze dit op eenigerlei verstrekken kan. B. De ontwerper voor reclame- en indus- trieele-vormen daarentegen, heeft er recht op. Ie. Dat de opdrachtgever op nauwkeurige en gedetailleerde wijze de zakelijke eischen van een opdracht verstrekt, dus niet op een „maak maar eens wat" manier, hem aan het werk zet. 2e. Dat hij, indien een opdracht later niet door gaat, voor gemaakte schetsontwerpen, studies of onkosten vergoeding ontvangt. 3

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 5