EERSTE NUMMER Tot zoover enkele der voornaamste „rechten" die de wederzijdsche „verplichtingen" tevens insluiten. Nu nog één punt dat ook nog al eens oorzaak van misverstand is. De prijzen die voor reclame en drukwerk-verzorging betaald moeten worden. In Duitschland heeft de Bond van Grafische Ontwerpers een minimum tabel van prijzen vastgesteld en in ons land heeft de V. a. n. k. dat een vereeniging van kunstnijveren is, een schema samengesteld, dat een klein beetje leidraad geeft. Het is intusschen moeilijk in dezen te gene raliseeren, daar ieder geval weer anders is. Voor onszelf hebben wij een tabel van minimum en maximum prijzen voor enkele der meest voorkomende gevallen vastgesteld, waarbij er rekening mee gehouden moet worden, dat ons werk kwaliteitswerk is en niet uit voorraad of in massa vervaardigd kan worden. Een exemplaar dezer tabel in omslag en op formaat van deze mededeelingenis tegen een vergoeding van 25 et. in postzegels bij ons 5

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 7