is M. W. HET ADRES van MACH IEL WILMINK ROTTERDAM Essenburgsingel 147b. Telef 34317. M. W. is altijd bereid de doeltreffende ver zorging van propa- gandavormen, zoo wel redactioneel illustratief als typo grafisch met serieuze belangstellenden te komen bespreken. Of ook alle ge- wenschte inlichtin gen vooraf te ver schaffen. M. W. komt nimmer onge vraagd aan het loketje, maar stelt zijn werkkracht en ideeën slechts in dienst van firma's die vertrouwen in hem willen stellen. geeft ook nimmer gratis adviezen. In lichtingen omtrent adressen van andere ontwerpers in bin nen- en buitenland, drukkers, vaklec- tuur, enz. echter zonder eenige ver plichting. Tenslotte:

Mededeelingen van MW nl | 1929 | | page 9