ft B&H Photographic (Services Ltd. Identicolor Studio AB, som ingér i Typografengruppen, ar specialiserade pS att snabbt göra enstaka tryck i flera farger och pSolika underlag. Pyramidvagen 7, Box 1164,17123 Solna 1. Tel 08/272760. REGISTERED OFFICE 36 ADELAIDE TERRACE BLACKBURN B82 6ET REG6TERED No 1132590 ENGLAND TELEPHONE BLACKBLflN 62661 SOI78 DIRECTORS JOHN 8RANDWDOD CHRIS HAMPSHIRE

Modern Publicity en | 1974 | | page 137