AMBACHTS- EN NIJVERHEIDSKUNS7 En juist door een samenleving, die in plaats van op willekeuriqe verhoudingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou ze ter een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke wü zoeken vo 1J9aanden prikkel, in het eeuwige haar wortel En juist door een samenleving, die in plaats van op willekeurige verhoudingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonder- heden en voorbijgaanden prikkel, in het eeuwige haar wortel wil zoeken En juist door een samenleving, die in plaats van op willekeurige ver= houdingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonderheden en voorbijgaanden prikkel, in het eeuwige haar wortel wil zoeken T VFTH Lettergieterij Amsterdam uit Amerika ingevoerd, veel van de nobele vormen der oorspronkelijke Jenson heelt overgenomen, zonder haar te imiteeren. Alvorens ons verder met deze nieuwe romein bezig te houden, wat over de iets oudere, door den bekenden dekoratie ven artist ontworpen en naar hem genoemde Qrassetletter. De aanleiding tot het ontstaan van dit type wordt door den heer J. W. Enschedé geschetst in het tweede deeltje der door Ipenbuur van Seldan uitgegeven Mededeelingen over boekkunst naar dooi den kunstenaar zelf verstrekte gegevens In 1891 werd Grasset belast met het geven van onderwijs aan de Ecole Guérin te Parijs gaandeweg breidde dit onderwijs zich uit tot een cursus over decoratieve kunst. Toen hij een paar jaar geleden besloot tot het doen drukken van zijn leergang het boek is nog niet verschenen en een keus moest doen voor de typen, kwam hij er toe protest aan te teekenen tegen de letter soorten, die gemeenlijk gebruikt worden. Zijn aangeboren liefde voor oude boeken, zijn vroegere aanraking met het letterschrift bij hel ontwerpen van boekomslagen, hadden reeds bij hem de latente emotie gewekt, hoezeer de negentiende-eeuwsche boek-romein te verwerpen is, omdat zij, in tegenstel ling met vroegere slechte bladzijden van een grauwe, armzalige kleur kan geven. Thans werd hij zich inniger bewust, hoe veel beter de oudste typo- graphie was. Besprekingen van Grasset uitgaande, leidden er toe, dat hem in 1899 door de lettergieterij van Peignot et hls te Parijs werd opgedragen een romein en cursief te ontwerpen, met zijn denkbeelden overeenkomende. Neue Komische Antiqua T Lettergieterij Julius Klinkhardt, Leipzig. Arclnv. Antiqua r vu' Lettergieterij Benjamin Krebs, Frankfurt a/M. Nórdische Cursxv'J' Lettergieterij Genzsch Heyse, Hamburg, 33

Onze Kunst nl | 1908 | | page 63