£n juist door een samenlening, die in plaats nan op willekeurige uev houdingen, op een harmonischer grondslag mocpt berusten, zou zeker een kunst gesteund en geuoed ziin die, meer dan in uiterlijke bizonder* peden en noorbijgaanden prikkel, in pet eeuwige paar wortel wil zoeken. 6n juifl door een jamenleDing, die in plaats pan op willekeurige perhoudingen, op een harmonischer grondslag mocht berutien, ?ou ?eher een hunst gesteund en geuoed ?ijn die, meer dan in uiterlijke bi?onder- heden en uorbijgaanden prikkel, in het eeuwige haar wortel wil joehen. AMBACHTS- EN NIJVERHEIDSKUNST Das "Jahrhundert, an deffen ^nfange ftant, Schiller, Goethe und Beet hoven, Stein und Scharnhorft, in deffen JTTïtte die )5umboldts, <5au% und Ciebig, 3ebrüder £rimm, Semper, Cift und Ranke, Bïsrnardc und Jïïoltke, an deffen Cnde j5elmholtj, Bunfen, Jïïommfen und Dirchorv, friedrich Rrupp und die Siemens, Ridiard CUagner und €n juist door een samenleving, die in plaats van op willekeurige verhoudingen,op een parmoniscper grondslagmocpt berusten,zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonderpeden en voorbijgaanden prikkel, in pet eeurvige paar rvortel mil zoeken. dan Vetp. Kunstbescpoumingen. €n juist boor een samenleving, die in plaats van op willekeurige verpoubingen, op een parmoniscper grondslag mocpt berusten, 3ou 3eker een kunst gesteund en gevoed 3ijn die, meer dan in uiterlijke bi3onderpeden en voorbijgaanden prikkel, in pet eeuwige paar wortel wiisoeken. jon VCT15. sunsTBescioouwineen. £n juist door een samenleving, die in plaats van op willekeurige verhoudim gen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonderheden en voor» bijgaanden prikkel, in het eeuwige haar wortel wil zoeken. 3an Veth. En juist doop een samenleving, die in plaats van op wille keurige verhoudingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonderheden en voorbijgaanden prikkel, in het eeuwige haar wortel wil zoeken. KUNSTBESCHOUWINGEN. Letter van Paul Voigt Rijksdrukkerij, Berlijn. Neudeutsch von Otto Hupp Lettergieterij Genzsch Heyse, Berlijn. Walthari von Heinz König Gebr. Klingspor, Offenbach a/M- Hohenzollern Bauer'sche Giesserei, Frankfurt a/M# Rundgotisch Schelter Giesecke, Leipzig. Echman «-letter Gebr. Klingspor, Offenbach a/M. Lang-Schrift von Paul Lang Lettergieterij Flinsch, Frankfurt a/M. 72

Onze Kunst nl | 1908 | | page 48