MET GAN6MAKING RECLAME H. v. d. V E G T afb. 2 en 3 13 lijk accent al heel smaakvol toege past. Achter de winkelruiten hangt een reclame voor de 50ste Witte Week. Het woord 50 is geplaatst in een krans van donker groen. Door dit groen zijn oranje bloemen gemengd en naar beneden hangt een oranje, in triplex uitgezaagden, strik af. Een bloemenmagazijn daar vlakbij (Ivy) heeft bijzonder veel werk van de etalage-versiering gemaakt. Het Paleis te Soestdijk is in bloemen nagebootst. Een oranje ster, die achter het paleis omhoog schijnt te rijzen, geeft nu eens op een andere manier, dan door middel van de tra- ditioneele ooievaar, de gedachte weer van een nieuwe oranjetelg, de ster van hoop voor een oud ge slacht. De ooievaar is als reclame ge plaatst in een winkel voor kinder meel (Nutricia). De ooievaar klap wiekt met zijn vleugel, de baby heeft een kroontje op van goud papier en ment de ooievaar met linten in de nationale en Lippe Det- moldsche kleuren. Maar het zijn vooral de banket bakkers, die door een versierde etalage relief geven aan door de blijde gebeurtenis actueel geworden artikelen. Bij een oude firma op dit gebied in de Kalverstraat is behalve de onvermijdelijke ooievaar, o.a. een wiegje van chocolade en suiker ge- etaleerd met een gouden kroontje erop. En verder doozen met ouder- wetsche suikerbabies. Zóó oud kan een Nederlander wel niet zijn, of hij herinnert zich als kind van die suikeren bakerkindjes te hebben ge snoept. Dit is wel even traditioneel als het dennengroen met de „appel tjes van oranje", waarmee sommige kleinere café's zijn versierd. Maar om op de banketbakkers terug te komen: de bonbons zijn in smaakvolle oranje doozen verpakt, die ze tijdelijk de aantrek kingskracht van de actualiteit ge ven. In de verschillende lekkers winkels zijn het de met een oranje strikje en met een wapen of rand van nationale kleuren voorziene zakjes, die de hartjes van de kin deren vlugger doen kloppen. Sommige winkels stallen cellu loid baby-poppetjes in oranje schommels of wiegjes uit. En ze worden gekocht ook! Boekhandelaars nemen de gele genheid waar om foto's van het Koninklijk Huis en historische boe ken te verkoopen. Een warenhuis in de Kalverstraat offreert groote oranje strikken voor het versieren van de auto s. Zoo brengt de blijde gebeurtenis in tal van zaken leven en bewe ging Laten we hopen ook geld in het laatje. In de passage van de N.V. Kleedingmagazijnen Dijckhoff en Zoon, Hoogstraat 360, Rotterdam is een smaakvolle en sprookjesachtige groep ooievaars opgesteld, die de belangstelling trekt van duizenden. Vijf ooievaars trekken een zilveren wagen, waarin moeder ooievaar is gezeten dragend een kostbaren last in den bek. De hoofdman der ooievaars trekt aan de bel van het Paleis. Straks zullen de lakeien de poorten wijd openen om den stoet binnen te laten. Wij zijn in de feeststemming, maar als goede, pientere zakenmen- schen verliezen wij toch onze nuch terheid niet, hebben we toch een open oog voor de mogelijkheden, die een belangrijke gebeurtenis als „gangmaker" voor den verkoop van een of ander artikel biedt. Wij hebben eens rondgeneusd in de couranten en op straat en wij geven u hieronder een kort over zicht van de verschillende manie ren, waarop de blijde gebeurtenis door diverse firma's werd inqescha- keld. Voor de detailzaken zijn het vooral de etalages, die het streven naar „verkoop met gangmaking" weerspiegelen. Dit overzicht be paalt zich uitsluitend tot Amster dam, doch het beeld der verschil lende etalages zal in principe voor de overige steden wel niet anders zijn dan in de hoofdstad. Dit principe geeft twee hoofd lijnen te zien: le. het meer of minder bewerkelijk versieren van de etalage, waar bij de versiering dient als blik vanger zonder meer. 2e. het lanceeren van een nieuw artikel of een oud artikel, dat door de blijde gebeurtenis weer actueel is geworden. (Foto's van de prinses, boeken over het Oranjehuis, enz.). De eerste groep, die het feest- motief als blikvanger zonder meer bezigt, is natuurlijk het talrijkst. Dit kan al met heel weinig moeite en kosten gebeuren. Een melkwinkel in de P.C. Hooftstraat bijvoorbeeld heeft voor zijn etalage een tralie- werk van smal oranjelint gespannen en klaar is Kees. Een schoenwinkelier in de Kal verstraat heeft een baan van het geplooide fluweel, dat op den bo dem van de etalage ligt, uit oranje stof gekozen. Het vormt een felle, vroolijke noot tusschen de overi gens gedekte kleuren. Een bontwinkel in de Leidsche- straat heeft in zijn etalage een vier kant van zwart fluweel geplaatst, waarop met wit hermelijn een kroon is aangebracht en de letters: „wel kom, vorstenkind". Op de hoeken aan den bovenkant zijn kleine tuil tjes oranje bloemen aangebracht. Als een soort franje hangt daaron der aan iederen kant een bundel hermelijnhuidjes naar beneden af. Een modemagazijn op het Leid- scheplein (Hirsch) heeft het feeste- Als 't Koningskind is aangeland, Geeft allen dan met milde hand. Crisiscomité.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 13