KMOCHT NEERLANDS EERSTE DAGBLAD NIEUWE PROVINCIALE GRONINGER COURANT EEN WELKOME GAST AMERSFOORTSCH DAGBLAD aan hun krantDat zijn de lezers van de Nieuwe Pro vinciale Groninger Courant. Rustige, secure menschen, het soort waarmee men een vaste clientèle opbouwt. Een der gelijk blad biedt mogelijk heden, die geen enkele firma bij het samenstellen van haar reclamecampagne onbenut mag laten. De I onder de roode pannendaken der comfortabele Amersfoortsche huizen met hun welgestelde koop krachtige bewonersdat is het Door een annonce in dit blad bereikt U menschen met een behoorlijken levensstandaard, die financieel in staat zijn op Uw aanbiedingen in te gaan. AN ALLE IN DE NEDERLANPSCHE TAAL VERSCHIJNENDE DAGBLADEN EN TIJDSCHRIFTEN HEEFT DE COURANT-HET NIEUWS VAN DEN DAG DE GROOTSTE VERSPREIDING. Haar aantal betalende abonné's bedraagt ver over de 260.000. Geen enkel ander dagblad heeft zelfs de helft van dit aantal. Voor haar distributie over alle deelen van ons land zag zij zich gedwongen een eigen organisatie te scheppen van ongeveer 650 agentschappen en bijkantoren, door middel waarvan in meer dan 1500 plaatsen de Courant wordt thuisbezorgd, ongerekend de dorpen, waar de bestelling per post geschiedt. Teneinde reeds vroeg in den ochtend zelfs in de uiterste hoeken van Nederland haar abonné's te bereiken, moet zij des nachts gebruik maken van eigen extra treinen en deze extra treinen combineeren met eigen vrachtautodiensten. Zoo brengt zij tijdig het wereldnieuws zoowel in Groningen, als in Limburg en Zeeland. Voor het voeren van een nationale campagne is zij te eenenmale onmisbaar. Zij heeft haar advertentietarieven niet verhoogd, niettegenstaande zij ook de laat ste tijden voortdurend in zeer belangrijke mate in abonnementenaantal toeneemt. In alle opzichten heeft De Courant-Het Nieuws van den Dag het recht zich te noemen: 14 BUREAUX: WIPSTRAAT 12 GRONINGEN V' >-V»i-Cifl I Ijffl I I f BUREAUX: ARNHEMSCHE POORTWAL 2a - TELEF. 513

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 14