Hoe men verkoopt! CONVERSATIE OVERDRIJVING SYMPATHIE REASON-WHY Walk the Barratt way ALS ER NIETS MEER IS DAN IS ER ALTIJD NOG DE SCHOONHEID de beste auteurs in een f gemeenschappelijk kader Concentratie van vakliteratuur geeft niet alleen groote tijdsbesparing, maar houdt tevens de mogelijkheid in, de beste auteurs in een gemeenschappelijk kader te vereenigen. Het Nederlandsche Reclamewezen in al zijn geledin gen zal deze ,,Meer-Baet-gevende-Genootschaps- Reclame" een warm woord van welkom toeroepen! De Redactie heeft een zware taak. Van haar ver wachten wij naast opbouwend werk een welgemeende critiek, waarbij het algemeen reclamebelang gediend, en de groepsbelangen niet verwaarloosd mogen wor den. Dat is niet gering! Op onzen steun kan zij rekenen! H. G. D. COPPENS, Voorzitter Ver. v. Erkende Advertentiebureaux. 16 SCHOENEN 'We ought to call you Doctor Barratt!' Sommige advertenties moeten het alleen van de suggestie hebben. Als aan zoo'n advertentie nog een flink stuk tekst zou worden toegevoegd, zou zij haar doel volkomen missen. Dat is ook logisch. Het gevoel bereikt men niet met verstandelijke argumenten. Een illustratie en een paar enkele goed gekozen woorden moeten het doen. Lukt het niet ineens, dan lukt het zeker niet meer door er over door te gaan zagen. Gevoel laat zich niet geleidelijk opwarmen als een kliekje van den vorigen dag. Zijn het in de eerste plaats de luxe artikelen, die zich voor een suggestieve reclame leenen, het zijn de dagelijksche gebruiksvoorwerpen, waarvoor men vaak en met suc ces van een „reason-why" tekst gebruik maakt. Een veel gebruikte vorm van die „reason-why copy" -is de conver satie-stijl. Deze werd in Engeland vooral gepopulariseerd door Dra ges in de creatie van Mr. en Mrs. Everyman. Het is een vorm, die zonder veel omhaal en noodelooze franje den indruk weet te wekken van een verhaaltje, een vorm, die het mogelijk maakt eenvoudige en po pulaire taal te gebruiken en er eens een schilderachtige idiomatische uit drukking doorheen te vlechten. De bekende Engelsche schoen fabriek Barratt, met haar 156 filia len, maakt al jaren van deze con- versatie-copy gebruik; en met suc ces. „Heusch meneer Barratt", zei de dame, „ik dacht, dat mijn man in valide ging worden. Hij kreeg zoo'n last van zijn voeten, dat hij er tegen- De Amerikaansche correspondent van Adv.-Weekly zendt aan zijn blad de eerste volle-pagina-adver- tentie, welke door een luchtvaart maatschappij werd geplaatst. Zij verscheen in de Daily Tribune te Chicago en was afkomstig van American Airlines. Adv. Weekly constateert, dat luchtvaart dus blijkbaar in het sta dium is gekomen, waarin zij zich van heele pagina's bedienen gaat. Uit de advertentie zou men moeten opmaken, dat het appeal „snel heid" en „tijd-besparen" is uitge put. Men zoekt het tenminste in heel iets anders. Vanaf de adver tentie-pagina kijkt namelijk een schoone, wèl gesoigneerde jonge vrouw u in de oogen. De slagzin luidt: American Airlines „Beauty Secret''. De tekst verhaalt verder, dat men nu het traject Chicago-New York kan afleggen „perfectly groomed". Op ons, nuchtere Hollanders, maakt een dergelijke advertentie een komischen indruk. Men vergete echter niet, dat men 10 jaar gele den advertenties, die nü geaccep teerd worden en resultaat afwerpen, belachelijk zou gevonden hebben. Men vergete ook niet, dat Amerika nen geen duizenden dollars voor de aardigheid uitgeven en dat men daar van zulke advertenties con creet resultaat verlangt en ver wacht. op zag om te loopen. En daardoor ging het van kwaad tot erger Haast geen beweging meer niet voldoende frissche lucht; geen won der, dat hij begon te sukkelen En wat een geluk meneer Bar ratt wat een geluk, dat we er toe gekomen zijn 'n paar Barratt schoenen te koopen. Toen wisten we pas wat er aan haperde M'n man had goede, passende schoenen noodig. Wilt U wel gelooven, meneer Barratt, dat hij een ander mensch is, sinds hij Uw schoenen draagt En daarom vinden we, dat we U eigenlijk dokter Barratt moeten noe men." Schromelijk overdreven, niet te accepteeren, zult U zeggen. Op zich zelf volkomen waar. Maar: daar is op de eerste plaats het sympathieke en intelligente gelaat van „Dr." Barratt, waarmee een échte dokter zelfs een goed figuur zou slaan. Dat intelligente, sympathieke gelaat voorkomt, dat de lezer zegt „onzin". En vervolgens wordt den lezer dui delijk gemaakt, dat Mr. Barratt, zooal geen echte dokter, dan toch héél veel voor de gezondheid doet: „Uw schoenen kunnen Uw gezond heid sterk beïnvloeden. Twee der den van ons leven brengen wij in onze schoenen door, 40 jaar lang bij een leeftijd van 60. Gemiddeld loopt iedere mensch van de wieg tot zijn graf 65.000 Eng. mijlen of twee en een half maal de wereld rond! Tijdens het loopen werken er niet minder dan 160 spieren, en de voet zenuwen staan in directe verbinding met het ruggemerg. En er is een goede sfeer gescha pen om een goed woordje te doen voor de Barratt-producten. Een uitnemend voorbeeld van goede schoenen-reclame, die boven dien den toets der praktijk doorstaan heeft en tot succes leidde. EEN RECLAMECHEF BIJ HET ENGELSCHE LEGER. Het Britsche ministerie van Oor log heeft aan den dienst der „Public Relations" een dienst, welke tot taak heeft het volk dichter bij het leger en het leger dichter bij het volk te brengen - een reclame expert toegevoegd in den persoon van Mr.M. Verney. Een speciale persbeambte was reeds aan dezen dienst verbonden. Mr. Verney krijgt inderdaad de functie van reclame-chef en volgens Adv. Weekly, is zijn taak in wezen niet onderscheiden van die van reclame-chef eener groote firma. Het ligt in het voornemen zich te bedienen van advertenties, folders, posters, tentoonstellingen, films, enz. Men schijnt het Engelsche volk dui delijk te willen en moeten maken, dat het leger van nü heel wat an ders is dan het leger van 10 jaar geleden. Wil men een gunstige sfeer scheppen voor het wèlwillend beta len der belastingen ten behoeve der defensie? DE VROUW IN DE RECLAME. De Woman's Advertising Club of Chicago is door wijlen Josephine Snapp in staat gesteld om een jaar- lijkschen prijs toe te kennen aan de vrouw, die op reclamegebied in het afgeloopen jaar het beste werk deed. SCHOTSCHE RECLAME-CHEF. De „Scottish Development Coun cil" gaat over tot de aanstelling van een reclame-expert, die tot taak heeft propaganda en reclame te maken voor de vestiging van nieuwe industrieën in Schotland.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 16