.1* 17 P.T.T.-FILM. Het vooruitstrevende bedrijf der Posterijen heeft door Pal een film laten vervaardigen, speciaal voor het propageeren van „Neem tele foon". Een slogan, die dan ook in woord en beeld zeer nadrukkelijk gedecreteerd wordt. Eerst een aan tal practische voorvallen. Ellende en nadeel voor den ongelukkige, die zich het technisch wonder de telefoon nog niet aangeschaft heeft. Gemak en vreugde voor hen, die met hun tijd meegingen. Het is verbluffend de robots, die deze moderne uitkomst in gezinnen en za ken brengen, synchroon op de mu ziek (Ramblers) te zien marcheeren. Pal heeft met deze film zijn beste werk voor Philips geëvenaard. De Propagandadienst der P.T.T. zoo wel als Remaco, die bii deze pro ductie met den artist samenwerkten, leggen daarmede zeer veel eer in. JAFFA-FRUIT. Het beginsel: eerst op het laatste moment de beoogde reclame te lan- ceeren, wordt in deze 100 meter lange reclamefilm gehuldigd. Via een legplaat uit een kinderbouw doos, die zich tot twee tot leven komende landloopers vormt, via een Sole mio-aria van een kennelijk Zuidelijk mannetje achter een kar met grapefruit en sinaasappelen, ontwikkelt zich een conflict tus- schen deze partijen, dat eindigt in een liefdesgeschiedenis, aangezien een juffertje het pad des bestolen zuidelijken mans kruist. De als zeepbellen barstende hartjes lichten den geschoolden bioscoopvereerders voldoende omtrent 's mans critieken toestand in. Zij krijgt een partij grape fruit en later zien we ons zuidelijk mannetje niet met grape fruit en sinaasappelen, maar met het juffertje op zijn wagen, kenne lijk vastbesloten zich niet opnieuw door de legplaat-landloopers te laten bestelen. Dan switchen we over naar het doel, waarvoor de film gemaakt zal zijn. Vruchten ko men groot op het doek. Een sinaas appel met krachtige hand als een spons uitgeknepen, vult een groot glas, waarna om ieder misverstand te vermijden nog eens de mededee- ling verschijnt, dat „Jaffafruit sap rijker is". Het te waardeeren truc-teeken- werk werd in Engeland gemaakt, onder leiding van N.V. Icro, Den Haag, en rouleert in alle belangrijke theaters. De kleuren zijn niet overal even goed geslaagd te noemen. 13c reclame-film, een der jongere spruiten van den reclame-stam boom, die in letterlijken zin haar stem de laatste jaren verheft en ons gehoor verdient. De film heeft haar plaats op het reclame-budget van groote en kleine zaken veroverd en zal deze, indien de teekenen niet bedriegen, ook niet gemakkelijk meer afstaan. Het zal dan ook noodzakelijk blijken hier een regelmatig overzicht te bieden van de producties, die in roulement gebracht worden, waar bij wij ons uit den aard der zaak moeten beperken tot een korte cri- tiek. Wellicht ten overvloede wijzen wij er nog eens op, dat de bioscoop reclame-branche zich onder de vleugelen van den machtigen Bios coopbond heeft geschaard, zij het dan ook als overigens zelfstandige vakvereeniging. met-de-haren-er-bij gesleepte ver halen. „Gezondheid" is het reclame motief van Chief Whip sinds jaar en dag en daarop borduurt ook Han Hollander voort. Men hoort hem op de manier, waarvan slechts Hollan der het geheim kent, verschillende sportevenementen verslaan, steeds terechtkomend bij het grondmotief „Gezondheid". En dan komt de Chief Whip-mascot (gespeeld door Jean Janssens) in het beeld. 100% advertising, maar zóó, dat het publiek er plezier in heeft en daar gaat het toch om. Remaco verzorgde de productie. PHILIPS. Een Pal-film. Philips heeft dezen kunstenaar in ons land geïntrodu ceerd en er eer mee ingelegd. Iedere Pal-film heeft een bijzonder cachet. Wij herinneren ons nog levendig de Tooveratlas, die in menige bios coop met applaus beloond werd. En zelfs Philips zal zich er weinig op kunnen beroemen, een vorm van reclame benut te hebben, die op zoo ondubbelzinnige wijze de instem ming van het publiek verwierf. Het valt niet te ontkennen, dat de ge- heele ensceneering, de kleuren, de typen en bovenal ook de prachtige muziek van de nieuwe Pal-film een zeer hoogen indruk moeten achter laten van den smaak en technische volmaaktheid der Philips Radio producten. Pal en de heeren recla mechefs van Philips bouwden te zamen dit prachtige geheel: De lengte is 145 M. KANSAS. Theo Güsten schreef het scenario voor deze gekleurde film, die vol gens procédé Dunning (twee kleu- ren-systeem) werd vervaardigd. Wij hebben er slechts woorden van lof voor. Een gezond, begrijpelijk mo tief, waarom men Kansas sigaret ten zou moeten rooken, wordt in 50 M. aan het publiek vertoond en verteld op een manier, die de aandacht van der bioscoopbezoe ker minstens evenzeer in beslag neemt als een zeer goede voor- programma-film. Het begint met een dansend pakje, dat zich zelf afpelt, tot tenslotte van dat alles slechts een bescheiden hoopje tabak over blijft. Steeds komen titels vertel len, dat het nóch om het een, nóch om het ander is, dat Kansas voor keur verdient, doch wel omde melange. Een bariton zingt „My old Kentucky home", begeleid door het koor van tabaksbladeren. Dan bouwt het hoopje tabak zich weer tot een sigaret en zoo vervolgens, tot de verpakking. film-pakjes, die iedereen, die het passend vindt, kan aantrekken. In plaats van veeren en sierliike lijnen, schieten hier felroode en blauwe kubussen en pyramides streng in de maat van de muziek omhoog en als dit schouw- en hoorspel na 27 M. is afgeloopen, verschijnt plotseling de verpakking van Niemeyer met den tekst: „Niemeyer's Koffie en Thee". Zonder twijfel zal het eerste deel van een dergelijke film wel gewaar deerd worden, terwijl de appreciatie omtrent de waarde der reclame wel zeer uiteen zal loopen. Het eerste deel van de film werd vervaardigd door Fischinger. CHIEF WHIP. Deze bekende cigarettenfabriek had het vorige jaar een zeer geluk kige hand met de Fred Fry film. Dezen bekenden, ja beroemden Engelschen leeraar van de A.V.R.O. liet men het werkwoord „to smokë" vervoegen en daarbij een- sympa thieke, volkomen acceptabele recla me maken voor het merk Chief Whip. Succes zal waarschijnlijk niet uitgebleven zijn, want thans brengt men de zeker niet minder „be roemde" Han Hollander op het doek. Eenvoudig maar prima. Geen NIEMEYER (Koffie en.Thee). Een gekleurde z.g. abstracte film, zooals wij er reeds in de laatste jaren verschillende gezien hebben. Het zijn in zekeren zin confectie-

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 17