IgJKïS» RADIO reclame £"C*2.. 3 v, ei' man! 1 R- A. r Shag £°r •"ann). q °bt>e'- 2 ^®n K, 4 u tw*'e !9m v°or. Oo Fré J- Dr^" "■ost. °ntwe Shag i, ees *s,s RECLAME ROND EN MET EEN AFFICHE. Een prijsvraag over een prijsvraag. Alvorens met kwistige hand het kostbare zaad der reclame te strooi en, dient men den bodem zorgvul dig te prepareeren. Een volk moet „luchtvaartgezind" zijn wil een reclame-campagne voor reizen en verzenden per vliegtuig met succes worden opgebouwd. De paden, welke tot luchtvaart gezindheid voeren, zijn bochtig, stroef en traag. Zij loopen niet parallel aan de ruime, doelbewuste wegen der vliegtuigen zelf. De K.L.M. heeft er echter slag van het publiek „op te voeden". Er was een affiche noodig yoor de luchtlijn BoedapestWeenen PraagNederlandLonden. De K.L.M. maakte een evenement van dat affiche op zich. Zij schreef in samenwerking met de Tsjechische luchtvaartmaatschappij (C.L.S.) voor de leerlingen der Kunstgewer- beschule te Weenen een prijsvraag uit. Om deelnemers en deelneemsters een indruk te geven hoe een modern vliegtuig er uit ziet en hoe geriefe lijk het is in een Douglas te reizen, heeft de K.L.M. leeraren en leer lingen een vlucht boven Weenen aangeboden. Er waren vier aardige prijzen uit geloofd, n.l.: een vrije retourvlucht naar Am sterdam met een bezoek en vrij ver blijf voor eenige dagen in Holland; een vrije retourvlucht naar Praag, met eenige dagen vrij verblijf in de Tsjechische hoofdstad; een retourvlucht naar Boedapest. De jury bestond uit de commer- cieele directeuren en publiciteits- chefs der K.L.M. en C.L.S., bene vens uit leeraren van de Weensche Kunstgewerbeschule. Wekenlang heeft de school en thousiast aan de prijsvraag gewerkt en het resultaat was: een kerncol lectie van 100 affiches. Bij de voorwaarden was uitdruk kelijk vermeld, dat de ontwerpers volkomen vrij gelaten werden. Al leen de afmeting (95 x 64 cm) en het aantal kleuren (4) was voorge schreven. Het gevolg was, dat tal rijke origineele ideeën naar voren kwamen. Opvallend was het goede letterwerk. Vervolgens vroeg de K.L.M. het oordeel van het publiek, óók door middel van een prijsvraag. Ook deze prijsvraag over een prijsvraag was een groot succes. Nadat de affiches bij Kleykamp geëxposeerd waren, zijn ze naar Weenen gezonden, waar zij thans in het Österreichisches Museum ten toongesteld worden. Na Weenen komt een tentoonstelling in Praag aan de beurt. Eerst daarna zal wor den uitgemaakt, welke affiches in aanmerking komen voor een prijs. Het ligt in de bedoeling van de Directie van de K.L.M. ook een nationalen affiche-wedstrijd te orga- RECLAME IN DANCINGS. Mecca Agency Ltd., 5 Dean Street London W., specialiseert zich in een speciaal soort reclame. In de meest bezochte dancings in Groot- rJat Brittannië heeft Mecca Agency n.l. het recht verkregen om, in ver schillende vormen, reclame te ma ken. Het idee is niet slecht. Ten minste voor sommige artikelen niet, vooral voor producten, die door het vlotte, uitgaande publiek begeerd worden. Mecca Agency Ltd. geeft ook een huisorgaan uit, in een aar dig klein formaat, met den titel: Danceland. Geen Engelsche uitzendingen vanuit Frankrijk? Blijkens berichten in World's Press News en Advertisers Weekly, is er een Fransch decreet op komst, waarbij uitzendingen van reclame programma's vanuit Frankrijk in de Engelsche Taal verboden worden. De maatregel schijnt zich speciaal te richten tegen het Normandische station te Louvetot, dat veel luis teraars in Zuid-Engeland heeft. Het decreet zou tot stand komen op aan dringen van de zijde der Engelsche regeering. De „Incorporated Society of British Advertisers" protesteert tegen dezen maatregel. Radio Luxemburg zou er even tueel van profiteeren, tenzij zich ook daar Engelsche pressie doet ge voelen. RADIO LUXEMBURG. De firma Geo Mason Co., fa brikanten van de in Engeland zeer bekend O.K. Sauce, deelen mede, dat zij in 1937 bijna 2 millioen fles- schen O.K. Sauce meer verkochten dan in eenig ander jaar, hetgeen zij voornamelijk toeschrijven aan de propaganda in de Engelsche taal via Radio Luxemburg. RECLAME VOOR RADIO- GRAMOFOONS. - De Engelsche Marconiphone Co. Ltd. is sinds korten tijd met een i perscampagne begonnen, waarvoor een bedrag van 44.000 396.0001 is uitgetrokken. Men constateerdf een verhooging van de publieke be langstelling voor gramofoonmuziek en meende daarvan door een inten sieve reclame-campagne te kunnen profiteeren. Voor deze reclame-campagne ko men in aanmerking de z.g. nationale bladen, de Londensche avondbla den, de Radio Times en de voor naamste provinciale bladen. De campagne zal duren tot na Paschen. Behalve radiotoestellen met een plateau voor gramofoonplaten, zal de firma Marconiphone twee nieuwe modellen voor televisie-toestellen introduceeren: een duur en een goedkoop. Het „goedkoope" toestel alles is betrekkelijk kost 45 guineas 422. Sr„ .n°* V/ Wi"t9r, a«"-e.0 »ee/ (V, 'oo,

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 19