EENS Wat in het jaar komt i^Tvl- WOENSDAG DONDERDAG ZATERDAG Jo Spier, de spotter met prent en puntig onderschrift, teekende onlangs voor de Telegraaf den man, die alle kalenders, welke hij zoo om en de bij het nieuwe jaar ontving, mitsgaders de agenda's, die hij kreeg, opge hangen of op z'n schrijftafel had neergelegd. Het Drukkersweekblad, het or gaan van de menschen, die van het kalenders en agenda's drukken leven moeten, heeft, door Spier's spot prent te reproduceeren, meegewerkt, om het vertrouwen in de propagan- da-waarde van de reclame, die eens in het jaar komt, op het wankele voetstuk te zetten. Is dat voetstuk zoo wankel? In vele gevallen ja. Elkeen, die tot taak heeft om een groot aantal kalenders, die als propaganda wor den verzonden, te beoordeelen, zal tot deze conclusie moeten komen. Men staat soms versteld over hel gebrek aan begrip van hen, die met opzet en uitvoering belast waren. Doch daar tegenover vindt men voorbeelden van goed overdachten opzet en welgeslaagde uitvoering. Een goed bedachte, goed uitge voerde kalender kan een voortref felijke reclame zijn. N.V. Batteljee Terpstra, Leiden. Elk blad draagt een reproductie van een foto uit een der Leidsche hofjes. De datumcijfers zijn klein, te klein voor een wandkalender. Plaats voor notities ontbreekt. De indeeling van de bladen is niet bijzonder mooi of opvallend. De technische uitvoe ring is goed. Eigen reclame niet opdringerig, J. van Boekhoven (Drukkerij), Utrecht. Als wandkalender practisch met duidelijke cijfers. Elk blad draagt naam en adressen der drukkerij en een montage van foto's uit het be drijf. Zoo zijn er vier, die drie maal in het jaar terugkomen. De in druk Boekhoven is een groote, veel zijdige, grafische inrichting, wordt door dezen kalender wel gevestigd. De indeeling van het groote blad had beter gekund. De veelheid van „momenten" werkt wat vermoeiend. N.V. Uitgevers- en drukkersbedrijf J. A.' Boom. Haarlem. Een weekblok-kalender voor het tijdschrift De Auto. Een practische kalender voor hen, die notities willen maken. Een „nut tig" cadeautje in een uitvoering, die weinig pretenties heeft. Eigen re clame zeer bescheiden. Waarom geen reclametekst op elk week blaadje? N.V. H. D. Burgers Papierwaren- industrie, Zutphen. Een goed voorbeeld van een nut tigen wandkalender; duidelijke cij fers, plaats voor notities, goede naamvermelding, posttarieven. Pret tig ingedeeld, met smaak en sober ontworpen. Er zit propaganda in zoo'n kalender. N.V. Centrale Drukkerij, Nijmegen. Twaalf reproducties naar schilde rijen, opgeplakt op montagevellen, waarop een maandkalender met den naam en het adres der firma, bene vens een als decoratie bedoelden ondergrond. Het is mij onbegrijpelijk, waarom men van deze serie aardige plaatjes op deze wijze een kalender heeft gemaakt. Het geheel is be doeld als een geschenk, dat de reputatie van deze grafische inrich ting heeft te dienen. De plaatjes zijn hiertoe uitermate geschikt. De kalender lijkt echter te veel op een dier „algemeene" uitgaven, welke alleen door verandering van naam en adres voor verschillende firma's geschikt wordt gemaakt. N.V. Fabriek van Chemische Pro ducten, Vondelingenplaat. Vier montagevellen zijn gebruikt voor de datumaanwijzing, welke een deftig karakter dragen. Op elk van hen is een afdruk in kleuren geplakt naar een pastelteekening van Heyenbrock, fabrieksinterieurs, zoo als deze „meester van de kleur" ze zoo voortreffelijk weet te maken. Veuve Cliquot-Ponsardin, agentsch, Amsterdam. Een zeer geslaagde dignity-recla me. Het portret van de „weduwe" in haar volle waardigheid is als dekblad gebruikt. De andere bladen laten mooie fotoreproducties uit de onderneming zien. Het kalenderblok en de tekst zijn met smaak inge deeld. Deze kalender wordt als een product van N.V. Nivo gesigneerd. Ver. van Directeuren van Electrici- teitsbedrijven in Nederland. Opvallend is, hoe ditmaal de „electriciteitskalender" tot een na bootsing van den Avro-kalender werd. Een gevaarlijk experiment, omdat men dan zoo lichtelijk aan het vergelijken slaat. Een minder sym pathieke opzet, omdat men profi teert van de gedachten en ervaring van anderen. Er zijn natuurlijk ver schillen. Deze kalender brengt zes kleurenreproducties naar origineelen van één kunstenaar (Ype Wen ning). Ditmaal is de samensteller van dezen kalender afgeweken van het denkbeeld om dezen in te stel len op het electriciteitsbedrijf. Dit lijkt mij een verzwakking van den opzet en het wegnemen van het typeerend karakter. J. Dreint, Groningen. Zoowel door het groote formaat als door de handige indeeling zal deze kalender door de ontvangers gaarne aan den wand van hun kan toor worden gehangen. Als reclame tekst: Beter drukwerk voor den laagsten prijs. Een gevaarlijke toe zegging. Wat is „beter" en wat is „laagst"? N.V. Boek-, Kunst- en Handels drukkerij v.h. J. F. Duwaer Zo nen, Amsterdam. Deze kalender kan worden opge hangen of als notitieblok gebruikt worden. Uit typografisch materiaal samengesteld. De indeeling is goed en modern. Sommige bladen zijn niet gelukkig van kleur-combinatie. Als drukkersreclame, vooral in de zen tijd van versobering, is deze kalender zeer goed te noemen. Hij laat zien, dat de inrichting, die hem aanbiedt, in staat is iets goeds te maken zonder hiervoor kostbare hulpmiddelen te gebruiken. Gaspropaganda, Den Haag. De kalenderbladen laten eenkleu rige fotoreproducties zien. Het is een keurig geheel. De propaganda „zit" niet in de kalenderbladen, doch in de vellen, welke onder elk kalen derblad zijn aangebracht; daarop zijn allerlei wenken afgedrukt. Deze kalender heeft meer waarde als een vriendelijkheid tegenover bestaande relaties, dan overtuigingskracht. Clichéfabriek Gravura, Den Haag. Gravura gebruikte de vier bladen om er voorbeelden van zijn werk op te plakken, een driekleurendruk naar een teekening van Heidoorn, een vierkleurendruk naar een ge retoucheerde foto, een eenkleurige autotypiedruk naar een foto, tweekleurendruk naar een aqu; Dit deel van de kalenderrecl is goed geslaagd. De modellen voortreffelijk en de keuze get van inzicht en smaak. Wat gezegd kan, worden van de leelijke teekening en de indeel welke voor het bedrukken der n tagevellen zijn gebruikt. H.A.V. Bank, Schiedam. Duidelijk van tekst en cijfers notitiegelegenheid en een, op blad gelijkluidende, reclamete Een practische kalender. Fa. K. von Henning, Wezep. Een montageblad, waarop plaatje in kleuren en een bli zijn geplakt, en de naam en adres der firma in een hoekje afgedrukt. Propaganda ligt mee: de achter het plaatje geschre antwoordkaart, welke de gelej heid biedt om een pluimvee! boekje aan te vragen. N.V. Chr. HostmannSteinb Amsterdam. Op een schild, dat spreekt c sterke kleurentegenstelling, is weekblokje geplakt. Het laat de c zien en geeft plaats voor notii terwijl de Woensdag op bijzone wijze naar voren wordt gebra Groote werfkracht kan ik aan zen kalender niet toekennen. Drukkerij Huisman, Mep pel. Een kranige reclame voor drukkerij, die alleen met typos fisch materiaal een apart gel heeft gemaakt. Men heeft naar anders gestreefd en dit met scb bare kleinigheden bereikt. Zoo stf het 13de blad door kleur en fora tegenover de andere vellen af. Joachimsthal's Drukkerijbedrijf, J sterdam. Op een schild van hel groen pier met de dagnamen, het adres een decoratieve versiering met vermelding „typografie - eigen c werp" is een eenvoudig, duide maandblok geplakt. De werfkra moet in het typografisch eigen c werp liggen. Er is zorg aan steed. Persoonlijk vind ik het heel opdringerig en bont. Wie dezen stijl houdt, zal zich door drukkerij, die zoo zijn ontwer] maakt, aangetrokken voelen. Af stoten worden zij, die van d bontheid niet houden. Dat is risico. Fa. Kampert en Helm, Amsterd Schild en dekblad zijn op e voudige, zeer harmonieus aando de wijze bedrukt. Daarop is royaal blok aangebracht, waarv de ontwerper een extra pluim verdient. Zoo'n kalender is prachtige introductie voor een g fische inrichting. N.V. Mij. van Alg. Vervoer i König Co., Rotterdam. Op een stevig schild een c werp, dat het vervoer op kracht manier typeert en waarin de firr naam verwerkt is. Deze kalen, „knalt", aan den wand van k: toor of expeditieruimte opgeh: gen, zal ze ongetwijfeld een her neringsreclame zijn. N.V. Lankhorst Touwfabriek, Sneek. Zes bladen, die bedrukt zijn i heel goed geslaagde fotoreprodi ties, welke alle zes iets met

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 22