STORK wfabricatie en touwgebruik te ken hebben. Als achtergrond de roductie van hennepweefsel. tergieterij Amsterdam, Amster- n. Dp een eenvoudig, met smaak worpen, stevig schild zit een flink jblok, onder de datumaanwijzing ,'isselend spreuken en reclame sten. Een practische reclame voor L.A., die eiken dag iets anders Ier de oogen van zijn afnemers ft te brengen. rburgsch Dagblad, Heerlen. Dp een schild, waarop naam en es, de aanvangsletters van de sk, het jaartal en een kiekje uit drukkerij, is een goed ingedeeld andblok geplaatst met een schut- d, dat een rijmwensch bevat. ideteves Stokvis, Amsterdam. Dat is nu een van de kalenders, werkelijk iets bijzonders zijn. Spier teekende een Jan Pieters in Coen Kalender. Een voortref- jk staaltje van het bijzondere :nt van dezen unieken kunste- ir. Op het eerste blad de „groote n" en de mededeeling: Jan Pie- szoon Coen deed het zóó n op elk volgend blad een gees- teekening, hoe Coen z'n reizen est maken, aan z'n verf kwam, nieuws hoorde en onder elke kening een „krabbeltje", om aan toonen, welk voordeel resp. de o's die L.T. verkoopt, de combi- ie L.T. en Pieter Schoen's verf- riek biedt, Erres Radio geeft, mig werk, artistiek, humoristisch den besten zin van het woord, als st voortreffelijk. \Ja deze eerlijk gemeende lof de tag: en de werfkracht? _.T. en de firma's, waarmee Lin- eves Stokvis werkt, hebben dezen itbaren kalender zeker niet alleen jegeven om hun klanten een ple- r te doen. Doch ze zullen ook t verwacht hebben, dat deze van tct werkende verkoopbevorde- g is. De waarde van de reflex: komen toch altijd met iets an- s en ze doen het toch maar kra- onderschatte men echter in dit ciale geval niet. chéfabriek Maks, Den Haag. ac Gazebeek vervaardigde voor en kalender vier goed geslaagde ltsneden, waarbij de indeeling en samenstelling der maandblokjes i goed aanpassen. V. P. Molenaar Co.'s Meel- rieken, Westzaan. ïrwin Gaillard heeft voor dezen ileumkalender (de fa. Molenaar rt in September '38 zijn 50-jarig taan) vier kinderprentjes getee ld. Een dergelijke kalender is sr een aardig cadeautje voor de derkamer, dan een direct-wer- ide propaganda. derlandsche Spoorwegen, Utrecht. Dp elk blad een reproductie van i pastel van Heyenbrock. De keningen geven momenten uit het lorwegbedrijf. Als wandversie- 3 een zeer geslaagd geheel, ikbaar is een dergelijke kalender, 'ig jaar uitgegeven, zoo ingesla- dat de Spoorwegen kunnen ibieden om meerdere exempla- i ad 50 cts. per stuk te leveren. Clichéfabriek Pax Holland, isterdam. Dp elk der 12 platen een groote 'reproductie naar een opname van N. Zomer. De keuze is geluk kig èn door kwaliteit ên door ver scheidenheid. De reproducties zijn welgeslaagd. Deze kalender is een zeer geslaagde poging tot verkoop bevordering, wijl Pax-Holland in de uitzonderlijke positie is om op die wijze de waarde van zijn product, de Duro-Pax offsetplaat, te demon- streeren en omdat van deze ge legenheid zéér goed gebruik is ge maakt! N.V. Polygraph, Haarlem. Het „hoofdmoment" op dezen ka lender is een mooie kleurenrepro ductie naar een bloemstudie van Hartog. Daardoor een goede re clame. Het maandblok is duidelijk en goed ingedeeld. H. J. Reesink Co., Zutphen. Vier bladen met reproducties naar teekeningen van den etser Roodenburg, daaronder de datum aanwijzing en de naam. Het ge heel maakt een deftigen indruk, een kalender die aan vaste relaties wordt verzonden, waarvoor het zelfs niet noodig is om te vermel den in welke straat de fa. Reesink gevestigd is N.V. Wilh. Richters Wijnhandel, Den Haag. Een schild met een schilderij reproductie, waarop een eenvoudig maandblokje en de naam-vermel- ding. Een aardig geschenk voor de huiskamer. N.V. Drukkerij La Rivière en Voor hoeve, Zwolle. Door goede indeeling en mooie illustraties is de kalender tot een goede reclame geworden. N.V. Robinsons Schoenenfabriek, Nijmegen. Een kleederdrachten kalender, waarvoor Jan Wijga de ontwerpen maakte. Aan dezen kalender heeft de „goeie Robinson" een kleeder- drachtenwedstrijd verbonden, open voor jonge menschen beneden een en twintig jaar. Deze wedstrijd wordt aangekondigd achter op het eerste kalenderblad. Ik ben erg blij, ditmaal, dat ik over de 21 ben. Want anders had ik lichtelijk ruzie gekregen met „die goeie Robinson", om den toon, waarop hij al de voor- deelen en bijzonderheden van dien wedstrijd uiteenzet. Op de achter zijde van de andere kalenderbladen is een vervolgverhaal van Lambert Lucasz: Een volk verdwijnt. Drukkerij Senefelder, Amsterdam. De Senefelder kalender is èn als ontwerp èn als grafisch product bij kans ieder jaar een bijzondere pres tatie. Ook ditmaal. P. H. School maakte er een viertal bloemen en vlinderstudies voor, die Senefelder op zeer verdienstelijke wijze repro duceerde. Ook hier de propaganda- kracht door het laten zien van de kwaliteit der producten. N.V. Sikkens Lakfabrieken, Gro ningen. Een kloek ontwerp met duidelijke datumcijfers en memorandum. Een kalender, die op kantoor en in de werkplaats goed op zijn plaats is. Stadsdrukkerij, Amsterdam. Ditmaal liet de Stadsdrukkerij het ontwerp voor zijn kalender door Alb. Klijn maken, die een interes sant geheel wist te bereiken. De uit voering spreekt voor de capaciteiten van de Amsterdamsche Stadsdruk kerij. Fa. Stolk Reese, Rotterdam. Deze kalender, ontworpen door M. W„ is een reclame voor het kunstdrukpapier. Zeer terecht is daarom voor ieder blad een foto reproductie gekozen, waarvan het goede effect grootendeels afhanke lijk is van de kwaliteit van het pa pier. Het bereikte resultaat maakt dezen kalender tot een goede pro paganda. Stork fabrieken, Hengelo. Er is aan dezen kalender veel zorg besteed. Willy Brögel teekende een fabrieksinterieur afgedrukt op het schutblad. De overige bladen laten een kleurige fotoreproductie zien. Ter versterking van de pro- pagandawerking zijn achter de kalenderbladen Februari en Augus tus bladen met volledige opgaven van de producten van het Stork- concern opgenomen. Fa. A. Survink, Aalten. Twaalf bladen, alle op dezelfde wijze ingedeeld, doch afwisselend op ander gekleurd papier gedrukt. Als blikvanger drie kwasten en het vignet der firma. Een kalender, die nuttig voor het gebruik is, behoor lijk ingedeeld en uitgevoerd. Nederl. Telegraaf Mij. Radio Hol land, Amsterdam. Op een stevig schild is een de aandacht trekkende teekening ge reproduceerd, waarmee getracht is de beteekenis van Radio-Holland te typeeren. Daaronder een duide lijk calendarium. Een goede remin-* der en een nuttig geschenk. Theepro pagandu Bureau, Amster dam. Een omslag-notitiekSlender met standaard. Er is veel zorg aan dezen memorandumkalender besteed. Ook aan de samenstelling van den tekst, dien de heer T. Pot aan het woord laat. Het blok loopt van 1 Januari tot 30 Juni. Theecampagne kalender. Dit is de meest curieuze kalender, die mij ter beoordeeling werd voorgelegd. Het schild is cirkelvormig met een middellijn van 46 cM. Boven aan m'nheer T. Pot, onderaan het jaar tal door theebladeren geflankeerd, inplaats van kalenderbladen met datumaanwijzing een omschrijving van de theeactie, welke in de maand wordt gevoerd en een kaartje van het rayon, dat speciaal wordt be werkt. De verschillende reclame middelen, welke zullen worden ge bruikt met details der toepassing vermeld. Dit thee-campagne-programma is bestemd om bij de wederverkoopers belangstelling en medewerking te verwekken. Een goed denkbeeld, goed uitgevoerd. De Erven J. J. Tijl, Zwolle. Een zelfde bladindeeling voor alle twaalf bladen, overzichtelijk en goed. De kleurencombinatie is niet altijd dezelfde, ook niet het cliché, dat in den linkerbovenhoek is afge drukt. De IJsel (N.V. Boek- en Steen drukkerij), Deventer. Op elk blad een reproductie naar een teekening, schetsen in en om Deventer. Aardige plaatjes, die aan het werk van Jo Spier doen den ken. Vorm en uitvoering maken dezen kalender tot een zeer ge slaagde drukkerijreclame. N.V. de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, Den Haag. Een knap typografisch ontwerp, in groen en zwart uitgevoerd, is voor alle bladen gebruikt. Boven links is op elk blad een andere illustratie uit een der boeken, uitgegeven door de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., afgedrukt. Twee vliegen in één klap dus. N.V. Zuid Nederlandsche Druk kerij, 's-Hertogenbosch. Ook ditmaal ontwierp André Ver horst den Z.N.D. kalender en hij ge bruikte er wederom een bloemen- motief voor, dat in goed harmoniee- rende kleuren op voorbeeldige wijze werd gereproduceerd. Het week- blokje doet wat leegjes aan. Ver moedelijk heeft de Z.N.D. opzette lijk er geen gebruik van gemaakt voor eigen reclame. Is dat geen overdreven bescheidenheid?

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 23