LICHTRECLAME DE NIEUWE BAYER-LICHT- RECLAME IN AMSTERDAM Een novum in constructie en Neon-licht I (O AYE") Op 85 M. hoogte boven het wa ter, werden aan weerszijden 4 ge construeerde loopbruggen gemon teerd, ieder 14 M. lang, met een totaal gewicht aan ijzer van 26 ton. De neonbuizen waren 3J^ M. hoog, buisdiameter 25 mM., met een stroomsterkte van 100 mAmp., blauwlichtend. De stroomtoevoer geschiedde door omvorming,in een huisje, speciaal daarvoor gebouwd en ge plaatst tegen den spoordijk. Niettegenstaande de groote afme tingen van de letters, werden slechts enkelvoudige neonlijnen op de meta len letters geplaatst, met het resul taat, dat zelfs op een afstand vdji zeven kilometer de letters goed leef baar waren. Dit is ongetwijfeld wel een der allergrootste installaties, welke tot heden in Nederland zijn geplaatst. Het werk, dat een dikke 40.000 gld. kostte, werd destijds uitgevoerd Die Gebrauchswerbekunsi. Dit blad is voor Duitschland het toonaangevende orgaan op étalage- gebied. Het is grooter van formaat en het bevat heel wat meer adver tenties dan zijn Oostenrijksche col lega Schaufensterpraxis. Het blad is tweetalig (Duitsch en Engelsch) en het toont, naast uitstallingen-van eigen-bodem een groot aantal éta lage-voorbeelden uit het buitenland. Ondanks deze internationale allure heeft het tijdschrift, naar gedaante en verzorging, een Duitsch karakter De inhoud is degelijk en het illu stratiemateriaal rijk, overvloedig zelfs. In dé October-aflevering neemt Harry Porikis ontwerp en uitvoe ring van plastische étalage-plakka ten en étalage-middenstukken onder de loupe. In den aanhef zegt hij: Tot de onontbeerlijke uitrusting van de goede winkel-reclameman behoort tegenwoordig ook bekwaamheid in het vervaardigen van plakkaten. De tijd, waarin men als bijzaak 'n beetje ,,lakschrijven" verlangde en de verkooper tegelijkertijd ver- kooper, decorateur en lakschrijver heette, is voorgoed voorbij; evenals de verzorging van étalages bijwijze van bijbaantje. Het simpele prijs kaartje en het kloeke étalage-plak kaat vereischen beide eenerzijds vaardigheid in het schrijven van letterschrift, anderzijds een ontwik door de N.V. Technisch Bureau voor Algemeene Lichtreclame S. Kool Co., te Amsterdam. FLUORESCEEREND NEONLICHT. Philips' laboratoria zijn erin ge slaagd fluoresceerende, goudgeel licht uitstralende neonbuizen te ver vaardigen, welke als reclame-ver lichting een bijzonder fraai effect opleveren. Een eerste toepassing is in ge bruik genomen op het Spui te 's-Gravenhage, waar een gevelom lijsting met ruim vier honderd meter van deze fluoresceerende buizen is aangebracht. Deze neonlicht-instal latie, de grootste in de residentie, beteekent tevens een aanzienlijke verfraaiing en verlevendiging van het stadsbeeld bij avond. (Msb.) keiden smaak voor het ontwerpen van biljetten. Voor iedere dekoratie zijn weer andere schriftsoorten noo- dig, die, in passenden stijl en juiste tint, bij de geëtaleerde voorwerpen aansluiten, en die zich bovendien harmonisch in het geheel moeten voegen. Het Novembernummer is in ver sterkte mate een „kijk"-nummer. Het boogt op meer dan 100 afbeeldin gen, niet alleen ontleend aan etala ges, maar ook aan verkoopruimten, winkelgevels en -biljetten. GEEN ZON IN DE ETALAGE Wèl zonlicht in den winkel. In het Kerstnummer van „Schau fensterpraxis" geeft Paul Becker een oplossing voor het „zonne scherm-probleem". De zon, die etenswaren bederft of stoffen doet verschieten, moet geweerd worden. Een flink zonne scherm kan echter weer het gevolg hebben, dat de étalage vrijwel in het donker komt. Kunstlicht inscha kelen is een oplossing. Men kan echter ook, wanneer men over een winkelraam van be hoorlijke hoogte beschikt, een vrij wel horizontaal zonnescherm toe passen, zoodanig, dat boven het scherm een strook glas vrij blijft om het zonlicht door te laten. Begrijpelijkerwijs is door den enormen omvang op 35 M. boven den beganen grond zwieping on vermijdelijk, doch de hierdoor ont stane trillingen mogen niet op het pand worden overgebracht. Daarom verheft zich de hoofdmast door een ronde opening in het dak van 55 cM. doorsnee geheel vrij in de lucht. De reclame werd uitgevoerd on der leiding van het Techn. Bur. „City" te Amsterdam, dat voor deze vernuftige constructie wereld patent heeft aangevraagd onder no. 84641. Vanzelfsprekend bracht de bouw van zulk een enorme lichtreclame groote verantwoordelijkheid met zich, en zeer terecht oefende Bouw en Woningtoezicht de meest strenge controle uit en schreef een over waarde van 7 maal de uitkomst van een normale constructieberekening voor. Als extra proef werden aan het uiterste eind van een zijarm ca. 400 Kg. opgehangen, waarbij een max. doorbuiging van 2 cM. was toegestaan, terwijl na verwijdering van het gewicht de oorspronkelijke stand weer volkomen moest worden ingenomen. Deze proef slaagde tot op den millimeter nauwkeurig. Naast de bovengenoemde bijzon derheden is zonder twijfel ook het nachteffect door de witte kleur van het gebruikte Neonlicht als zeer ge slaagd te beschouwen. De buizen, die met fluoresceerende poeder ge vuld zijn, werden door Philips spe ciaal voor de Bayer-lichtreclame vervaardigd en waren nog nimmer in deze kleur gebruikt. EEN JUBILEUM VAN ....EEN LICHTRECLAME. Juist 10 jaar voor dit eerste num mer van de R.d.R. uitkwam, werd Rotterdam verrijkt met een impo sante lichtreclame. Het betreft de neonreclame van Blue Band op de hefbrug over de Koningshaven te Rotterdam. Hiervoor was noodig, dat een ijzerconstructie werd aangebracht, waartegen de ca. 4 M. hooge meta len letters werden geplaatst. Door de welwillende medewerking van de N.V. Handelmij. „Nedige- pha" beschikken wij over de vol gende interessante bijzonderheden over deze lichtreclame aan het Singel te Amsterdam, die algemeen zoozeer de aandacht trekt. De bouw wijkt geheel af van het tot nu toe gebruikelijke z.g. con structie-vakwerk, waarbij een wir war van profielijzer het stadsbeeld overdag op afstootende wijze ont siert. Onvermijdelijk werd daar door het dageffect van een licht reclame dusdanig verstoord, dat overdag van een „reclame" geen sprake meer kon zijn. Het aantrekkelijke bij deze recla me is, dat het 13.50 M. hooge ge vaarte met zijn 12 M. langen hori zontalen dwarsarm geheel vrij in de lucht staat en slechts gedragen wordt door een enkele in het mid den staande zuil van 50 cM. door snee. Teneinde een goede fundee ring voor de 8000 Kg. wegende staalconstructie te verkrijgen, wer den op de zolderverdieping van het pand de beide bouwmuren hecht verbonden door een electrisch ge- lascht stalen kruis. Hierop is een metalen stoel gebouwd, welke den ongeveer 15 M. langen verticalen hoofdmast in balans houdt. Meerdere tusschenmuren moesten voor dezen arbeid tijdelijk gesloopt worden. Stalen trekstangen werden tot de twee daaronder liggende etages in de muren aangebracht.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 24