PROEF De EERSTE regeerings- reclame campagne THEECAMPAGNE 1938 CAMPAGNES OP Hei oordeel van Dr. H. Colijn O En 'n buitenlandsch testimonium Een grootsche, weloverwogen opzet 25 Juist voor het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij van den uitgever H. Becht ter bespreking het jongste „oeuvre'' mogen wij wel zeggen van Prof. Roels, een lijvig handboek (358 pag.) over de Psychologie der Reclame, rijk geïllustreerd en geheel op kunst drukpapier gedrukt. Het boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de reclame haar voordeel kan doen met de psychologische wetenschap en met de „ontdekkingen", welke deze de laatste jaren heeft mogen boeken. Inderdaad is Nederland thans een standaard-werk op het gebied der reclame-psychologie rijk, welks gelijke in opzet en uitvoering men in het buitenland tevergeefs zal zoeken. Achtereenvolgens worden behan deld: Zuivere en toegepaste psy chologie De taak der reclame Zooals bekend is, mogen erkende advertentie-bureaux alleen proef- campagnes of proefontwerpen ma ken, wanneer zulks door schrifte lijke opdracht van den adverteerder is verzocht. Verschillende leden van de Vereeniging van Erkende Adver- tentiebureaux in Nederland vonden de redactie van dit voorschrift niet gelukkig en een in een Bestuurs vergadering van de hiervoorge- noemde vereeniging benoemde com missie, is thans met een nieuwe redactie gekomen, die als volgt luidt: „Zij" (dat zijn de erkende ad- vertentiebureaux) „zullen voor een nieuwe relatie geen proefcampagne of proefontwerpen mogen maken, dan alleen in schriftelijke opdracht van den adverteerder. Zij zullen alsdan minstens den kostenden prijs der ontwerpen in rekening brengen. Schetsen, die slechts een vluchtigen indruk geven van hetgeen de ont werper bedoelt, worden niet als proefontwerpen aangemerkt." Het publick cn zijn behoeften De methodiek van de psychologie der reclame De waarneming van het reclamemiddel De opmerkzaam heid in de reclame Geheugen en herinnering in de reclame Het begrips- en oordeelsvermogen van het publiek Het gevoel in de reclame - Het appél op de behoef ten. Zéér uitvoerige litteratuur-opga ven verrijken het boek. Bij eerste doorbladering vestigt zich reeds de indruk, dat wij hier voor ons heb ben een zoo volledig mogelijk over zicht van de psychologische wetten en indicaties, in zooverre deze rechtstreeks of zijdelings van nut kunnen zijn voor de praktijk der reclame. Het spreekt van zelf, dat wij op deze zéér belangrijke uitgave nog uitvoerig terugkomen. Het Thee-propagandabureau der Nederlandsch-Indische Theeplan ters, Heerengracht 182, Amsterdam, zendt ons een programma van actie voor 1938. Het is een royale brochure onder den titel: Wij bouwen verder. Het zéér uitgebreide plan de campagne voor 1938 wordt hierin uiteengezet. Wij stippen er uit aan: le. de naamsverandering: het bleek, dat men thee bij het theebureau ging bestellen; vandaar bovenvermelde nieuwen naam. 2e. de propaganda blijft geconcentreerd op het thee- maatschepje en op de juiste wiize van thee-zetten. 3e. de schooljeugd, de jeugdherbergen, de jeugdorgani saties van elke kleur en richting worden grondig bewerkt met film en drukwerk. 4e. gepropageerd zal ook worden: drink thee op fabrie ken en kantoren. 5e. een groote thee-étalagewedstrijd zal worden georganiseerd. 6e. een intensieve advertentie-campagne zal worden gevoerd. Volgens het „Theebureau" is uit marktonderzoek gebleken, dat de z.g. strookadvertenties van bijzon dere waarde zijn. Geadverteerd wordt in een groot aantal met name (en oplaagcijfer!) genoemde dag-, streek- en radiobladen. Behalve de algemeene landelijke actie wordt de aandacht geconcen treerd op het zuiden des lands, waar een tweede „herhalingscam pagne" zal worden gevoerd, om de bereikte resultaten hooger op te voeren. Het zuiden is daartoe ver deeld in een aantal „kern-rayons"; alle plaatsen en plaatsjes binnen die kern-rayons zullen intensief en sys tematisch onder handen genomen worden. Het geheele programma wordt tot in détails uiteengezet; de data van „handelaars-avonden", étalagewe- ken, demonstratiewinkels, worden reeds vermeld; afbeeldingen van het voor den winkelier gratis ter beschikking gestelde étalage-mate riaal, van de strook-ad venten ties, van voor de radiobladen bestemde serie „doode-punt-advertenties", en de langs-den-weg-reclame, van pam fletten, folders, jeugdboekjes, van de thee-blocnotes, van het op het gan zenbord geïnspireerde thee-spel, van de wereld-theekaart, van de luci fersboekjes, geven den winkelier voor wien deze uiteenzetting van het plan de campagne bestemd is een volledig inzicht in wat komen gaat. Een grootscheepsche, wél over wogen en doordachte campagne, waaruit een rotsvast vertrouwen in de kracht der reclame spreekt. En voor de wijze, waarop zij aan den détaillist voorgelegd wordt, past een woord van hulde. Welke prestaties en inspanning een dergelijk plan-de-campagne met zich heeft gebracht, is alleen door ingewijden in het vak bij benade ring te schatten. De laatste maanden van 1937 wa ren gewichtig voor de reclame. Im mers toen verscheen de eerste Re- geerings-reclame-campagne in Ne derland, n.l. die voor het kleeding-, schoeisel- en dekkings-fonds. Re- geeringsaankondigingen per adver tentie konden wij reeds van ouds her. Een echte regeerings-reclame- campagne was nog niet „dagewe- sen". De officieele erkenning en de aanvaarding van reclame als hét middel om anders dan door voor schrift of dwang ten openbare nutte iets te bereiken, moge in de ge schiedenis van het Nederlandsche reclame-wezen niet onvermeld blij ven. Zij is van te veel gewicht voor de toekomst. Eveneens van veel gewicht is het slagen van deze eerste „proefne ming" van Staatswege. Hoewel de politieke constellatie rond het „kwartje van Romme" nu niet juist geëigend was de reclame bij haar eerste Staatsopdracht een beetje wind in de zeilen te blazen, was het resultaat dusdanig, dat de Minister-President, Dr. H. Colijn, spontaan naar de pen greep en het bureau De la Mar-Remaco „de er kentelijkheid der Regeering betuigde voor de wijze, waarop de reclame campagne werd geleid". „De Regeeering is ervan over tuigd, dat het feit, dat deze actie als geslaagd mag worden be schouwd, voor een niet gering ge deelte is te danken aan de treffende wijze, waarop door U op verschil lende manieren voor Haar bedoe lingen de aandacht van het publiek is gevraagd." De fa. De la Mar-Remaco gaf ons inzage van dit schrijven en tevens van een brief, waarin een groote onderneming in Warschau aan het Ministerie van Sociale Za ken verzocht om een der geplaatste advertentie mutatis mutandis in Polen te mogen gebruiken, „wijl haar het ontwerp zoo buitengewoon goed voorkwam." De Secretaris-Generaal zond de zen brief door aan De la Mar- Remaco, „van welks inhoud u on getwijfeld wel met voldoening zult kennis nemen." Inderdaad, met zoo'n brief maakt men een goede beurt!

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 25