„£J)e .Mutator'' T Rustig voorwaarts in de stormen Wu 9527 exemplaren 31 Maart 1934 - 8864 31 Maart 1935 - 9128 31 Maart 1936 - 9292 31 Maart 1931 - 9527 BARNEVELDSCHE COURANT en DE BARNEVELDER DIJKJE 7-9 Ze heeft t vertrouwen Provinciale Noord-Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant i/i/ij IcincllóU/cn Kusatitelt en etotce Oplage-rapport VERKLARING: EEN KRANT WAARVOOR MEN BETAALT heeft waarde voor den adverteerder. Geslacht op geslacht hebben zich op de Barnevelder en de Barneveldsche Courant, de toonaangevende bladen voor Barneveld en naaste omgeving, geabonneerd. Het zijn de lijfbladen van de welvarende be woners van Neerlands grootste pluimveedistrict en vrije eierenmarkt. Adverteer daarom in de ALGEMEEN ADRESSENBUREAU Willemsp. weg 11 2b, A'dam-Z., Tel. 91077 'ij handhaven kwaliteit en CLICHÉFABRIEK L. Th. BOELAARS en ZONEN 26 Gecontroleerd aantal BETALENDE abonné's in het le kwart. 1937 op „NIEUWE HENGELOSCHE COURANT" en „HET KANTON GOOR" Ondergeteekende verklaart, dat de gegevens betreffende de betalende abonné s, benevens de topografische ver spreiding, in overeenstemming zijn met de boeken en bescheiden van de „Nieuwe Hengelosche Courant' AMSTERDAM, 13 Juli 1937 Inlichtingen-Bureau van den Bond van Adverteerders (w g.) H. HERMENS, Directeur Hieronder volgen de verschillende aantallen betalende abonné's waarvan in Hengelo alléén 7314 exemplaren Administratie „NIEUWE HENGELOSCHE COURANT" Nieuwstraat - Hengelo (O.) - Telefoon 2730 DE mUTRTOR O heeft voor ieder bedrijf waardevolle adressen. ,,De Mutator" geniet VERTROUWEN bij Advertentie- en Reclame-bureaux, Talloze referenties. Vraagt prospectus, hoe,,Mutator-Adressen" Uw reclame campagnes tot een succes maken! van de Hertogstad en van een zeer groot deel der Brabantsche bevol kingde Bossche Courant En geen wonder. Een blad, dat zich 165 jaar wist te handhaven verdient dit ten volle. Met zoo'n lezerspubliek is het succes van Uw annonce al voor minstens 50 °/o ver zekerd. Adverteert daarom in de Uitg.: J. J. Arkesteyn Zoon Kerkstraat 54 - Tel. 1068 - Den Bosch SERVICEHET MEEST BELANG RIJKE OP HET GEBIED VAN CLICHÉ'S. WANNEER MEN EEN ZEKEREN PRIJS HEEFT TE BETALEN ZIE DAN TOE, MEER DAN OOIT, DAT HET BESTE VAN HET BESTE WORDT GELEVERD EN DAARBIJ EEN VOLLEDIGE SERVICE WORDT VERSTREKT. OP DE CLICHÉFABRIEK BOELAARS, ALS EEN DER OUDSTE EN GROOTSTE, BLIJFT DE TAAK RUSTEN OM STEEDS AAN DE SPITS TE BLIJVEN. DOOR KWALITEITS- CLICHE'S. EEN POSITIE DIE WIJ HEBBEN VEROVERD DOOR HET MAKEN VAN DE ECHTE BOELAARS -CLICHE S. INDERDAAD, SLECHTS GOEDE CLICHE S ZIJN HUN GELD WAARD. BIJKANTOOR AMSTERDAM AMSTELDIJK 100 TEL 91420 BIJKANTOOR ROTTERDAM GORDELWEC 206 TEL 44351 RIJSWIJKSCHEWEG 29 'S-G R AVE N H AG E TEL. 117505 (2 LIJNEN)

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 26