HOE 1 MEN OPRUIMT, DE REVUE DER RECLAME ZAL Zijl I I E U W S een Ainsterdamsche reportage 28 het Centrale en Officiëele Orgaan voor het geheele reclamegebied L A Bij een wandeling langs de Am- sterdamsche winkels valt het op, dat het in hoofdzaak de winkels voor dames- (vooral dames) en heeren- kleeding zijn, waarvoor de uitver koop geldt. Natuurlijk: een stuk gereedschap, een horloge, een de ken, een ledikant, een boek, blijven hun waarde behouden althans binnen zekere grenzen terwijl daarentegen een kleedingstuk door de afhankelijkheid van de mode, binnen zeer korten tijd in waarde vermindert. Voldoende speelruimte voor per soonlijk cachet. Zooals men weet is men door de wet op de uitverkoopen niet vol komen vrij meer in de terminologie. Men is niet meer vrij om het woord „uitverkoop" te gebruiken en in het algemeen mag men niet een zoo- danigen tekst bezigen, waardoor de opvatting wordt gewekt, als zou de zaak ophouden te bestaan. De klas sieke slogan uit den tijd,, dat de opruimingen nog uitverkoopen heet ten „alles moet weg", hebben wij op onzen rondgang dan ook ner gens aangetroffen. Niettemin is er genoeg speel ruimte bij de aankondiging van een opruiming mogelijk. De meeste zaken bepaalden zich er toe, de opruiming aan te kondigen door een biljet, een kaart of een glazen plaat met seizoen- of balansoprui- ming. Het kleinste gedeelte der opruimende firma's bediende zich slechts van een meer gevarieerde terminologie. Onderling verband. Verband tusschen de reclame in de etalage en in de advertenties hebben wij weinig aangetroffen. Uiteraard zijn het vooral de groo- tere firma's, die nog op andere wijze dan door hun etalage of door strooibiljetten voor hun opruiming reclame maken. Dit verband, waar bij de herinnering aan den eenen vorm van reclame, die men al ge zien heeft, bevruchtend werkt op den vorm, die men juist onder de oogen krijgt, hebben wij alleen aan getroffen bij de firma Vroom 6 Dreesmann en (in minder sterke mate) bij de reclame van Bata en de annonce van een heele pagina van de Bijenkorf. De firma Vroom Dreesmann heeft haar reclame bovendien nog ondersteund door het plakken van affiches. Wij zijn van meening, dat een gelijktijdig gebruik van ver schillende reclamevormen niet enkel een optelling, maar een vermenig vuldiging van resultaten beteekent. Bij de reclame der firma Vroom Dreesmann is dit verband heel sterk. Het geplakte affiche komt als versieringsmotief in de etalages voor en verschijnt tevens nog eens als blikvanger in een annonce van een halve pagina.. De revue der etalages. Wij willen tenslotte nog enkele etalages wat nader de revue laten passeeren. Van Vroom Drees mann vertelden wij al een en ander. Het verband tusschen de verschil lende vormen van reclame is ook in de etalages te vinden. Het motief: „Uw eerste voordeel in 1938: balansopruiming" vindt men bijvoor beeld op alle prijskaartjes terug. Op de ruiten zijn biljetten ge plakt, die in vorm en tekst afwijken van de affiches op de reclamezui len. Niettemin is er door de gelijk luidendheid van den tekst, de kleur van het biljet en in den gebruikten lettervorm toch een suggestie van gelijkenis met de affiches, zoodat ook deze afwijkende biljetten de eenheid van de reclame niet storen. De firma Vroom 6 Dreesmann heeft deze eenheid in de reclame wel doorgevoerd met haar filiaal in de Damstraat, doch deze niet uit gestrekt tot haar zaak op den Nieu- wendijk. Firo in de Kalverstraat heeft haar winkelraam volgeplakt met geestig gestyleerde poppetjes, ge volgd door den tekst: Firo ruimt op. Hier is een voorbeeld van aan sluiten bij de ook buiten de oprui mingsperioden gevoerde reclame. De firma Firo gebruikt dit handelsmerk voor haar annonces en haar prijs couranten, ja eigenlijk bij ieder drukwerk, waarmee zij naar buiten voor haar zaak optreedt. De firma Huf heeft niet volstaan met een eenvoudig biljet, maar als herkenningsteeken aan de aankon diging „opruiming" een rood rond vlak verbonden, omgeven door een witten en blauwen cirkelvormigen band. Dit herkenningsteeken ver bindt als het ware de reclamewerk zaamheid van het hoofdmagazijn met die van de filialen. Mesco toont voor haar winkel raam een showcard, waarop enkele centen zijn weergegeven. De tekst luidt: Centenprijzen. Schoenen voor enkele centen. Ook bij filialen van Mesco troffen wij een overeenkom stige reclame aan. Indanthren heeft haar handelsmerk in de opruimingsaankondiging ver werkt. De biljetten van de firma Gerzon hebben noch wat kleur, noch wat vorm, teekening of tekst betreft, een persoonlijk cachet. Een aardige blik vanger in de etalage is de op een zwart fond in gele kleur aange brachte lijnteekening van een dame, die door haar lorgnon kijkt. Om het ronde zwarte vlak is een blauwe cirkel getrokken. De tekst van de zen gedistingeerden blikvanger luidt: Nu, enorme attractie. Door de Bijenkorf is van de reclame voor de opruiming zeer veel werk gemaakt. Als men het gebouw van de Damzijde nadert, ziet men een groot reclamebord, aan de bovenzijde van den gevel aangebracht. Uit de verte is eigen lijk alleen het woord opruiming te lezen, al ziet men wel, dat zich tus schen de letters nog iets zwarts slingert. De zuiver ronde O is groo- ter dan de overige letters en in het midden bemerkt men iets, dat men bij den eersten aanblik voor het gestyleerde handelsmerk van de Bijenkorf houdt. Naderbij komend, blijkt dit z.g. gestyleerde handels merk een drukletter i te zijn. Men ziet dan tevens, dat tusschen de let ters van het woord opruiming, in zwarte letters het woord „inven taris" is geschreven. De „i" staat in het midden van de O. Deze op een handelsmerk gelij kende i zou men het eigenlijke gra fische motief van de opruimings reclame kunnen noemen. Men vindt haar overal terug, waar het woord opruiming maar gebruikt is. Ook op de raambiljetten, waarvan wij drie verschillende soorten hebben ontdekt. In één van de etalagekas ten zijn twee maal zes rijen van het woord „opruiming" in uitge sneden roode letters als decoratie gebruikt en in elk van de glazen vitrines, die tusschen de winkel ramen tegen den buitenmuur zijn aangebracht, vindt men als versie ring een rooden cirkel met een i en daaronder drie maal het woord „opruiming" in uitgesneden roode letters. Buitenreclame heeft de De Revue der Reclame wil den zakenman en den reclatre-chef op de hocgte houden van het dat er in de zakenwereld op reclamegebied te vermelden valt. DE REVUE ZULLEN PASSEEREN: advertentiecampag nes in dagbladen en periodieken drukwerken, cata logi, huisorganen buitenreclame, licht reclame, affiches: filmreclame verpakkingen étalages commercieele ten toonstellingen bovendien zullen regelmatig instruc tieve artikelen over reclame in het al gemeen en over de genoemde rubrieken in 't bijzonder wor den opgenomen.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 28