Twee en een half jaar „Cebuco" Wat zijn beteekenis is voor de Nederlandsche bedrijfswereld CENTRAAL BUREAU VOOR COURANTENPUBLICITEIT VAN DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS 30 Met de oprichting van het Centraal Bureau voor Cou rantenpubliciteit (Cebuco), heeft de Vereeniging „De Nederland sche Dagbladpers" een instituut geschapen, waarmede het alle an dere landen ter wereld uitge zonderd de U.S.A. vóór is. Het motto waaronder het werkt, is: „Geen beter middel om cou rantenreclame te propageeren dan door het adverteeren in couran ten zoo loonend mogelijk te maken." Iedere adverteerder die met het Cebuco in contact is getreden, zal kunnen getuigen dat dit niet maar voor de leus is neergeschreven. De feiten: PIONIERSWERK. Het Cebuco wees niet-advertee- rende firma's en bedrijfstakken op de mogelijkheden die doelmatige reclame hun kan bieden. Ook de voorbeelden van geslaag de campagnes uit het Cebuco- archief, dienen ertoe de Neder landsche bedrijfswereld te wijzen op de kansen en efficiency van doelmatige reclame als verkoops methode. Waar vooral de beginnende-, kleine- en middenstandsadverteer ders reclame vaak geheel onjuist hanteeren, verspreidde het Cebu co onder hen 17.000 stuks van het boekje: „Hoe kan ik met wei nig geld goed adverteeren?" Kortelings verstrekte het aan de zelfde categorie de zgn. „Cebuco- Courant", waarvan de inhoud geheel aansloot bij het boekje. Tal van winkeliers hebben ver klaard, van beide uitgaven groot nut te hebben. TARIEVENBOEK. Reeds in het eerste jaar bracht het Cebuco het bekende „Tarie- venboek" uit, dat om zijn groote overzichtelijkheid druk blijkt te worden geraadpleegd. RAYONOVERZICHTEN. Veel belangstelling ondervindt de serie rayon-overzichten („Gege vens voor Adverteerders" voor de verschillende provincies, ge publiceerd in samenwerking met de Vereeniging van Erkende Advertentie-Bureaux)Hiermede worden adverteerders de voor naamste gegevens geboden, noo- dig bij de voorbereiding van reclamecampagnes, zooals de to tale verspreidings-intensiteit der voornaamste couranten in elk rayon, de cijfers der bevolking, inkomens, vermogens, auto's, radio, telefoon, etc. De plattegronden der voornaam ste plaatsen met de winkelstraten en de aantallen winkels in de verschillende branches, bleken bovendien zeer nuttig. Met het overzicht van Noord- Holland en een samenvattend overzicht van Nederland zal de serie nog deze maand worden besloten. ANDER WERK CEBUCO. Aan een groot aantal bedrijven en branches werden rapporten uitgebracht, die de reclame-moge lijkheden voor de betrokkenen uitvoerig belichtten. Zoowel mondeling als schriftelijk beantwoordt het Cebuco dage lijks vragen aangaande reclame problemen en courantenreclame, verzoeken om statistisch en ander materiaal ten behoeve van de voorbereiding van reclame-cam pagnes en marktonderzoekingen, benevens overzichten van de aan tallen gezinnen, die met een (door den aanvrager bepaalde) groep van bladen gezamenlijk per dis trict worden bereikt. Nog kan melding worden ge maakt van een enquête onder de winkeliers, naar hun meening om trent de waarde der verschillen de reclamemiddelen door de fa brikanten toegepast. CEBUCO-ARCHIEF. Dit is vrijelijk te raadplegen en houdt o.a. in: 1°. vrijwel alle advertenties der nationale adverteerders sedert eind 1935; 2°. voorbeelden en besprekingen van advertentie-campagnes in verschillende branches in diverse landen; 3°. aanteekening van de reclame activiteit van alle belangrijke adverteerders in Nederland. RECLAME VOOR HET GEADVERTEERDE MERKARTIKEL. Een andere vorm van service aan de adverteerders in de dagblad pers zijn de annonces ter propa geering van geadverteerde arti kelen en zaken. Wij herinneren slechts aan de advertentie: „Al leen wanneer iets bijzonder goed is zal het publiek het blijven koo- pen, enz." Later lanceerde het Cebuco de advertentie-serie met den slag zin: „Geadverteerde merkartikelen hebben een naam te verliezen". CEBUCO EN DE SERVICE DER ADVERTENTIE- BUREAUX. De diensten van het Cebuco ma ken geenszins de service der advertentie-bureaux overbodig. Daarom adviseert het Cebuco steeds tot gebruikmaking van de diensten dezer onmisbare instel lingen voor den adverteerder. Alle aanvragen bij het Cebuco worden strikt vertrouwelijk be handeld, alle service wordt geheel kosteloos verleend, zonder eeni- ge verplichting voor den aan vrager. CEBUCO Dam 2a Amsterdam-C. Telefoon 43045

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 30