NIEUWE VERSCHIJNINGEN IN DE DAGBLADPERS 32 It E V II e 1037 Ik meen geheel in de lijn van den titel van dit „synthetisch" orgaan te blijven, door in het aan adver- teeren gewijde gedeelte van dit prille nummer, een revue te geven van hetgeen in het in den beginne zoo veelbelovende, doch allengs meer versomberende jaar onzes Heeren 1937 op advertentie-gebied aan nieuws of bijzonder opmerkens waardigs is gepasseerd in deze lage landen. Gaan wij enkel op ons gewis nietswaardige geheugen af, dan is onze oogst aan nieuwe indrukken reeds niet gering. Dan herinneren wij ons bovenal de eclatante serie van de Amsterdamsche Bijenkorf, de indrukwekkende introductie-cam- cagne voor Buffalo, de zoo succes rijke oproepen in annonce-vorm van Minister Rorame, de adverten ties van P.T.T., met welk modern commercieel levensteeken deze die genen tot beschaming brengt, die nü nog van „Tante Pos" durven reppen. Ook Ka-Aba, de nieuwe cacao drank, staat in ons geheugen op een veilig plekje, waar geheid is. En wie zal zich niet herinneren de nieuwe scheercrême, waarvan de verdiensten ons met verkeersteekens worden aangewreven: Boldoot's Lanoline, een bescheiden campagne, maar zeldzaam volhardend gevoerd. Vele woningen zijn huis-bieretaria geworden, omdat men geen weer stand heeft kunnen bieden aan de verlokking, uitgaande van de ad vertenties voor de nieuwe verschij ning: Amstel Stoop. Onze auto's blijven een jong hart houden, dank zij het door de Vacuum Oil zoo overtuigend aan geprezen clearosol-proces. Wij hebben een achterlichtje op onze fiets moeten koopen en zijn voor de zooveelste maal afgeweken van ons vaste voornemen een homo-oeconomicus te worden, door 63 cent neer te leggen voor de door Philips sedert October crescendo geadverteerde achterlichtjes, terwijl iedere rijwielzaak, blijkens groote plakkaten, niets liever scheen te willen, dan iedereen lampjes van slechts 23 centen te leveren, want die dragen net zoo goed het Rijks- keur. Het kost ons ook al om het ongewone en voor den modernen mensch attractieve onderwerp weinig moeite ons te herinneren, dat De Vries Robbé de eerste adver tentie-campagne voor stalen ramen lanceerde en dat de „Utrecht" zich het afgeloopen jaar heeft gevoegd bij de maatschappijen die inzien, dat ook het levensverzekeringswe zen door courantenreclame alleen maar in aanzien en portefeuille- omvang kan stijgen. Tenslotte herinneren wij ons de geduchte advertentie-campagne voor Ünox. Tot zoover heeft mijn spontane herinneringsvermogen mij geleid. Het lijdt echter geen twijfel of, zoo mij morgen aan den dag dezelfde vraag wordt gedaan, welke ik nu bij het opschrijven van deze notities aan mezelf stelde, mijn geheugen nog weer andere campagnes zou weten te reproduceeren, terwijl het dan best kon zijn, dat ik mij met geen mannenmacht meer enkele van de zoo juist opgesomde zou kunnen herinneren. Dat is niet zoo mysterieus als misschien wel lijkt: morgen zou ik misschien geloopen zijn langs een sigarenwinkel ah, ziedaar: Uiltje heeft ons in 1937 met zijn tot weder opstanding gekomen beeltenis in de couranten eveneens verrast. Waar mee ik maar zeggen wil, dat iets wat toevallig het oog heeft opgemerkt en dat misschien niet eens tot het bewustzijn is doorgedrongen, een beslissenden invloed kan doen gel den op het spontane reproductie vermogen van het geheugen. Laat ons thans dit volgens Prof. Roels ten onrechte en in het begin van dit stuk ook weer door mij gesmade spontane geheugen in den steek laten, gelijk het ons zoo vaak in den steek laat, en in ons archief duiken. En dan blijkt eerst recht, welk een grooten invloed de herkenning in het herinneringsvermogen van den mensch speelt. Want ja: nü beseffen wij heel goed terdege te weten, dat voor Velveeta (Kraft) - kaas een indrukwekkende dagblad campagne is gevoerd, dat de Kolo niale Reserve pionierswerk heeft verricht met haar in een geheel nieuwen geest gehouden wervings- !S i«i'. VERWEZENLIJKT „BUITEN WONEN EN TOCH IN OE STAD" N.V.ARNHEM-ZUID BAKKÉRSTR-6-ARNHEM-TEL.QI567 annonces voor het Indische leger; wij kunnen ons nog goed de Bus groenten-campagne herinneren en het feit, dat Noorwegen begonnen is stokvisch in de Nederlandsche cou ranten te adverteeren, dat Vrede- stein voor rubbervloeren is gaan adverteeren en Talens voor zijn inkt, enz. enz. Naast al deze nieuwe verschij ningen in de courantenreclame, her inneren wij ons natuurlijk zéér wel de oude bekenden, die onze oogen op hun dagelijksche onderzoekings tochten in de pers in 1937 ont moetten en heel vaak ontmoetten. Een bonte parade, waarin de upper ten van de zakenwereld naar ver houding zeer sterk is vertegen woordigd. Daar mogen wij ons alte- gaar slechts over verheugen, omdat de kwaliteit daardoor een goede kans krijgt. Zeer vermeldenswaardig is nog de grootsche manier, waarop de bouwers in Arnhem-Zuid collectief in de Arnhemsche bladen voor hun over den Rijn gelegen woningen hebben geadverteerd. Daar is een wezenlijke campagne voor gevoerd, die het culminatie-punt bereikte in een heele pagina (met den slagzin „Kom over de brug"), voorafge gaan en gevolgd door halve en kwart pagina's. Mij dunkt, deze advertentie-serie al is zij dan niet van nationale allure verdient in deze Revue minstens te worden genoemd. Zij kan anderen tot leering zijn, die op de snelste wijze een heel woning complex verhuurd of verkocht wil len zien. C. SLEWE. WEG MET NUTTELOOZEN TEKST. Zooals bekend mag worden ver ondersteld, zijn de papierprijzen het laatste jaar enorm gestegen. Daar bij komt nog, dat in vergelijking met 1921 de inhoud van de cou ranten zoo is uitgebreid, dat thans gemiddeld 3Yl maal zooveel papier gegeven wordt als toen. Het totaal aan advertenties ontvangen bedrag is echter maar 1 Yl maal zoo veel als in 1921 Teneinde een uitweg uit dezen moeilijken toestand te vinden werd in de zomervergadering van de N.D.P. een commissie benoemd, die zou nagaan op welke wijze de om vang der kranten te beperken zou zijn. De commissie is tot de con clusie gekomen, dat door de bladen een groote hoeveelheid nuttelooze tekst wordt opgenomen, waarvan de weglating of het c.q. in verkor ten vorm brengen aan de redactio- neele waarde geen schade zou doen. PAPIERPRODUCTIE EN VERBRUIK. Het binnenlandsch verbruik van courantenpapier bedroeg in 1932 en volgende jaren successievelijk 84.7, 88.6, 91.9, 95.2 en 91.0 millioen kg., waarvan respectievelijk 61, 71, 78, 77 en 86 pCt. uit Nederlandsche fabrieken afkomstig was. Voor de andere papiersoorten bedroeg het verbruik in totaal dus van alle papiersoorten geza menlijk van 1932 tot 1936 ach tereenvolgens: 150.5, 165.2, 169.8, 184.3 en 193.5 millioen kg. Hier van werd respectievelijk 58, 59, 57, 61 en 63 pCt. in Nederland zelf geproduceerd. TARIEVEN DAGBLAD ADVERTENTIES. Bij het „Cebuco" is in voorbe reiding een zeer overzichtelijke kaart, waarop de advertentie-tarie ven tot 10.000 regels van alle aan gesloten dagbladen zullen voorko men. HET DUITSCHE „CEBUCO Het Reichsverband Deutscher Zeitungsverleger heeft een cam pagne ingezet ter bevordering van het adverteeren. Deze campagne streeft twee doeleinden na. 1 wil men bereiken, dat de lezeressen en lezers regelmatig ook kennis nemen van de geplaatste annonces. 2° wil men den handeldrijvenden en industrieelen aantoonen, dat de advertenties niet alleen geld kosten, doch ook geld inbrengen. Een reclamebrochure werd uitge geven, waarin modellen van goede advertenties zijn opgenomen. Be langhebbenden kunnen de matrijzen hiervan kosteloos ontvangen. PARIJSCHE DAGBLADEN VOEREN SMALLERE ADVERTENTIE-KOLOMMEN IN. Verschillende groote Parijsche dagbladen hebben zich in verband met de hooge papierprijzen en de sterk toegenomen productiekosten gedwongen gezien den omvang zoo veel mogelijk te beperken. Vanaf 15 Januari hebben zij o.a. de pagina's ingedeeld in 8 in plaats van 7 advertentiekolommen. De prijs per regel blijft dezelfde.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 32