LANDELIJKE DAGBLADEN KLEINTJES LASTIG! Plaatselijke advertenties 1 n GEMEENTE! Het komt nog al eens voor, dat we in landelijke dagbla den, laten we zeggen in De Maasbode b.v., advertenties aantreffen van winkelzaken en dat we met geen mogelijk heid kunnen ontdekken, naar welke plaats we moeten rei zen om van het aangeboden voordeeltje te profiteeren. Laten de zakenmenschen toch niet te gauw denken, dat iedereen in het land wél weet, in welke stad hun zaak gevestigd is. Laten zij zich niet op het standpunt stellen: iedere Rotterdammer kent mijn Rotterdamsche zaak en van niet-Rotterdammers be hoef ik het toch immers niet te hebben. Dat is fout ge dacht. Want men geeft er zich geen rekenschap van, dat personen, welke pas in Rot terdam wonen, noch de Rot terdamsche zaak kennen, noch de straat (welke er meestal wèl bijstaat). En die nieuwbakken Rotterdammers zijn in vele gevallen juist de menschen, die voor de „klan- Vermeldt de dizie" bewerkt moeten wor den. Het is voor landelijke dag bladen van belang de adver teerders, die ter zake in ge breke blijven, op bovenstaan de opmerkzaam te maken. Want het belang van de ad verteerders is ook hün be- lang. En het is ook niet goed als een lezer te wiens gerieve de advertenties toch ook die nen zich ergert aan het feit, dat hij niet weet in wel ke plaats de adverteerder gevestigd is. Stel U voor een lezer, die van uit Hengelo naar Amsterdam verhuist. Hij weet, dat adverteerder X niet in Hengelo woont, maar als er geen plaatsaanduiding bijstaat, kan hij er niet uit wijs worden of het b.v. een Rotterdamsche of Amster- damsche firma is. welke ad verteert. Het hiergenoemde bezwaar is niet denkbeeldig, maar ontleend aan practijk en persoonlijke ervaring. Op 1 advertentiepagina, welke wij op het oogenblik toevallig voor ons hebben, treffen wij niet minder dan 5 adverten ties aan, die ons absoluut in het duister laten of de win kels in Rotterdam, Amster dam of elders gevestigd zijn. Een systematisch niet ver melden van plaatsnaam door de adverteerders, dpet op den duur wel het vermoeden post vatten, dat ze blijkbaar stammen uit de plaats, waai de krant verschijnt, maar daarmede wordt verkeerde lijk de indruk gewekt, dat het betreffende dagblad eigenlijk een Rotterdamsch blad is: neen, het is landelijk en iedere plaats is het even lief. En het is evengoed het lijf dagblad van den Groninger als van den Rotterdammer. DE BOND VAN ADVERTEERDERS VAL ONS NIET 33 Dc fusie van de drie Nederland- sche periodieken, gewijd aan de reclame en haar problemen, is een gelukkig feit! Onderlinge concurrentie is prach tig en stimuleerend en werkt bevor derend op de prestaties. Maar daar bij moet dan toch één voorwaarde gesteld worden, n.l., dat het terrein voldoende ruimte biedt voor de mededingers. De Nederlandsche reclame-wereld evenwel is beperkt, in ieder geval zoo beperkt, dat daarin geen ruimte is voor drie vakbladen. Dan betee- kent scherpe concurrentie slechts onafwendbare verspilling en ver snippering van krachten. De Revue der Reclame is dus te beschouwen als een centralisatie van krachten. Daaraan kunnen ver wachtingen worden vastgeknoopt en daarom is de fusie toe te juichen. In het belang van de reclame- makende bedrijven in de eerste plaats en daardoor automatisch in het belang van alle andere groepen, die bij de reclame betrokken zijn. Drs. H. J. A. HERMENS, Directeur van het Inlichtingen-bureau van den Bond van Adverteerders. Uit een artikel in het Fransche reclametijdschrift ,,Presse-Publicité" over de geschiedenis van het Fran sche courantenwezen, vertalen we de volgende voor ons moderne men schen eenigszins onthutsende pas sage, waaruit blijkt, dat in de ge moedelijke dagen van olim de kran ten advertenties liever niet hadden dan wel. „De zonderlinge voorzaten van dezen rumoerigen tijd hadden geen weet van de zorgen, die de tegen woordige kranten-directies kwellen. De drukkosten van die ouderwet- sche krantjes waren niet hoog en als een lezer het eens in zijn hoofd kreeg een advertentie te willen plaatsen, dan werd hem dat heel dikwijls vierkant geweigerd. Zoo publiceerde de „Chronique de Paris" de volgende kennisgeving: Men zendt ons iederen dag ad vertenties en prospectussen, die wij onmogelijk in ons blad kunnen op nemen zonder de aantrekkelijkheid van ons blad, dat aan politiek en literatuur is gewijd, ernstig te scha den. Wij maken dus ieder, die ons in de toekomst advertenties, pros pectussen, mededeelingen van ver loren voorwerpen of betreffende huizen, die te koop of te huur wor den aangeboden, toezendt, er op attent, dat deze inzendingen niet eerder zullen worden gepubliceerd, dan wanneer we over een voldoende hoeveelheid beschikken om er vier pagina's mede te vullen De heer Slewe, directeur van het Cebuco, heeft eens nagegaan, welke namen er door de verschillende bla den aan kleine advertenties worden gegeven. Het lijkt ons ook voor onze lezers wel interessant, die benamin gen hieronder even weer te geven. Blauwvingers Dédétjes Dobbelsteentjes Groentjes juffertjes Kabouters Kampioenen Keitjes Kleine vangertjes van den Wolfshoek Kleintjes Klok-advertenties Koeriers Magneetjes N.R.Ctjes Nootjes Omroepers Onze Dwergen Onze Kleintjes Padvindertjes Schager Roosjes Speurders Succesjes T reffers Twintigjes Verkenners Vijfjes Zaaiers Zoeklichtjes Doelpuntjes O.D.tjes Piccolo's Verscheidene van de hiervoor genoemde namen komen meer keeren voor. De naam „Kleintjes" wordt gebruikt door 4 verschillende cou ranten, „Onze Kleintjes" door 3 dagbladen, de naam „Succesjes" door 2, de naam „Omroepers" even eens door 2 uitgevers. De heer H. P. M. Verlinden, di recteur van het dagblad De Zoom, is toegelaten tot het lidmaatschap der Vereeniging „De Nederlandsche Dagbladpers". RECENSIE-EXEMPLAREN. In kringen van de Engelsche Publisher's Association zijn stemmen op gegaan om maatregelen te nemen tegen het euvel, dat kranten en tijd schriften soms 3 a 4 maal een recensie-exemplaar voor een zelfde boek aanvragen. NIEUWE HENGELOSCHE COURANT. Als vertegenwoordiger van de Nieuwe Hengelosche Courant werd aangesteld de heer J. J. van Kralin gen, Zocherstraat 65, Amsterdam, tel. 85983. Omtrent deze krant kunnen wij nog verder melden, dat in 1922 het gecontroleerde aantal betalende abonné's bedroeg 5332. Op 1 April j.l. 9527, op 31 December 9750, waarvan in Hengelo zelf bijna 8000.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 33