WESTLANDSCHE COURANT „HIII8 AAK HIIIS" UITGEBREID PLAATSELIJK NIEUWS EEN WERELDSTAD DE GAZET VAN ANTWERPEN 1 PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT HE: kantoren: verversdijk - delft 0 n wacht op uw producten. Een buiten- landsche stad, maar waar de Neder- landsche taal gesproken wordt en waar de behoeften der in woners over eenkomst met die der Nederlanders vertoonen. Laat dit afzetgebied niet braak liggen. Bewerk het door Antwerpen's meest gelezen, meest vertrouwde en meest geraadpleegde orgaan 34 dat bindt de menschen aan de krant, dat geeft een streekblad publiciteits- waarde. Reeds langer dan 63 jaar is de het lijfblad voor de bewoners van het Westland, deze bloeiende, dicht bevolkte streek, Europa's groenten- tuin. Geen wonder dat een zoo gretig geraadpleegd familieblad het advertentie-medium is voor deze welvarende, koopkrachtige streek. Een annonce in de Westlandsche Courant wordt bovendien gratis in de Maassluissche Courant geplaatst. In tegenstelling tot het agrarisch grootbedrijf wordt door den hovenier iedere vierkante deci meter van den grond benut. Zoo is het ook met de adver tentie-reclame. Wilt U Zutfen en naaste omgeving intensief bewerken, adverteert dan in het éénmaal per week ver schijnende nieuws- en adver tentieblad, dat werkelijk huis aan huis gelezen wordt •Een zóó rustig en zorgvuldig gelezen courant heeft groote publiciteitswaarde. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant is een huisvriend in Overijssel. Dit spreekt boekdeelen voor U.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 34