DE KRANÏ GAARNE VOLDOE IK aan het verzoek van den Directeur-Hoofdredacteur van dit orgaan, om in verband met de fusie der drie reclame vaktijdschriften, te weten: het Officieel orgaan van het Genootschap voor Reclame, „Meer Baet" en „De Reclame", een kort woord te zeggen. Het feit van de fusie zelf kan ik niet anders dan warm toejuichen en ik zie het als een zeer gunstig teeken, dat er in deze tijden van verdeeldheid, ook eindelijk weer eens een stap gedaan wordt op den weg der eendracht. De toekomst zal natuurlijk moeten leeren, of een voor de reclame in ons land gunstig resultaat met deze fusie bereikt zal worden. De keuze van een zoo bij uitstek vakkundig Hoofd redacteur wettigt de verwachting, dat ook in deze het „Eendracht maakt macht" werkelijkheid wordt. W. HENNY, Voorzitter der Nederl. Dagbladpers. 35 TYPOGRAFISCHE VERBETE RINGEN BIJ DE N.R.C. De Nieuwe Rotterdamsche Cou rant gaat binnenkort belangrijke wijzigingen in haar uiterlijk brengen. Daartoe is een groote, zeer moderne rotatiepers aangeschaft. Tevens gaat men een lichtere letter gebrui ken, terwijl bovendien meer spatie tusschen de regels zal worden ge bracht. De pagina's zullen hierdoor min der compact aandoen; foto's tus schen den tekst zullen beter tot hun recht komen en vooral het aspect van het geïllustreerde bijblad zal er op vooruitgaan. WIJZIGINGEN KOLOMBREEDTE. Amersfoortsche Courant. Met ingang van 12 Januari heeft de Amersfoortsche Courant de kolombreedte van haar tekstpagina's van 7 cM. op 5.8 cM. gebracht en het aantal kolommen van 5 op 6. De maat van de advertentie-kolom- men bleef ongewijzigd. Voor dit blad werd een nieuw agentschap gevestigd te Nijkerk. Ook De Avondpost en de Haag- sche Courant hebben met ingang van 12 Januari de breedte van haar tekstkolommen op 5,8 cm. gebracht en het aantal tekstkolommen van 5 op 6. Ook hier bleven de maten van de advertentie-kolommen on gewijzigd. (Ofschoon wij begrijpen, dat deze bladen haar afdoende redenen zul len hebben gehad voor deze wijzi ging een indeeling in 6 kolommen schijnt zich o.a. beter te leenen voor een goeden opmaak der krant is het toch jammer, dat de nor malisatie van kolombreedten en regelmaat waarvoor indertijd een commissie uit de N.D.P., N.P.P. en B.v.A. veel werk heeft verricht hierdoor een stevigen duw achteruit heeft gekregen. (Red. R.R.) DE NIEUWE KOERIER Van stap tot stap is de beteeke- nis van „De Nieuwe Koerier", Pro vinciaal Limburgsch Dagblad, het hoofdorgaan van Midden-Limburg, te Roermond vooruitgegaan. In 1887 verscheen het eerste nummer, waar uit volgt, dat het blad thans 50 jaar bestaat. Bij deze gelegenheid ver scheen een jubileumnummer, waarin de geschiedenis uitvoerig wordt ver haald. Het bedrijf is technisch vol gens de modernste eischen ingericht. Een nieuwe 24-zijdige rotatiepers staat in het bedrijf opgesteld, als mede een nieuwe pragepers en een gietapparaat. COMBINATIETARIEF „DEVENTER DAGBLAD" EN „SALLAND" VERVALLEN. Met 1 Januari j.l. verviel het combinatietarief van het „Deventer Dagblad" en het weekblad „Sal- land" van dezelfde uitgeversmaat schappij. De regelprijzen van „Sal- land" werden tegelijkertijd met meer dan 30% verlaagd. VLISSINGSCHE COURANT JUBILEERDE. De Vlissingsche Courant her dacht 31 Januari j.l. haar 75-jarig bestaan, d.w.z. het feit, dat het ge durende 75 jaar onafgebroken als neutraal nieuwsblad verschijnt; want reeds in 1802 werd een „Vlissing sche Courant" uitgegeven, welker verschijnen echter met onderbrekin gen heeft plaats gevonden. Ter gelegenheid van dit gedenk waardige feit verscheen een jubi leum-nummer op zwaar illustratie papier en in een beduidend groote- re oplaag. In deze uitgave staat de courant zelf, de eigenlijke jubila- resse, in het middelpunt der belang stelling. Vooraanstaande figuren op ieder gebied vertelden van hun ervaringen mèt en den invloed van dit dagblad. BELANGRIJKE UITBREIDING BIJ HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD. Naast de 32-zijdige MAN-pers heeft het Utrechtsch Nieuwsblad zoo juist een 32-zijdige VOMAG van de allerlaatste constructie ge ïnstalleerd, in verband waarmee ook een geheel nieuwe rotatie-druk kerij werd gebouwd. NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VAN LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID Van verschillende zijden werd medegewerkt aan het jubileumnum mer van het Nieuws- en Adverten tieblad van Landbouw, Handel en Nijverheid, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. In het jubileum nummer komt de waardeering tot uiting, welke het blad geniet. Het verschijnt driemaal per week en kan als het belangrijkste blad voor Sappemeer, Hoogezand en omstre ken worden beschouwd. Het is een uitgave van de firma J. G. Dijk huis te Sappemeer, waarvan de heer Seggers de tegenwoordige eige naar is. TARIEFWIJZIGINGEN BIJ DE ARBEIDERSPERS. De Directie van de N.V. De Ar beiderspers deelt ons mede, dat zij met ingang van 1 Februari a.s. be langrijke wijzigingen brengt in haar dagblad-tarieven, welke speciaal voor de landelijke adverteerders van belang zijn. De eerste wijziging behelst een verhooging van de combinatie-prij zen voor de geheele Arbeiderspers met pl.m. 4%. Vervolgens vervallen alle (spe ciale combinatie-tarieven, die de In de verschillende avondbladen van 11 Januari treffen wij een ad vertentie aan van het G.E.B. te Rotterdam. Men kan winnen een electrisch fornuis, compleet met lei- dingaanleg en pannen (dat door verschillende leveranciers gratis be schikbaar werd gesteld). Er zouden aan deze advertentie verschillende beschouwingen te wijden zijn. We willen ons beperken tot één puntje: de advertentie komt voor in ver schillende te Rotterdam verschijnen de, doch landelijke dagbladen. Op zich geheel juist, daar deze bladen ter plaatse uiteraard goed zijn inge voerd. Maar de prijsvraag is zóó gesteld, dat iedereen in Nederland er aan deel kan nemen. Een inzen der van Uithuizen zal men den (eenigen) prijs moeten geven, als hij het dichtst bij het in December verbruikte aantal kilowatturen is. Had men boven de advertentie ge- hoofdbladen met elkander verbon den. Dit zijn de combinatie-tarieven voor Het Volk-Voorwaarts-Vooruit; voor de combinatie Het Volk-Voor waarts en voor de combinatie Het Volk-Vooruit. Voor hen, die dus in de geheele oplage van de Arbeiders- willen adverteeren, bestaat dus één tarief, dat is het z.g. combinatie tarief (V.V.V.V.). Tegelijkertijd wordt met 1 Februari a.s. ingetrok ken het thans bestaande tarief voor de combinatie Het Volk met de Volksbladen. De Arbeiderspers acht de verhoo- zet: prijsvraag voor de inwoners van Rotterdam, dan had men zich uitsluitend gericht tot diegenen, welke men met de propaganda voor het week-end tarief wilde bereiken; men had hun kans op den prijs automatisch vermeerderd en de ad vertentie was daardoor in waarde gestegen. Zou het geen goede service van de desbetreffende dagbladen ge weest zijn, indien zij hun adverteer der even hadden gewaarschuwd? Dan hadden zij meteen hun lezers in andere plaatsen van het land een dienst bewezen. Want een prijsvraag in de advertentie-rubrieken is een groote attractie voor de lezers en het is niet plezierig als zij in het onzekere verkeeren, of zij aan zoo'n prijsvraag al of niet mee mogen doen. We troffen later nog een adver tentie een herinnering aan de eerste in de landelijke dagbladen aan, waarin zonder meer gesproken werd van het G.E.B., de lezers dus geheel in het onzekere latende, wélk gemeentelijk electrisch bedrijf hier aan het woord was. ging van het landelijke tarief met 4 volkomen verantwoord, daar zij één van de weinige bladen is ge weest, die in 1934 hun prijzen be langrijk verlaagden, terwijl sedert dat jaar de oplage met 30% toe nam. Een verhooging van 4 na een verlaging van 10% en geba seerd op een stijging der oplage van 30%' acht zij alleszins gemotiveerd. De thans loopende contracten worden vanzelfsprekend binnen den contract-termijn afgewikkeld tegen de voorwaarden waarop zij zijn afgesloten.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 35