PE PERS IODIEKE RÉVEIL DER RECLAME! 37 DE N.P.P. De Nederlandsche Periodieke Pers groeit geregeld. De laatste weken hebben zich weer 11 nieuwe leden aangemeld met 23 tijdschrif ten. HELPT ELKAAR! De leden van de Nederlandsche Illustratie-Pers hebben voor de weduwe van den in Zuid-Afrika om het leven gekomen persfotograaf C. J. Hofker een bedrag van ruim 500.bijeengebracht. GEZAMENLIJKE PAPIERINKOOP. De gezamenlijke besturen van de Ned. Periodieke Pers en de Provin ciale Pers hebben besloten, dat van den onlangs georganiseerden col lectieven inkoop van papier in be ginsel kunnen profiteeren de leden der N.P.P., de drukkers van bla den uitgegeven door leden van de N.P.P. DE INDISCHE HAAGSCHE POST. De Haagsche Post deelt mede, dat met de Indische Publiciteits Mij. een overeenkomst is aangegaan, krachtens welke door laatstgenoem de een nieuw, zelfstandig blad is opgericht, genaamd de „H.P. voor Ned.-Indië". Het meest actueele nieuws wordt telegrafisch naar Indië overgezon den, het minder belangrijke Dei- vliegtuig, zoodat in Indië 3 a 4 we ken eerder dan vroeger de inhoud van de H.P. zal bekend zijn. De door de H.P. afgesloten advertentie contracten zijn alleen geldig voor de Hollandsche editie; bij wijze van overgangsmaatregel echter zullen alle gecontracteerde advertenties in 1938 ook opgenomen kunnen wor den in de Indische editie. HONDENSPORTNUMMER. Van „Sport in Beeld-Revue der Sporten" zal binnenkort een uitge breid speciaalnummer, geheel ge wijd aan de Hondensport, het licht zien. VOX MEDICORUM. „Vox Medicorum", het bekende 38-jarige medische tijdschrift, is ir. handen van A. J. G. Strengholt's Uitgevers Mij. N.V. overgegaan. Als nieuwe redacteuren worden aan de leiding van het blad toegevoegd de doktoren Th. Hammes (oud voorzitter der Mij. voor Genees kunst en narcoloog), D. van Cap- pellen (uroloog), J. A. van Dongen (gynaecoloog), J. M. Kijzer (chi rurg) en F. Wibaut (oogarts). ..Vox Medicorum" is daardoor ge- metamorphoseerd in „specialistisch maandblad voor den arts". De heer Jansen, reclame-chef van de Bijenkorf te Den Haag, is be noemd tot directeur van het adver tentiebureau Kolff te Batavia. FRIESLAND MAAKT PROPAGANDA IN ENGELAND. Een door de Leeuwarder Papier- warenfabriek in rotogravure uitge voerd propagandaboek voor Fries land zal dezer dagen in de Engel- sche taal verschijnen. De exploi tatie werd verzorgd door Streng holt's Adviesbureau voor Reclame. ZOO IS LIMBURG. In de reeks Strengholt-uitgaven „Zoo is Nederland" verschijnt bin nenkort „Zoo is Limburg", inge leid door den Commissaris der Ko ningin in Maastricht, Mr. Dr. W. G. A. van Sonsbeeck, en met de medewerking van een veertigtal Limburgsche autoriteiten. door A. J. G. STRENGHOLT (voorzitter der Vereeniging van uitgevers van nieuwsbladen en tijdschriften „De Nederlandsche Periodieke Pers") Ik heb van oudsher een zwak voor het Genootschap voor Reclame: dat dateert al sinds het regiem van mijn hooggeachten vriend baron Krayenhoff, dezen charmanten propagandist in dit voor moderne propaganda zoo weinig charmante land. Ik heb vele jaren trouw mijn contributie betaald en zelfs een paar vergaderingen bezocht... Iets, wat je van 90% der leden niet kunt zeggen! Op een dezer vergaderingen werd een zoo dringend beroep op medewerking gedaan, dat ik deze, totaal verteederd, toezegde. Er bleek nóg een lid bewogen geraakt, en daardoor tot mede werking bewogen te zijn. Wij beiden hebben sindsdien nooit meer iets gehoord Niettemin is mijn zwak voor het Genootschap nog versterkt Ik heb echter van oudsher óók een paar grieven jegens het Genoot schap voor Reclame. Grieven over gebrek aan voldoende activiteit en over teveel aan herrie; over te weinig samenwerking en over teveel verdeeldheid. Deze verdeeldheid manifesteerde zich óók op het gebied der reclamelectuur. Er was veel kwantiteit, weinig kwaliteit; veel omvang, weinig inhoud. Ik heb me veroorloofd op de jongste bijeenkomst van het Genootschap critiek uit te oefenen op ons (nu wijlen) officieel orgaan. Ik was nog nauwelijks uitgesproken, toen praeses Mollerus reeds met zijn al-traditioneele stentorstem onthulde: dat hij het met deze critiek volkomen eens was en dat naar verbetering gestreefd zou worden. Ik ben, om met wijlen dr. Kuyper te spreken: paf van het prompte! BESTEDING VAN HET INKOMEN. Een Engelsche enquête. Het Engelsche Ministerie van Arbeid stelt een onderzoek in bij 30.000 gezinnen naar de besteding van het inkomen. De enquête wordt vier maal her haald; de eerste maal had zij plaats in October, de tweede keer in Januari, vervolgens wordt zij ge houden in April en Juli. De enquête geschiedt uitsluitend door middel van door de huisvrou wen in te vullen formulieren, waar voor een kleine vergoeding wordt toegekend. MOTOR- EN RIJWIEL CAMPAGNE. De Engelsche motor- en rijwiel fabrikanten en de handelaars hopen nog dit jaar van wal te kunnen ste ken met een nationale campagne voor rijwiel- en motorsport. Men is n.l. in de gelegenheid te profiteeren van de National Fitness campagne. r,iiyw" Want hier ligt de verbetering reeds voor u, waarde mede-Genoot schappers. Niet in vage toekomst-toezeggingen, maar in feite.. Voel dit blad slechts tusschen uw critische vingeren, houd het tegen het licht en GvR-leden, verheug u dan mét mij zooals ook alle leden der vereeniging van uitgevers van nieuwsbladen en tijdschriften „De Neder landsche Periodieke Pers" zich zullen verheugen: drie bladen minder, één goede tijdschriften-concentratie er voor in de plaats. Succes gewenscht, in om vang, oplage, annonces en inhoud! Dat verdienen voor dit wijze besluit, het Genootschap èn het concern - Grollenberg èn broeder Levisson, de meesterdrukker èn de „Revue der Re clame".

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 37