Waarom men lid van hef Genoofschap dienf fe zijn GRAFISCHE INRICHTING NIEUWE LEDEN GENOOTSCHAP 3 Omdat het Genootschap zich ten doel stelt, te streven naar bevordering van alles, wat ertoe leiden kan, de reclame op een hooger peil te brengen. Het tracht dit doel te bereiken: 1°. door het propageeren van hoogere zakenmoraal op het gebied der reclame; 2°. door publicaties, het houden van lezingen en door het bevor deren van de studie op het gebied der reclame, ook aan inrich tingen van onderwijs, en het bevorderen en doen instellen van onderzoekingen omtrent de reclamevormen en hunne toepas singen; 3°. door het doen van stappen, welke ertoe leiden kunnen, dat overheids- en publiekrechtelijke lichamen meer met de eischen der reclame rekening zullen houden; 4°. door het propageeren van normalisatie en eenheid op het gebied van reclame. EN WAT BIEDT HET GENOOTSCHAP? EEN MAANDBLAD: Revue der Reclame, dat kosteloos wordt toegezonden aan alle leden; een blad, waarvan de redactie geheel onafhankelijk en onbevooroordeeld staat tegenover iederen vorm van reclame. EEN BIBLIOTHEEK, waarin vrijwel alle belangrijke standaard werken op het gebied van reclame en verkoop zijn opgenomen en die tegen vergoeding van portokosten ter beschikking van de leden staan. LEZINGEN EN VOORDRACHTEN, waarbij het Genootschap steeds kan rekenen op de medewerking van vooraanstaande mannen van het vak, die hun inzichten en ervaringen aan onze leden bekend willen maken. EEN RECLAME-CONGRES, ieder jaar, waar interessante pro blemen op reclamegebied aan de orde worden gesteld, die de aan dacht trekken van Handel en Industrie. EEN BUREAU, waar voortdurend contact tusschen leden en bestuur mogelijk is, waar practijk-ervaring van den meest uiteen loopenden aard wordt verzameld en ter beschikking is voor het verstrekken van inlichtingen op reclamegebied, algemeen advies, adressen van vak-specialisten, enz., enz. MEDEDEELING. Voor de wetenschappelijke opleiding voor het examen van reclame-assistent, ingesteld door het Genootschap, bestond een bui tengewone belangstelling. Gezien de hooge eischen, welke aan het examen gesteld wor den, was de leiding genoodzaakt een zeer strenge selectie in de keuze van cursisten toe te passen. Met den cursus is thans aange vangen en wel met een twaalftal leerlingen. VAN HET ALS LEDEN ZIJN TOE GELATEN N.V. Ver. Pers-Bureaux, Den Haag. M. Drielsma, Den Haag. L. Stork, Amsterdam. J. Duykers, IJselmonde. H. A. Brinkhorst, Amsterdam. N.V. Heemaf, Hengelo. Coöp. Condensfabriek, Leeuwarden. L. W. IJzerman, Dordrecht. G. F. Callenbach, N.V., Nijkerk. J. Moorman, Den Haag. A. C. Mauve, Den Haag. VOOR HET LIDMAATSCHAP HEBBEN ZICH DE VOLGENDE CANDIDATEN AANGEMELD: N.V. Metro-Goldwyn-Mayer, Am sterdam. Mr. M. Toulon v. d. Koog, Secr. Bond van Bloembollenhande laren, Haarlem. J. Lambers, Eindhoven. N.V. Levensverzekering Maat schappij „Ons Belang", Amers foort. Eventueele bezwaren tegen het lidmaatschap van de voorgestelde candidaten moeten binnen een ter mijn van 14 dagen bij het Bestuur worden kenbaar gemaakt. SAMENSTELLING BESTUUR. Het Bestuur van het Genootschap voor Reclame is als volgt samen gesteld. Het dagelijksch bestuur wordt gevormd door de heeren: Jhr. Dr. J. C. Mollerus, voorz.; H. G. D. Coppens, secr.; E. B. W. Schuitema, penningm. De overige bestuursleden zijn; J. M. Boom. J. F. v. d. Broek. W. E. A. M. König. Prof. F. Roels. Jhr. W. J. H. B. Sandberg. Dr. A. M. H. Schepman. C. J. A. Slewe. Directeur van het Bureau is de heer A. F. J. Beckers. VERSLAG RECLAME-CONGRES EN LEDENVERGADERING. Het verslag van den tweeden dag van het jongste reclame-congres, alsmede dat van de laatste leden vergadering, moest wegens plaats gebrek verschoven worden naar het volgende nummer. INTERNATIONAAL RECLAME CONGRES TE GLASGOW. Reclame als Vredestichter. Van 25 tot 29 Juni 1938, zal te Glasgow een Internationaal Recla me-Congres worden gehouden. Meer dan 9000 gedelegeerden van 15 ver schillende landen hebben definitief hun deelname toegezegd. Nederland is er niet bij. De Scandinaviërs zijn van plan een schip te charteren, ten einde gezamenlijk den tocht te ma ken. Het thema van het Congres is: De invloed van de reclame op den vrede. RECLAME-CONGRES TE WEENEN 7-11 JUNI Het 8e Congres van de Union continentale de la Publicité zal hoogstwaarschijnlijk van 711 Juni te Weenen worden gehouden. Staatsraad E. Ludwig, gevol machtigd minister, voorzitter van de Oesterreichische Pressekammer, te vens voorzitter van het Verband Oesterreichischer Reklamefachleute, heeft daarover een bespreking ge voerd op het bureau der Unie te Parijs. RECLAME EN RECHT. Op het verleden jaar gehouden Wereldcongres voor Reclame is be sloten een commissie te benoemen voor de bestudeering van het recht in de reclame. Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Polen en Zwitserland hebben reeds vertegenwoordigers aangewezen. De „Union" vraagt toetreding van de overige landen. Het Reichsverband der Werbung- treibenden E.V. heeft zich tot haar internationale zuster-organisaties ge wend met het verzoek om uitwisse ling van inzichten en ervaringen op het gebied der reclame. y zoekt contact met vakman, voor ge zamenlijke oprich ting van een Reclame-Bureau Brieven onder no. G-21 aan het bureau v. d. blad

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 3