UIT HET BOEKDRUKKERSBEDRIJF 8 X 4X per jaar per jaar Het veel genoegen nam ik kennis zal de Revue der Reclame verschijnen in uitvoering als die van dit nummer,- zal de Revue der Reclame verschijnen in luxe uitvoering met bijlagen op verschillend gebied. 40 Sinds 1924 heeft de heer F. W. Kraayenbrink te Arnhem een druk kerij gedreven. Thans is deze zaak in andere handen overgegaan. Eige naar is thans de heer A. Bennis, die de zaak naar Amsterdam heeft verplaatst, waar de drukkerij onder den naam „Nieuw Leven" wordt voortgezet. De heeren J. J. Dekkers en J. J. van der Velden zijn thans eigenaars geworden van de drukkerij Gebr. Campagne te Tiel. Reeds bijna 100 jaar wordt door deze firma de Tiel- sche Courant uitgegeven, een 3 x per week verschijnend nieuws- en advertentieblad. Na het overlijden van den heer Th. van Straten komt in den naam der N.V. Uitgeversmaatschappij v/h Heiermann Co. te Antwerpen geen verandering. Voor de zaak, gevestigd te Amsterdam, is tot be heerder benoemd A. W. C. Keyser. Reeds 25 jaar is Jhr. Dr. Nico van Suchtelen verbonden aan de Wereldbibliotheek te Amsterdam. Bij deze gelegenheid werd een receptie gehouden, waar vrienden en medewerkers den jubilaris heb ben toegesproken. In October hoopt dr. van Suchtelen zestig jaar te worden. Reeds is een zeer uitge breid comité gevormd om hem op dien dag te huldigen. In dit comité heeft o.a. zitting genomen de heer S. S. Korthuis, voorzitter van de Federatie van Boekdrukkers. Door uittreding van den heer G. B. Rödels is Rödels Drukkerij en Uitgeverij, Markt 13 te Oldenzaal, ontbonden en wordt de zaak thans door den heer H. Th. Hasewinkel voortgezet onder den naam Olden- zaalsche Courant en Handelsdruk kerij. Na het overlijden van den heer A. Abbring wordt de zaak als een vennootschap onder firma voort gezet onder den naam A. Abbring 6 Co., Osseweistraat 34b, Rotter dam. Wegens het bereiken van den pensioenberechtigden leeftijd is de heer P. J. Pestman afgetreden als directeur der N.V. Vereenigde Drukkerij Dico te Amsterdam. De heer F. van Amerongen Jr. is voor- loopig als directeur benoemd. Tot mededirecteur der N.V. Druk kerij G. J. Thieme te Nijmegen is benoemd de heer G. Groen. De oude N.V. C. J. van Doorne's Boek- en Steendrukkerij en Kan toorboekhandel te Delft is ontbon den. Het bedrijf wordt thans voort gezet onder den naam C. J. van Doorne's Drukkerijen N.V. Direc teuren: G. G. H. von Felde Jr. en H. W. Ch. van der Voorn Jr. Mr. H. J. D. D. Enschedé, oudste directeur van Joh. Enschedé Zn., grafische inrichting, is uit de direc tie van dit bedrijf getreden. Door een belangrijke verbouwing werd uitbreiding gegeven aan de N.V. Drukkerij en Uitgeverszaak „De Mercuur" te Hilversum. Bij het oude gebouw is een nieuw ge deelte getrokken. Door de activi teit van den heer J. J. M. van der Hagen, directeur dezer N.V., was deze uitbreiding noodzakelijk. Door het plaatsen van een aantal nieuwe machines is een vergroote capaciteit verkregen. Als vennoot van de firma W. Anton Abels te Utrecht is toege treden de heer L. F. Herber. Als vennooten treden thans op de hee ren D. B. Abels, W. A. S. Abels en bovengenoemde. Dit is een uit gebreid bedrijf, daar naast de druk kerij ook een kantoorboekenfabriek en binderij aan dit bedrijf verbon den zijn. DRUKWERKTENTOONSTEL LINGEN, GEORGANISEERD DOOR DE ALNETYBO. 1 en 2 Februari 1938 te Hooge- zand. 1 en 2 Februari 1938 te Nijme gen in het Eigen Gebouw aan den Berg en Dalscheweg. 5 Februari 1938 te Arnhem in het gebouw van de Volksuniversi teit aan de Rijnstraat. 8 Februari 1938 te Winschoten. 15, 16 en 17 Februari te Zutphen in het Volkshuis aan de Houtmarkt. 22, 23 en 24 Februari 1938 te Lochem, in de kleine Schouwburg zaal. 22 en 23 Februari 1938 te Almelo in het Eigen Gebouw Bakenstraat. LAY OUT-PRIJSVRAAG. De British Federation of Master Printers (B.F.M.P.) schrijft 1 Febru ari wederom den jaarlijkschen Layout-wedstrijd uit voor typogra- phen onder en boven de 21 jaar. De deelnemers moeten verschil lende ontwerpen voor advertenties, folders en brochure-omslagen inle veren. Niet alleen wordt gelet op het ontwerp zelf, maar ook op de geschiktheid, eenerzijds voor prac- tische uitwerking, anderzijds voor den aard van het in het drukwerk gepropageerde artikel. OFFSET-GOUD-DRUK. Densbury Davies Dispersions Ltd., London, brengen ten behoeve van den offset-druk goud-, zilver en koper-inkt in den handel. Zij zouden kunnen worden aangewend voor groote oplagen, zonder de na- deelen welke gewoonlijk aan het gebruik van metaalinkten verbonden zijn. Kon men voorheen bij offset „gouddruk" slechts verkrijgen door nabronzen, hetgeen alleen mogelijk was voor effen vlakken of voor halftoon met zeer grof raster, de nieuwe inkten zullen het mogelijk maken autotypies in goud te druk ken. VONDEL EERDE EEN DRUKKER. Een drukker eert Vondel en zich zelf. Een hoofsch gebaar na 3 eeuwen: Vondel eerde in 1645 met een „ode aan de druckkunst" den drukker Balthasar Moretus, lid van het be roemde geslacht der Moretussen en achterkleinzoon van Christoffel Plantijn: drie eeuwen nadien reci proceert de drukker Levisson deze attentie door een wèl verzorgde heruitgave van dezen „lof der drukkunst". Het „boekske", dat Levisson zijn relaties bij de jaarwisseling en ver gezeld van zijn beste wenschen, toezond, ademt een distinctie, zooals maar weinige „reclame-drukwer ken" eigen is. Men moet werkelijk een vandaal zijn, als men het boekje niet met reverentie behandelt. De tekst der ode is gezet uit de Legende, een imitatie-handschrift letter, die sfeer en een bijzonder relief geeft aan Vondels geestige, gedachten-rijke en hoffelijke verzen. Reclame-technisch bezien is het boekje een trouvaille, zooals zelfs een vindingrijke geest er maar één in de 5 jaar heeft: inhaken op de Vondelhausse, tóch niet vergaan in de zee van herdenkings-gemeen- plaatsen, den Prins der Nederland- sche dichters het drukkersvak en daarbij indirect zichzelf laten be zingen en eeren, tegelijkertijd zijn eigen technisch kunnen demonstree- ren en zijn cliënten verblijden met een schoon geschenk: het is een combinatie van vondsten, waarbij een goede genius ongetwijfeld een hartig woordje meespreekt. van de uit te voeren plannen tot samen voeging van de drie Nederlandsche Reclametijdschriften „D e R e c 1 a m e", „Meer Baet" en het „G cnootschaps- orgaan". In deze tijden van verdeeldheid op ve lerlei gebied juich ik een dergelijk initiatief, hetwelk meer eenheid beoogt te bren gen, ten zeerste toe. Moge dit uit den inhoud van dit nieuwe tijdschrift steeds duidelijk blijken en moge tevens boven alles tot uitdrukking komen, dat de nieuwe combinatie open oog en oor heeft voor de verdiensten van allen, die in het reclamevak iets goeds presteeren. Mijn beste wenschen voor de toekomst van „De Revue der Reclame". G. E. BOUWMEESTER, Voorzitter „Club van Veertig".

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 40