RECLAME en Economische Voorlichting PROPAGANDA ALS LEERVAK AAN DE HOOGERE KRIJGSSCHOOL. de redactie houdt zich aan bevolen voor: door Dr. T. P. VAN DER KOOY Chef van den Economischen Voorlichtingsdienst Wenscht een onderneming te geraken tot den afzet van haar producten in het buitenland, dan zal zij in de eerste plaats nagaan, welke markten daar toe de meeste mogelijkheden bieden. Bij de bewerking van deze markten zal zij in den regel behoefte gevoelen aan het voeren van een stelselmatige reclame voor haar arti kelen. Het marktonderzoek gaat derhalve aan het bewer ken van de markt vooraf. Bovendien moet bij de bewerking van de markt en dus bij het voeren der reclame ten nauwste rekening worden gehouden met factoren als koopgewoonten, verpakking, gangbare variëteiten, con currentie e.d., zoodat aanstonds in het oog springt, dat economische voorlichting een belangrijke steun is bij het streven naar verkoopsontwikkeling. Nog een tweede aanrakingsgebied tusschen reclame en economische voorlichting moge worden genoemd. Econo mische voorlichting omvat mede het geven van bekendheid in het buitenland aan de prestatiemogelijkheden van het Nederlandsche bedrijfsleven. Een dergelijke voorlichting, welke min of meer het karakter draagt van propaganda voor het Nederlandsche bedrijfsleven als geheel, maakt evenwel uit den aard der zaak niet overbodig de stelsel matige en deskundig uitgevoerde reclame van den onder nemer voor zijn speciaal product. Wel kunnen beide soorten van propaganda-activiteit elkander ondersteunen. Uit het bovenstaande blijkt, dat het terrein van het reclame-wezen enkele belangrijke aanrakingspunten heeft met dat der economische voorlichting. 8. Vereeniging „Papier-Groothan- dcl". 9. Bond van Chemigrafen. 10. Bond van Steendrukkers. De officieele opleiding voor het examen werd door het Genootschap opgedragen aan de P.B.N.A. te Arnhem. Wij hebben met het reclame-on derwijs in Nederland den eersten stap in de goede richting gezet. On getwijfeld zal in de toekomst het onderwijs verder worden ontwikkeld en zullen er andere examens worden ingesteld, waarvoor hoogere eischen gelden. Voorloopig kunnen wij tevreden zijn en ons overtuigd hou den, dat door de instelling van het instituut aan de Nederlandsche re- clame-beoefening een groote dienst is bewezen. De Spaansche correspon dent van ,,De Maasbode'' schreef d.d. 3 Jan „Wij hebben er bij andere gele genheden den vinger reeds op ge legd, maar om vaderlandsche rede nen is het wenschelijk deze operatie steeds maar weer te herhalen. Een maal zal ze dan misschien effect sorteeren. Dé fout, welke wij hier op het oog hebben, bestaat daarin, dat aan de Spaansche hoogere krijgsschool „pers en propaganda" niet tijdig als leervak ingevoerd werd en dat zelfs de officieren van den generalen staf individueel onvoldoende diep van de beteekenis doordrongen zijn, die pers en propaganda in den moder nen oorlog nu eenmaal gekregen hebben. Deze fout is moeilijk te vergeven, want aan tijd heeft het niet ont broken om Duitschlands neder laag in den grooten oorlog te ana lyseeren; en een man als Ludendorff heeft toch zeker wel honderdmaal te verstaan gegeven, dat zijn onder gang voor een aanzienlijk deel aan den slechten Duitschen pers- en propagandadienst van zijn dagen geweten behoort te worden. Mag men van de gelegenheid ge bruik maken de vurige hoop uit te spreken, dat nog in den loop van het aanbrekende jaar de weten schap van het propagandavoeren aan onze hoogere krijgsschool als leervak ingevoerd worde? Raken wij morgen in een oorlog betrokken, dan wordt onze staf ter stond niet alleen door propaganda- en persvraagstukken overstelpt, maar behoort zij dat gansche com plex ook volledig en met vaste hand te beheerschen. Met improvisaties komt men er dan hoogstwaarschijn lijk niet. Misschien zullen de ver dedigers van ons imperium voor de concrete vraag komen te staan, wat gedaan moet worden om de open bare meening van Australië of An- nam of België snel in een voor ons gewenschte richting te beïnvloeden. Overwinning of nederlaag kan van zulk een beïnvloeding afhangen en in den totalen oorlog heeft de op perbevelhebber ook hier den knoop door te hakken. Zaakkundig, wel te verstaan. Maar hoe kan zoo iets van hem verwacht worden, wanneer het noodzakelijke apparaat zelfs nog niet embryonaal aanwezig is, en er ook niemand op voorbereid is het te bespelen? Men stampt zulke machi nerieën werkelijk niet op elk ge- wenscht oogenblik uit den grond." Inderdaad is reclame een wapen, dat naast mitrailleurs, dikke Ber tha's, gas- en brandbommen en tor pedo's goede diensten kan bewijzen. Het is in vele opzichten zelfs een machtiger wapen. Alleen: in edel gezelschap bevindt zich de reclame hier helaas niet. Hoe het zij: het hoofdstuk „Truth in Advertising" kan bij den toekomstigen reclame gang aan de hoogere krijgsschool gerust worden overgeslagen. 9 aanwijzingen, welke den inhoud ten goede kunnen komen,- 9 toezending van gegevens uit e:gen bedrijf, welke op eenigerlei wijze met Reclame in verband staan,- 9 mededeeling van behaalde resultaten 7

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 7