DRUKKERS FUSIE de en de BAKSTEENEN EN DAKPANNEN IN ENGELAND Zooals de veehouders de noodzaak voelden meer melk te slijten, de theehandelaars om meer thee te verkoopen, de kaashandel om meer kaas om te zetten, is het te begrij pen, dat ook de producenten van andere dingen dan voe dingsmiddelen door de „ge bruik meer"-mode worden aangetast. Natuurlijk, wij weten het wel: het is het doel van iedere reclame het ver bruik van een bepaald arti kel te vergrooten, doch al leen bij een collectieve pro paganda geschiedt dit dik wijls in den imperatieven vorm van „gebruik meer...." Noodzakelijk is dit niet. Toen de verschillende steen fabrikanten in ons land een poging wilden doen om den omzet van baksteen te ver- hoogen, formuleerde men geen slagzinnen als „bouw met baksteenen" of „gebruik meer klinkers bij het aanleg gen van wegen", neen, men gaf aan de reclamecampagne een minder directe strekking door het eigenlijke doel van de reclame op den achter grond te houden en het mid del, waarmee men het groo- ter verbruik van baksteenen hoopte te bereiken, als doel te stellen: de publieke veilig heid.Klinkerwegen, vei lige wegen". Wij vonden het wel inte ressant eens even in herin nering te brengen, op welk motief de reclamecampagne der Nederlandsche steenfa brikanten was afgestemd, nu wij hieronder een resumé ge ven van hetgeen de Engel- sche steenfabrikanten deden om het verbruik van bakstee nen en dakpannen te ver grooten. In Engeland. In de Engelsche baksteen en dakpannenindustrie over- heerscht het kleine en mid- delgroote bedrijf, zoodat de financiën van elk dezer firma's afzonderlijk een grootsch opgezette reclame niet toe zouden laten. De toenemende ontwikkeling van nieuwere constructievormen maakte een reclame voor baksteen echter gebiedend noodzakelijk. Gezien de financieele onmacht der af zonderlijke fabrikanten was een collectieve propaganda de eenige uitkomst. De gezamenlijke fabrikan ten besloten voor de uitvoe ring dezer propaganda een speciale organisatie in het leven te roepen, het „Clay Products Technical Bureau". De overgroote meerder heid van de kleinere zoowel als van de grootere firma's in de baksteen- en dakpan nenindustrie is van de nood zakelijkheid van een inten sieve reclame overtuigd en draagt dan ook een even redig deel bij in de kosten. Bij het vaststellen van de grootte der te betalen bijdrage gaat men van twee afzonderlijke principes uit. In de baksteen industrie wordt de bijdrage berekend naar het aantal menschen, dat men in zijn bedrijf aan het werk heeft. Bij de dakpannenfabrieken is de contributie, die men heeft te betalen, afhankelijk van de hoeveelheid dakpannen, die men produceert. Regeerings- 8 Men heeft mij gevraagd een kort woord te schrijven naar aanleiding van de fusie, welke op initiatief van het Genootschap voor Reclame is tot stand gekomen tusschen de drie bestaande reclame-vaktijdschrif ten. Deze tijdschriften zijn vol doende bekend, zoodat ik ze hier niet afzonderlijk behoef te noemen. In zulk een kort woord verwacht men uiteraard een begroeting van hetgeen straks onder den nieuwen naam „Revue der Reclame" het licht zal zien. Ik wil dat ook gaarne doen. Maar toch gevoel ik mij daar bij eenigszins in een situatie als „een boer die kiespijn heeft". Als voorzitter van de Federatie toch, denk ik in de eerste plaats aan het feit, dat er tot nu toe drie vrij belangrijke drukwerkorders wa ren, welke nu tot één - zij het dan wellicht voor dien éénen collega een wat grootere opdracht order- wordt ingekrompen. Dit is een ver lies, al mag worden gehoopt, dat het slechts een verlies van mate- rieelen aard zal zijn. Maar al betreuren wij voor twee collega's het verlies, dat zij door deze fusie noodwendig moeten lijden, het kan voor het geheele reclamewezen, waarbij wij als druk kers toch zoo nauw betrokken zijn, winst zijn. Is dit voor ons drukkers inderdaad mogelijk? Niet ontkend kan worden, dat zij, die tot deze fusie besloten, in dit opzicht een groote verantwoorde lijkheid op zich namen. Immers, de drie bestaande tijd schriften lieten tot nu toe ieder een afzonderlijk geluid hooren. Een ge luid, dat nochtans zij het min of meer afgestemd op het individueele inzicht en belang niet onzeker was en dikwijls van groot be lang voor de drukkers. Misschien is dit door ons druk kers wel eens te weinig gewaar deerd. Voortaan zal dit dus door het gefusioneerde orgaan geschieden. Het blad zal zich daarbij richten tot een zoo uitgebreid mogelijken kring van zakenmenschen. Als dit inderdaad wordt bereikt, dan ligt daarin stellig winst besloten. Maar het terrein van de reclame is zoo uitgebreid, dat wij drukkers dreigen op den achtergrond te raken. De film- en lichtreclame, zoowel als de etalages en tentoonstellingen enz., zullen een rol van beteekenis ver vullen in het programma, dat men zich in den inhoud van het nieuwe tijdschrift ten doel heeft gesteld. Maar als nu de vraag gesteld wordt of wij drukkers daarom afzij dig moeten blijven, dan antwoord ik hierop met een hartgrondig „neen". Hoe meer reclame gemaakt wordt, voor welken vorm van reclame ook, des te meer zal dit het maken van reclame in het algemeen ten goede komen. En daarbij hopen wij druk kers dan „ons graantje mee te pikken". Het orgaan van de Federatie, „Het Drukkersweekblad", dat de fusie in het nummer van den 15den Januari 1938 aankondigde, wees ons drukkers den weg, langs welken wij zouden kunnen bereiken, dat van „op den achtergrond raken" geen sprake behoeft te zijn. Als men den raad, daar gegeven, in acht neemt, dan inderdaad kan deze fusie, naast het verlies, ook groote winst voor het drukkersbedrijf in haar geheel beteekenen. Er is behoefte aan een goed reclame-vaktijdschrift, dat zijn taak breed opvat en er zich op instelt om niet alleen den vakman of collega te willen bereiken, maar vooral de groote groep van zakenlieden, voor wie goede voorlichting op reclame- gebied van groote beteekenis kan zijn. Mogen door deze fusie de man nen, die op dit terrein hun sporen hebben verdiend, zijn te samen ge bracht, om te bereiken hetgeen wij op dit gebied in Nederland noodig hebben. Wij wenschen hun, die voor deze fusie de basis hebben gelegd, veel succes en sporen de drukkers, zon der onderscheid, er toe aan die medewerking te verleenen, welke van hen mag worden verwacht, op dat het doel, dat men met de fusie beoogt, worde bereikt. S. S. KORTHUIS new house secure a FREE copy of "Housesadvice to those about to bur or build It tells you in simple non.ret finical lan guage with nuiiv diagrams how to Aidge building malttlals and «plains the principles of good building. Remember know, ledge is strength—be wise before

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 8